Interneta portāla iAuto.lv lietošanas noteikumi

2008.gada 22.aprīļa redakcija

www.iAuto.lv (turpmāk – portāls) ir viens no lielākajiem, dinamiskākajiem un aktuālākajiem auto interneta portāliem Latvijā, kura darbību organizē un koordinē SIA „EON”. Portāla mērķis ir piedāvāt visiem interneta lietotājiem plašu satura un pakalpojumu klāstu par auto, tai skaitā tādus pakalpojumus kā — pieeja jaunākajiem un aktuālākajiem ziņu un tematiskajiem rakstiem par auto, iespēju piedalīties diskusijās un komentāros par publicētajām ziņām un rakstiem, informācijas brīva apmaiņa, publicēto materiālu arhīva izmantošana, uzziņu informācijas iegūšana u.c. pakalpojumus.

Portāla lietošanas noteikumi ir paredzēti un saistoši katram portāla lietotājam (apmeklētājam) neatkarīgi no tā, vai viņš ir, vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.

1. Portāla lietotājam, veidojot lietotāja kontu un sniedzot informāciju lietotāja kontā, ir jānorāda patiesa informācija, pretējā gadījumā portāls neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ko šāda nepatiesa informācija var radīt portāla lietotājam vai citām personām.

2. Katrs lietotājs drīkst reģistrēt un lietot tikai vienu portāla kontu. Gadījumā, ja tiek konstatēts šī punkta pārkāpums, administrācija patur tiesības dzēst visus kontus, kurus izveidojis šis lietotājs.

3. Portāla lietotājam ir tiesības uz unikālu segvārdu (niku) portāla ietvaros. Ja vēlamais segvārds eksistē, tad pirmtiesības pieder pirmajam, kas to reģistrējis. Strīdus par segvārdu izšķir portāla administrators. Redakcijai ir tiesības automātiski vai manuāli liegt reģistrēt kādu lietotājvārdu nepaskaidrojot iemeslu.

4. Ja lietotājs savu reģistrēto kontu nelieto vairāk nekā 90 dienas, reģistrēta lietotāja portāla konts var tikt slēgts/dzēsts, iepriekš par to saņemot paziņojumu uz kontā norādīto e-pastu (ja tas ir iespējams).

5. Portāla iespējas jāizmanto godprātīgi, netraucējot citus lietotājus, sistēmas un portāla satura darbību.

6. Portāla administrācija patur tiesības atteikt vai pārtraukt pakalpojuma sniegšanu vai mainīt pakalpojuma noteikumus kādam konkrētam lietotājam.

7. Nav atļauta jebkāda veida reklāma portālā, kas nav saskaņota ar portāla administrāciju. Šāda informācija bez brīdinājuma var tikt izdzēsta, un lietotājam var tikt liegta pieeja portālam par noteikumu neievērošanu.

8. Lietotājs nedrīkst portālā veikt apvainojošu vai aizskarošu darbību, jebkādas pretlikumīgas darbības, nepamatotu citu lietotāju traucēšanu, kā arī lietot necenzētu valodu (neatkarīgi no izmantotās valodas).

9. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret portāla sistēmas drošību, stabilitāti, ātrdarbību.

10. Jebkādas darbības, kas var traucēt portāla normālai funkcionēšanai, ir sodāmas saskaņā Krimināllikuma 241. panta 2. daļā "Par patvaļīgu piekļūšanu automatizētai datorsistēmai, ja tas saistīts ar datortehnikas programmatūras aizsardzības līdzekļu pārvarēšanu" noteikto.

11. Portāla lietotāji atbild par savu darbību portālā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Portālā ir aizliegts ievietot (komentāros vai diskusijās) vai nosūtīt citiem portāla lietotājiem:

  • informāciju (tajā skaitā arī video un audio materiālus), kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
  • informāciju, kura aizskar personas cieņu un godu;
  • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību;
  • informāciju, kura ir vulgāra vai aizskaroša;
  • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
  • informāciju, kurai piemīt surogātpasta vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
  • informāciju, kura ir pornogrāfiska;
  • visu cita veida informāciju, kas var ietekmēt portāla normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, portāla administrācija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja kontu un bloķēt tam pieeju uz laiku. Krimināli vērtējamu operāciju gadījumā, administrācija ziņo par to tiesībsargājošiem orgāniem.

13. Portālā darbojas automātiska (www.iauto.lv/ban) sistēma, kas portāla lietotāja komentāros vai diskusijās ievadītos necenzētos vārdus aizvieto ar zvaigznītēm, kā arī var liegt pieeju lietotājam (vai lietotāja IP adresei) portālam uz noteiktu laiku. Nevēlamo vārdu datubāze tiek regulāri papildināta.

14. Portāla administrācija nenes nekādu atbildību par portālā izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat portāla administrācija nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā.

15. Portāls informatīvos pakalpojumus sniedz bez maksas. Portāls negarantē informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par šīs informācijas izmantošanas iespējamajām sekām. Pastāv arī atsevišķi noteikti pakalpojumi, par kuru lietošanu tiek iekasēta samaksa – SMS (maksas īsziņu) veidā.

16. Portālā ievietotās informācijas kopēšana vai izplatīšana bez portāla administrācijas rakstiskas atļaujas un atbilstošām atsaucēm ir stingri aizliegta.

17. Iesūtot pa e-pastu un/vai publicējot informāciju (ziņa, lasītāja raksts) portāla lapās, portāla lietotājs (informācijas iesūtītājs) nodod portālam visas autortiesības šīs informācijas (teksts, foto) izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no portāla par iesūtītās informācijas izmantošanu, ja starp lietotāju un portālu nepastāv konkrēta vienošanās. Ja informācijas iesūtītājs vēlas saglabāt kādas konkrētas autortiesības, tad tas iepriekš par to vienojas ar portāla administrāciju.

18. Portāls patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Trešajām personām nav tiesību izmantot šos portālā publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.

19. Portāls sniedz atsauces uz informācijas avotiem Internetā. Tā kā portāls nekontrolē citu avotu sniegto saturu, tad tas negarantē ziņu satura precizitāti un laicīgumu.

20. Lietotājam jāpakļaujas portāla administrācijas prasībām, ja tās ir saistītas ar portālu un lietotāja darbību tajā. Par kāda no noteikuma punkta neievērošanu lietotājam bez iepriekšēja brīdinājuma var tikt liegta pieeja portālam.

21. Portāla administrācija ir tiesīga slēgt lietotāja kontu bez lietotāja piekrišanas, ja lietotājs neievēro šī portāla lietošanas noteikumus. Šajā gadījumā visi lietotāja personas dati tiek dzēsti, ieskaitot e-pasta datus.

22. Portāls patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt portāla sadaļas, to saturu un portāla lietošanas noteikumus, kā arī veikt noteikumos neatrunātas darbības, lai nodrošinātu portāla funkcionēšanu un mērķu sasniegšanu. Izmaiņas ir spēkā ar to brīdi, kad Jūs nākamo reizi pieslēdzaties mūsu portālam.

23. Portāla administrācija garantē bez reģistrēto lietotāju rakstveida piekrišanas neizpaust ziņas par portāla lietotājiem, izņemot gadījumus, ja šī informācija nepieciešama “Elektronisko sakaru likuma” 71.1. panta pirmajā daļā noteiktajām iestādēm normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai.

24. Portāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām.

Lasītākie raksti

Jaunie raksti