Lasītāju pieredze par saviem auto

Volkswagen Scirocco GTX 1.8i 1986 Novērtējums: 7
Autiòu nopirku vasaras sâkumâ, Jûlijâ, kopâ ðis autiòð man ir ~4mçneðus, ðo èetru mçneðu laikâ esmu nobraucis ~15000 km, salîdzinot ar iepriekðçjiem atiòiem, Audi-80(1983) VW Golf(1992) ïot patîk uzrâviens un gaitas îpaðîbas, kâ arî vadâmîba ir samçrâ laba! ja runâ par vietu salonâ 'tad varçtu teikt, ka aizmugurç vispâr nav vietas, vienam cilvçkam vçl tâ, bet, ja iekâpj 3 tad visu laiku raud, ka vajagot sçdekïus uz priekðu pabîdît, bet nu tas tâ, jo es sçþu priekðâ. Òemot vçrâ vecumu, tad vizuâli no ârpuses izskatâs diezgan labi uz citu ðâ gada auto fona, paneli gan projektçjis kâds vâcu gejs : ) jo neko tik trulu vçl nebiju redzçjis.
ïoti ekonomisks, òemot vçrâ, ka 1.8 motors un normâli braucot vidçjais patçriòð ir ~6,5l(ðoseja) un 7,5 (pilsçta), bet ja cenðas braukt diezgan ieturçti un ekonomiski, tad patçriòð uz ðosejas ir ~5-5,5l/100km
ja runâ par aut apkopi, tad tâ ir lçta, 'vienîgi òemot vçrâ auto gadu un manu braukðanas stilu tas visu laiku ir jâlabo, ilgâkais ir izdevies nobraukt ~8000km bez remontiem, esmu nomainîjis gan kârbu, gan priekðçjos gultòus, gan ûdens sûkni, arî riepas âtri dilst, bet tur laikam vainîgs braucçjs : ) stûres pastiprinâtâja sûknis arî tek, reizçm problçmas ar elektrîbu, bet kopumâ viss ir ok.
domâju, ka priekð studenta ideâla maðîna, jo neprasa daudz lîdzekïu!
reizçm, gan gribâs kaut ko jaudîgâku ar, kuru 0-100km varçtu dabût kâdâs 6sec, bet ar ðo arî var daudzus 'izkabinât' jo ap 8sec var dabût 100.
user @ 14.novembris 2002 0:00
Visi komentāri
 
user 6.janvāris 2003 10:48
0 0 Atbildēt

A ziemā kan piz.gec, uzšosejas savi 10 uz simt, pilsētā kādi 15l uz 100km

Cyrex 5.maijs 2003 17:12
0 0 Atbildēt

Pasam ir tads verkis.Velk gan labi! pa grentato 140! mans gan tads paretaks gtx sprice,bet tomer. par to dizinu gan tev taisniiba!!!! man katru reizi aizmugurejie kauc,tacu tad kad bijam 8 uhh.... tas benziina paterins normali braucot gan mazaks 6-7 l tacu gazejot 10-

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti