Par alkohola pārbaudēm - kā tām jānotiek 54

24.janvāris 2005 10:00

Bieži iAuto slejās parādās jautājumi vai raksti par Ceļu policistu veikto alkohola un narkotiku pārbaužu likumību vai šķietamo nelikumību. Ministru kabinetā ir pieņemtas izmaiņas, kas stājas spēkā ar 2005. gada 15.janvāri + 15.04.2008. labojumi.

Ministru kabineta noteikumi Nr.15

Rīgā 2005.gada 11.janvārī (prot. Nr.3 12.§)

Kārtība, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā un konstatējams narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 43.5 panta pirmo un otro daļu
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā transportlīdzekļa vadītājam konstatē alkohola koncentrāciju asinīs un izelpotajā gaisā, kā arī narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu.
II. Alkohola koncentrācijas pārbaude izelpotajā gaisā
2. Alkohola koncentrāciju izelpotajā gaisā transportlīdzekļa vadītājam pārbauda Valsts policijas darbinieks vai — uz valsts robežas — Valsts robežsardzes darbinieks (turpmāk — darbinieks), izmantojot portatīvo ierīci alkohola koncentrācijas noteikšanai (turpmāk — mēraparāts). Mēraparāta uzrādītā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir atbilstoša alkohola koncentrācijai asinīs.
3. Transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi veic ar viņa mutisku piekrišanu.
4. Ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai izelpotajā gaisā nav iespējams veikt vai ja transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt pārbaudes veikšanai vai tās rezultātiem, darbinieks izdara attiecīgu ierakstu šo noteikumu 8.punktā minētajā protokolā un attiecīgo personu divu stundu laikā nogādā tuvākajā šo noteikumu 1.pielikumā minētajā ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai.
5. Ja ceļu satiksmes negadījuma vietā transportlīdzekļa vadītājam ir sniegta medicīniskā palīdzība, viņu ārstniecības iestādē medicīniskās pārbaudes veikšanai nogādā, neveicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpotajā gaisā.
6. Transportlīdzekļa vadītāja pārbaudi veic, izdarot divus mērījumus, ar 15-20 minūšu intervālu.
7. Ja pirmajā mērījumā konstatēts, ka alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir mazāka nekā Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, otru mērījumu neveic un protokolu nesastāda.
8. Ja mērījumos konstatēts, ka alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir vienāda vai lielāka nekā Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, darbinieks aizpilda un paraksta transportlīdzekļa vadītāja pārbaudes protokolu (turpmāk — protokols) (2.pielikums). Protokolam pievieno mēraparāta izdrukas, kas apliecina protokolā norādītos mērījumus.
9. Transportlīdzekļa vadītāja paraksts uz darbinieka aizpildītā protokola apliecina, ka attiecīgais transportlīdzekļa vadītājs piekrīt veiktās pārbaudes rezultātiem.
10. Ja saskaņā ar veiktajiem mērījumiem alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir mazāka nekā Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītājs pārbaudes izdevumus nesedz.
11. Ja saskaņā ar veiktajiem mērījumiem alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir vienāda vai lielāka nekā Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, pārbaudes izdevumus 11 latu apmērā sedz transportlīdzekļa vadītājs.
(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.916 redakcijā)
III. Medicīniskās pārbaudes kārtība
12. Medicīniskā pārbaude ir alkohola koncentrācijas noteikšana transportlīdzekļa vadītāja asinīs vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšana transportlīdzekļa vadītājam kādā no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm (turpmāk — ārstniecības iestāde) vai šo ārstniecības iestāžu specializētajām medicīniskajām autolaboratorijām.
13. Medicīniskā pārbaude ietver:

13.1. alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas faktu pārbaudi pēc pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdiem;

13.2. ārējā izskata (tai skaitā miesas bojājumu esības vai neesības), psihiskā un emocionālā stāvokļa, uzvedības, runas, veģetatīvi somatiskā stāvokļa un kustību koordinācijas pārbaudi;

13.3. alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu vai medikamentu lietošanas fakta laboratorisku noteikšanu un medicīniskās pārbaudes rezultātu fiksēšanu normatīvajos aktos par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes pārbaudes kārtību noteiktajā pārbaudes protokolā.
(Grozīts ar MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.57)
14. Medicīnisko pārbaudi, pamatojoties uz darbinieka izsniegto nosūtījumu (3.pielikums), veic šādos gadījumos:

14.1. ja darbiniekam ir pamatotas aizdomas par transportlīdzekļa vadīšanu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

14.2. saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu.
15. Medicīnisko pārbaudi veic sertificēts narkologs vai citas specialitātes ārsts, kas:

15.1. apguvis attiecīgo medicīniskās pārbaudes metodi alkohola koncen­trācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai apreibinošo vielu iespaida konsta­tēšanai kādā no šo noteikumu 1.pielikumā minētajām ārstniecības iestādēm, kurā iespējams veikt izmeklējumus, izmantojot enzimatīvo imūnmetodi, gāzu hromatogrāfijas metodi un ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas metodi, un kurā laboratorisko izmeklēšanu veic sertificēti tiesu medicīnas eksperti speciālisti (turpmāk - specializētā ārstniecības iestāde);

15.2. normatīvajos aktos par ārstniecības personu sertifikācijas kārtību noteiktajā kārtībā ir ieguvis attiecīgu ārstniecisko un diagnostisko metožu sertifikātu (turpmāk - ārsts).
(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.268 redakcijā; 15.2. apakšpunkts stājas spēkā 01.01.2009.; skat. 36. punktu)
16. Pirms medicīniskās pārbaudes veikšanas ārsts, pamatojoties uz personu apliecinošiem dokumentiem, transportlīdzekļa vadītāja apliecību vai darbinieka iegūto informāciju, pārliecinās par pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja identitāti.
17. Lai laboratoriski noteiktu alkohola koncentrāciju asinīs, izmanto enzimatīvo imūnmetodi vai gāzu hromatogrāfijas metodi.
18. Materiālu paraugus (izņemot urīnu) laboratoriskiem izmeklējumiem saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu ņem ārstniecības personas un darbinieka klātbūtnē. Urīna paraugus ņem laboranta uzraudzībā.
19. Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs atsakās no medicīniskās pārbaudes, atsakās nodot bioloģiskās vides (asiņu, urīna vai siekalu) paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem vai mēģina veikt darbības, kas var mainīt medicīniskās pārbaudes galīgo rezultātu, ārsts šo faktu ieraksta medicīniskās pārbaudes protokolā. Ja tas iespējams, atzinumu sniedz, ņemot vērā klīniskās izmeklēšanas rezultātus, un norāda, ka atzinuma pamatā ir klīniskā simpto­mātika.
(MK 16.01.2007. noteikumu Nr.57 redakcijā)
20. Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu, medicīniskajā pārbaudē veic bioloģiskās vides laboratoriskos izmeklējumus.
21. Lai bioloģiskajā vidē kvalitatīvi noteiktu narkotiskās vai citas apreibinošās vielas, izmanto ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas metodes. Izmeklēšanu veic sertificēti tiesu medicīnas eksperti speciālisti.
(Grozīts ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.268)
22. Ja medicīnisko pārbaudi narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai nevar veikt pilnā apjomā vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida klīnisko simptomu noteikšana ir apgrūtināta pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vispārējā stāvokļa dēļ, novērtē konstatējamos klīniskos simptomus un veic laboratoriskos izmeklējumus divās dažādās bioloģiskajās vidēs.
23. Datus par materiālu paraugu ņemšanu ieraksta medicīniskās pārbaudes faktu reģistrācijas žurnālā.
24. Lai noteiktu alkohola koncentrāciju bioloģiskajā vidē, materiālu paraugus laboratoriskai izmeklēšanai nodod kopā ar nosūtījumu alkohola noteikšanai bioloģiskajā vidē (5.pielikums), kurā norāda pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu, adresi, lietas apstākļus, ņemtā parauga nosaukumu, parauga kārtas numuru (pēc reģistrācijas žurnāla), ņemšanas datumu un laiku, ādas apstrādes veidu, parauga glabāšanas apstākļus, tās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu, kura ņēma paraugu, kā arī nosūtītājas iestādes nosaukumu.
25. Materiālu paraugus ķīmiski toksikoloģiskajai izmeklēšanai nodod kopā ar nosūtījumu ķīmiski toksikoloģiskajai izmeklēšanai (6.pielikums), kurā norāda pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai dzimšanas gadu, adresi, nosūtītāju iestādi, tās ārstniecības personas vārdu un uzvārdu, kura ņēma paraugu, materiālu uzskaitījumu, īsu lietas apstākļu aprakstu, medicīniskās apskates rezultātus, klīnisko diagnozi, protokola numuru un adresi, uz kuru nosūtāma atbilde.
26. Pēc analīžu rezultātu saņemšanas ārsts, kurš veicis medicīnisko pārbaudi, sniedz galīgo atzinumu, sastāda medicīniskās pārbaudes protokolu (divos eksemplāros), piešķir tam numuru, kā arī ieraksta medicīniskās pārbaudes faktu reģistrācijas žurnālā. Ja transportlīdzekļa vadītājs, kuram veikta medicīniskā pārbaude, nepiekrīt analīžu rezultātiem, galīgo atzinumu sniedz un medicīniskās pārbaudes protokolu sastāda pēc atkārtotas materiālu paraugu analīžu veikšanas.
27. Medicīniskās pārbaudes protokolā detalizēti apraksta rezultātus, kas iegūti, veicot šo noteikumu 13., 20. un 22.punktā minētās darbības, un apstiprina vienu no šādiem pārbaudītās personas stāvokļiem:

27.1. nav konstatēta alkohola koncentrācija asinīs;

27.2. nav konstatēts narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids;

27.3. ir konstatēta alkohola koncentrācija asinīs (norādot promiles);

27.4. ir konstatēts narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids;

27.5. nav konstatēta alkohola koncentrācija asinīs vai narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids, bet ir novērojami funkcionālā stāvokļa traucējumi, līdz ar to nav ieteicama transportlīdzekļa vadīšana;

27.6. ir konstatēta gan alkohola koncentrācija asinīs (norādot promiles), gan narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids (vienlaikus);

27.7. ir konstatēts konkrētas vielas lietošanas fakts, bet nav konstatēts narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaids.
28. Medicīniskās pārbaudes rezultātus pārbaudāmajam transportlīdzekļa vadītājam paziņo mutiski. Pēc pārbaudāmā transportlīdzekļa vadītāja mutiska pieprasījuma izsniedz rakstisku medicīniskās pārbaudes atzinumu (izziņu).
29. Pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs medicīniskās pārbaudes protokolā ar parakstu apliecina, ka medicīniskā pārbaude veikta viņam. Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs atsakās vai nav spējīgs parakstīties, ārsts izdara attiecīgu ierakstu medicīniskās pārbaudes protokolā.
30. Ja pārbaudāmais transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt medicīniskās pārbaudes rezultātiem, materiālu paraugus nosūta specializētajai ārstniecības iestādei, lai veiktu atkārtotus laboratoriskos izmeklējumus. Ja pirmā pārbaude veikta specializētajā ārstniecības iestādē, materiālu paraugus atkārtoti labora­toriski izmeklē un galīgo atzinumu sniedz cits šīs ārstniecības iestādes ārsts.
(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.268 redakcijā)
31. Vienu medicīniskās pārbaudes protokola eksemplāru ārstniecības iestāde nodod Valsts policijai vai Valsts robežsardzei, bet otru — uzglabā piecus gadus.
32. Medicīniskās pārbaudes izdevumus sedz iestāde, kuras darbinieks nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju uz medicīnisko pārbaudi.
(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.916 redakcijā)
33. Ja transportlīdzekļa vadītājam medicīniskajā pārbaudē konstatē Ceļu satiksmes likumā noteikto alkohola koncentrāciju asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, vai šo noteikumu 27.4. vai 27.6. apakšpunktā minēto stāvokli, medicīniskās pārbaudes izdevumus sedz attiecīgais transportlīdzekļa vadītājs, iemaksājot attiecīgo naudas summu tās iestādes budžeta kontā, kuras darbinieks nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju uz medicīnisko pārbaudi.
(MK 18.12.2007. noteikumu Nr.916 redakcijā)
34. Līdzekļu ieskaitīšanu attiecīgās ārstniecības iestādes kontā nodrošina tās iestādes vadītājs, kuras darbinieks nosūtījis transportlīdzekļa vadītāju uz medicīnisko pārbaudi.
IV. Noslēguma jautājums
35. Ja transportlīdzekļa vadītājam ir veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpotajā gaisā un medicīniskajā pārbaudē nav konstatēta Ceļu satiksmes likumā noteiktā alkohola koncentrācija asinīs, kuru sasniedzot aizliegts vadīt transportlīdzekli, transportlīdzekļa vadītājam šo noteikumu 11.punktā minētie pārbaudes izdevumi nav jāsedz.
36. Šo noteikumu 15.2.apakšpunkts stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.
(MK 15.04.2008. noteikumu Nr.268 redakcijā)
Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums

Ministru kabineta
2005.gada 11.janvāra noteikumiem Nr.15

Ārstniecības iestādes, kurās veic medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai

(Pielikums grozīts ar MK 16.01.2007. noteikumiem Nr.57; MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.268)
1. Ārstniecības iestādes, kurās veic medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai:

1.1. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs";

1.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavas slimnīca";

1.3. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"";

1.4. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas slimnīca";

1.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liepājas reģionālā slimnīca";

1.6. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca";

1.7. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca";

1.8. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca";

1.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alūksnes slimnīca";

1.10. Balvu rajona pašvaldības aģentūra "Balvu slimnīca";

1.11. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauskas slimnīca";

1.12. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca";

1.13. Cēsu rajona pašvaldības aģentūra "Cēsu rajona slimnīca";

1.14. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dobeles un apkārtnes slimnīca";

1.15. Gulbenes rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gulbenes slimnīca";

1.16. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils rajona centrālā slimnīca";

1.17. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krāslavas slimnīca";

1.18. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kuldīgas slimnīca";

1.19. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Priekules slimnīca";

1.20. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Limbažu slimnīca";

1.21. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas rajona slimnīca";

1.22. Madonas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca";

1.23. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres rajona slimnīca";

1.24. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Preiļu slimnīca";

1.25. Līvānu novada domes pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līvānu slimnīca";

1.26. Rīgas rajona pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas rajona slimnīca";

1.27. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saldus medicīnas centrs";

1.28. Talsu rajona pašvaldības akciju sabiedrība "Talsu slimnīca";

1.29. Tukuma rajona padomes aģentūra "Tukuma slimnīca";

1.30. (svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.268);

1.31. (svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.268);

1.32. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca";

1.33. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vidzemes slimnīca";

1.34. (svītrots ar MK 15.04.2008. noteikumiem Nr.268).

2. Ārstniecības iestādes, kurās medicīnisko pārbaudi alkohola koncentrācijas noteikšanai asinīs un narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanai veic tikai tad, ja transportlīdzekļa vadītājs guvis traumu:

2.1. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";

2.2. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca";

2.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klīniskā universitātes slimnīca "Gaiļezers"";

2.4. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca";

2.5. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 2.slimnīca";

2.6. akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs";

2.7. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas pilsētas slimnīca".

Veselības ministrs G.Bērziņš

 
54 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
155485. viesis 24.janvāris 2005 11:03
1 0 Atbildēt

Iepūtu pirmo reizi - 0.55. Pēc 15 min. - 0.40. Par testu jāmaksā???

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Seat modernizē Ibiza un Arona

Spānijas autobūves uzņēmums modernizējis divus modeļus, kas nosedz 40 procentus no visu Seat pārdoto automobiļu skaita. Lasīt vairāk

 

Ford Mustang arī 2020.gadā bijis populārākais sporta auto pasaulē (+ FOTO) 3

Ford Mustang apliecinājis savu popularitāti pēc pārdošanas apjomiem kļūstot par pašu veiksmīgāko sporta auto otro gadu pēc kārtas un par pieprasītāko kupeju sesto gadu pēc kārtas. Lasīt vairāk

 

Te strādā 12 cilindri (+ VIDEO) 3

Pacific P16 tika ražots 70.-90.gados Kanādā. Vilcējs ar 12 cilindru motoru paredzēts darbam smagos ekspluatācijas apstākļos un, kā redzams video, spēj transportēt tiešām iespaidīgas kravas. Lasīt vairāk

 

ZF ražos 4D radarus ķīniešu SAIC modeļiem

ZF saņēmis sava 4D pilna diapazona radara sērijas pasūtījumu no Ķīnas lielākā automobiļu ražotāja SAIC Motor Corporation, kas šīs iekārtas izmantos savu elektroautomobiļu konstrukcijās, nodrošinot autonomās braukšanas 4.Level pakāpi. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti