Kā OCTA apdrošinātāji nosaka atlīdzības summu 12

30.maijs 2005 16:23

Apmācības programma autoskolā BCDE ir paredzētas Latvijas Republikas tiesību aktu par ceļu satiksmi apguvei transportlīdzekļu vadītājiem, autoskolu pasniedzējiem un instruktoriem, apdrošināšanas un autotehniskajiem ekspertiem, transporta speciālistiem, Valsts Policijas darbiniekiem, bakalaura un maģistra darba pretendentiem autotransporta nozarēs.

Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma 37.panta piekto daļu izdoti un 23. aprīlī sāka darboties Ministru kabineta jaunie noteikumi Nr.251 Transportlīdzekļu tehniskās ekspertīzes un tehnisko ekspertu sertificēšanas noteikumi.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā veicama transportlīdzekļu tehniskā ekspertīze sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātajā apdrošināšanā un tehnisko ekspertu sertificēšana tehnisko ekspertīžu veikšanai.

Ekspertam savā darbībā ir jāievēro prasības, kas nosaka, ka eksperta darbība ir likumīga, profesionāla, ētiska, kulturāla un konfidenciāla; eksperts darbojas saskaņā ar Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja apstiprinātu tehnisko ekspertīžu metodiku; eksperts profesionālos pienākumus veic personīgi, izmantojot viņam piešķirtās pilnvaras, un ir par to atbildīgs. Ja eksperta profesionālo pienākumu veikšana saskaņā ar šiem noteikumiem nav iespējama, viņš par to nekavējoties ziņo ekspertīzes pasūtītājam; eksperts ne retāk kā reizi gadā paaugstina kvalifikāciju un iesniedz Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojā dokumentu, kas apliecina viņa kvalifikācijas paaugstinājumu, kā arī reizi gadā iesniedz informāciju par veikto tehnisko ekspertīžu skaitu. Katram ekspertam ir sertifikāts, apliecība un zīmogs. Sertifikāta derīguma laiks ir trīs gadi. Eksperta apliecība un zīmogs ir Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja īpašums.

Veicot tehnisko ekspertīzi, eksperts sagatavo šādus dokumentus:
1) apskates protokolu;
2) transportlīdzekļa zaudējumu aprēķinu vai eksperta atzinumu;
3) fotogrāfijas, kas attēlo transportlīdzekļa bojājumus.
Likumā noteiktajos gadījumos eksperts pēc kompetentas iestādes pieprasījuma nodrošina noteiktā kārtībā apstiprinātu ekspertīzes dokumentu kopiju izgatavošanu.

Tehniskās ekspertīzes dokumentu oriģinālus eksperts nodod tehniskās ekspertīzes pasūtītājam.
Apskates rezultātus eksperts ieraksta apskates protokolā.
Apskates protokolu paraksta eksperts, transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pārstāvis, ieinteresētās personas, kuras ir iesaistītas ceļu satiksmes negadījumā, ja tās piedalās apskatē.
Eksperts ir personiski atbildīgs par tehniskās ekspertīzes pareizumu, pamatotību un sniegto atzinumu.
Ja personām, kuras paraksta protokolu, ir iebildumi par apskates protokolā ierakstīto informāciju, viņām ir tiesības izdarīt protokolā piezīmes īpaši tam paredzētā vietā.

Eksperts nodrošina attiecīgā transportlīdzekļa fotografēšanu vai videofilmēšanu apskates laikā, kā arī fotogrāfiju izgatavošanu. Fotogrāfiju skaits un kvalitāte nodrošina apskates protokolā norādīto ceļu satiksmes negadījumā radušos bojājumu nepārprotamu konstatāciju. Vismaz vienā fotogrāfijā redzams transportlīdzekļa kopskats ar skaidri salasāmu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmi un labi saskatāmiem galvenajiem bojājumiem.

Sūdzība par eksperta darbu ir jāraksta Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam. Ja tas ir saņēmis iesniegumu par to, ka eksperts savā darbībā nav ievērojis MK noteikumu prasības, sertificēšanas komisija to izskata ieinteresētā eksperta klātbūtnē mēneša laikā pēc attiecīgā iesnieguma saņemšanas. Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs pieņem lēmumu par eksperta sertifikāta darbības apturēšanu, ja eksperts nav ievērojis šo noteikumu prasības neuzmanības dēļ.

Apdrošinātāja noteikto atlīdzību aprēķina eksperts. Aprēķinot zaudējumus, eksperts ņem vērā remonta iespējas, lai transportlīdzekli atjaunotu tādā stāvoklī, kādā tas bija pirms ceļu satiksmes negadījuma. Zaudējumu aprēķinā transportlīdzekļa iepriekšējo bojājumu remontu neiekļauj.

Zaudējumu aprēķinā vai eksperta atzinumā eksperts norāda transportlīdzekļa tirgus vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma.
Zaudējumu aprēķinā eksperts uzskaita transportlīdzekļa maināmās un remontējamās detaļas un norāda to remonta veidu, ņemot vērā transportlīdzekļa izgatavotāja paredzēto remonta tehnoloģiju.
Zaudējumu aprēķinā izdevumus par transportlīdzekļa remontu eksperts nosaka summējot rezerves daļu cenu atbilstoši transportlīdzekļa ekspluatācijas ilgumam, izmaksas par remontdarbu normstundām un materiālu izmaksas.

Rezerves daļas cena zaudējumu aprēķinā nedrīkst būt mazāka par attiecīga nolietojuma tehniskajām prasībām atbilstošas un turpmākai ekspluatācijai derīgas lietotas rezerves daļas tirgus cenu.
Rezerves daļām, kuras nav pieejamas lietotu rezerves daļu tirgū un remonts iespējams, izmantojot tikai oriģinālas vai jaunas rezerves daļas, zaudējumu aprēķinā izmanto oriģinālu vai jaunu detaļu cenu, nesamazinot to atbilstoši ekspluatācijas ilgumam, ar nosacījumu, ka transportlīdzekli remontē remontuzņēmumā un apdrošinātājs vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs atlīdzību pārskaita šim remontuzņēmumam.

Zaudējumu aprēķinā transportlīdzekļiem, kuru ekspluatācijas laiks ir seši gadi un ilgāks, var izmantot attiecīga nolietojuma tehniskajām prasībām atbilstošu un ekspluatācijai derīgu lietotu rezerves daļu tirgus cenu, nesamazinot to atbilstoši ekspluatācijas ilgumam. Tad ekspertam ir jāievēro nosacījums, ka šādu rezerves daļu tirgus cenu zaudējumu aprēķinā var iekļaut tikai tādā gadījumā, ja attiecīgās rezerves daļas ir iespējams iegādāties lietotu rezerves daļu tirgū un zaudējuma aprēķinā vienas transportlīdzekļa markas lietotu rezerves daļu cenas noteikšanai neizmanto citas transportlīdzekļa markas lietotu rezerves daļu tirgus cenu, izņemot gadījumus, ja rezerves daļas ir identiskas.

Remontdarbiem nepieciešamo normstundu skaitu nosaka saskaņā ar izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem. Ja izgatavotāja tehniskie noteikumi nav pieejami, normstundu skaitu nosaka atbilstoši nepieciešamajam laika patēriņam, veicot remontdarbus saskaņā ar attiecīgu tehnoloģiju.

Remontdarbu un krāsošanas darbu normstundas izcenojumu vieglajiem transportlīdzekļiem, kravas transportlīdzekļiem, piekabēm, autobusiem un motocikliem nosaka katrai transportlīdzekļa markai atsevišķi atbilstoši to ekspluatācijas ilgumam.

Transportlīdzekļa remontam nepieciešamo materiālu izmaksas nosaka saskaņā ar transportlīdzekļa izgatavotāja tehniskajiem noteikumiem. Ja transportlīdzekļa izgatavotāja tehniskie noteikumi nav pieejami, transportlīdzekļa remontam nepieciešamo materiālu izmaksas nosaka atbilstoši nepieciešamajam materiālu daudzumam, veicot remontdarbus saskaņā ar attiecīgo tehnoloģiju.
Ja nav iespējams pietiekami precīzi noteikt transportlīdzekļa bojājumu apjomu, pēc nepieciešamās attiecīgā transportlīdzekļa izjaukšanas veic papildu apskati un sastāda apskates protokolu un zaudējumu aprēķinu.

Jebkurā zaudējumu aprēķinā eksperts sniedz atzinumu par transportlīdzekļa remonta tehniskajām iespējām un ekonomisko pamatojumu, kā arī norāda zaudējuma atlīdzības summu.
Atzinumu eksperts apstiprina ar parakstu un eksperta zīmoga nospiedumu.

Apdrošināšanas sabiedrība bez pamatojuma lēmuma nedrīkst to mainīt bez cita eksperta atzinuma saņemšanas.
Ja transportlīdzekļa remonts ir ekonomiski pamatots un tehniski iespējams, transportlīdzekļa īpašnieks eksperta atzinumā norādīto zaudējuma atlīdzību var saņemt naudā vai pēc saskaņošanas ar apdrošinātāju vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju var izvēlēties remontuzņēmumu, kas labos ceļu satiksmes negadījumā bojāto transportlīdzekli.
Eksperts transportlīdzekļa remontu atzīst par ekonomiski nepamatotu, ja paredzamās transportlīdzekļa remonta izmaksas pārsniedz transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma. Tad eksperts zaudējumu aprēķinā sniedz atzinumu par remonta ekonomisko nepamatotību.
Atzinumā eksperts norāda transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma, transportlīdzekļa atlieku tirgus vērtību.
Zaudējumu aprēķinu eksperts negatavo, ja saskaņā ar apdrošinātāja vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja lēmumu veicama tikai ceļu satiksmes negadījumu izraisījušā transportlīdzekļa apskate vai transportlīdzekļa remonts pēc ceļu satiksmes negadījuma tehniski nav iespējams.

Eksperts transportlīdzekļa remontu atzīst par tehniski neiespējamu, ja ugunsgrēkā bojāti transportlīdzekļa virsbūves nesošie elementi, ja ceļu satiksmes negadījumā deformēti transportlīdzekļa virsbūves nesošie elementi un to remontu nepieļauj izgatavotāja tehniskie noteikumi, ja ir stipri korodējuši transportlīdzekļa virsbūves nesošie elementi un tos nevar savienot, izmantojot metināšanu.
Ja transportlīdzekļa remonts tehniski nav iespējams, eksperts par to sagatavo pamatotu atzinumu, tajā norādot transportlīdzekļa vērtību pirms ceļu satiksmes negadījuma un transportlīdzekļa atlieku tirgus vērtību.

Reizē ar MK 251. noteikumu stāšanos spēkā, sāk darboties 08.04.2005. Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja biedru sapulces sēdē apstiprinātā „Transportlīdzekļu tehnisko ekspertīžu metodika” un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodiskie norādījumi „Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu atbildības pakāpes noteikšana”, kas sniedz metodiskus norādījumus informatīvu pārskatu veidā, kā izvērtēt un noteikt katras ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas atbildību par nodarītajiem zaudējumiem.

Valsts Policijas darbiniekiem metodika dod iespēju Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktā kārtībā noteikt sodu par izraisītu ceļu satiksmes negadījumu vainojamai personai.

Advokātiem, Prokuroriem, Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem apskatītie tiesību akti palīdzēs noteikt apdrošinātāju pieņemto lēmumu pamatojumu objektivitāti un atbilstību notikušajam.

Sagatavoja Autoskola BCDE
kustības drošības pasniedzējs Maģ. Inž. Ēriks Griģis 
Visi komentāri
 
168631. viesis 30.maijs 2005 16:43
0 0 Atbildēt

Slinkums lasit tik garu penteri. Par ko ir raksts?

168632. viesis 30.maijs 2005 16:44
0 0 Atbildēt

nez, man ar slinkums

Redaktors 30.maijs 2005 16:49
0 0 Atbildēt

Kad vajadzēs, izlasīsiet.

168639. viesis 30.maijs 2005 17:10
0 0 Atbildēt

tikai pričom te autoskola???

izlasot pirmo raksta teikumu nemaz nevar saprast vai te runa būs par OCTA, vai visus vienkārši aicinās apgūt zinības autoskolā

168736. viesis 31.maijs 2005 8:13
0 0 Atbildēt

Sapratu, ka šī tēma mūsu valstī ir TABU...Vienīgi kādā autoskolā var uzzināt, vai apdrošinātāji ir pareizi vai aplam noteikuši to, kas pienākas obligātajā. Un, protams, rakstiņš ir domāts tam, kuram drīzumā jāstājas apdrošinātāju priekšā..o)))

168739. viesis 31.maijs 2005 8:58
0 0 Atbildēt

Kur ir rakstīts tas, ko pašreiz praktizē apdrošinātāji - ja īzvēlies labot auto viņu servisā, tad aprēķinātā tāmes summa ir viena, savukārt, ja izvēlies ņemt naudu, tad nāk nost PVN ?

168741. viesis 31.maijs 2005 9:04
0 0 Atbildēt

To Yukki:

Par pievienotās vērtības nodokli.

Ja atlīdzības saņēmējs ir PVN maksātājs, tad PVN netiek ņemts nost.

168742. viesis 31.maijs 2005 9:06
0 0 Atbildēt

Ja atlīdzības summa ir izvēlēta naudā, tad jebkurā gadījumā apdrošinātāji no jaunas rezerves daļas cenas noņem nost automobiļa nolietojumu.

168750. viesis 31.maijs 2005 9:37
0 0 Atbildēt

Sveiki!!!Varbuut kaads var paliidzeet un ietteikt kaadu neatkariigo ekspertu.Manai mashiinai ietriecaas aizmuguree.Ir sasisits bufers,un saliekta bagaazhnieka vaaka enjgje kaa rezultaataa ar lielaam gruutiibaam var aiztaisiit vaaku.Apdroshinaashanas kompaanija Baltikums apnjemaas nomainiit buferi.Bet izziidusi no pirksta ka bagaazhnieka vaaks jau pirms avaarijas nav taisiijies ciet.Kaads var luudzu kaut ko ieteikt.epasts [email protected] tel. 6897200

168815. viesis 31.maijs 2005 13:20
0 0 Atbildēt

"Par pievienotās vērtības nodokli.

Ja atlīdzības saņēmējs ir PVN maksātājs, tad PVN netiek ņemts nost."

Vai tad fiziska persona nemaksā PVN? Vai tad remontējot auto sakarīgā servisā PVN nav jāmaksā?:):):)

168963. viesis 1.jūnijs 2005 1:18
0 0 Atbildēt

Fiziska persona to maksaa taapat kaa juridiska, bet juridiska persona to PVN peec tam atguust atpakalj.

auma

168971. viesis 1.jūnijs 2005 8:01
0 0 Atbildēt

Viesi 168815!

Runa ir par atlīdzību naudā, nevis remontu sakarīgā servisa.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Viesojamies Kuldīgā jaunajā mākslas kvartālā "Duna Brewery un KOPA" Kaļķu ielā 14 (+ VIDEO)

Latvijas Gada auto 2023 testa dalībnieki piestāj Kuldīgā, jaunajā mākslas kvartālā "Duna Brewery un KOPA". Eksperti šeit var atpūsties, bet elektroautomobiļi papildināt enerģijas krājumus. Lasīt vairāk

 

Vai drīkst glabāt riepas uz balkona? 4

Pēc katras nomaiņas riepas tiek novietotas glabāšanā līdz nākamai sezonai. Noteikti esat aizdomājušies, ka to kalpošanas ilgums atkarīgs arī no uzglabāšanas apstākļiem. Lasīt vairāk

 

Dabasgāzes un siltumenerģijas atbalstu piemēros automātiski

Nākamā apkures sezona būs dārga. Tāpēc valdība sagatavojusi dažādus iedzīvotāju atbalsta veidus. Bet kā pie tiem tikt? Kam atbalsts pienāksies automātiski, kam – nāksies pieteikties? Lai gan joprojām ir daudz nezināmo, šis tas kļuvis skaidrāks. Lasīt vairāk

 

TV AUTO ZIŅAS TESTĒ: Toyota pirmais 100 % elektromobilis (+VIDEO) 5

Toyota ir hibrīdauto pionieris, turpretim sava elektromobiļa japāņiem nebija. Tāpēc pirmais 100% bateriju auto no hibrīdu senseja ir notikums, kas jāredz klātienē. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti