Jūrmalas dome atkal groza saistošos noteikumus par iebraukšanas caurlaidēm Jūrmalā 1

Ilustratīvs attēls Foto: iAuto.lv

8.februāris 2019 13:20

Arī šogad no 1.aprīļa līdz 30.septembrim iebraukšanai Jūrmalā būs nepieciešamas caurlaides. Vienas dienas caurlaides maksa ir 2,00 euro.

 
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
 
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.1 

Jūrmalā 2017.gada 12.janvārī (prot. Nr.1, 5.p.)
Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām43.panta pirmās daļas 
13.punktu, likuma "Par nodokļiem un nodevām12.panta pirmās daļas 6.punktu un 
Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldība var uzlikt 
pašvaldības nodevas" 11.punktu
 
 
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:

1.1. kārtību, kādā personas var iebraukt ar autotransporta līdzekļiem, tricikliem, kvadricikliem un motocikliem (turpmāk – transportlīdzekļi) īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā (turpmāk – īpaša režīma zona Jūrmalā);

1.2. kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – nodeva), nodevas apmēru, atvieglojumus un atbrīvojumus no nodevas;

1.3. kārtību, kādā izsniedz un anulē speciālās caurlaides iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – caurlaides);

1.4. atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 

2. Noteikumu mērķis ir ierobežot tranzīta satiksmi caur Jūrmalas pilsētas teritoriju un veicināt videi draudzīgāku transportlīdzekļu izmantošanu. No nodevas samaksas iekasētos līdzekļus uzskaita pilsētas pamatbudžetā un izlieto tūrismam un kūrorta attīstībai labvēlīgas vides radīšanai, vides aizsardzībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, kā arī sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanai.

 

3. Noteikumi neattiecas uz elektromobiļiem.

 
 
II. Transportlīdzekļu iebraukšanas kārtība un iebraukšanas kārtības kontrole īpaša režīma zonā Jūrmalā
 
4. Īpašā režīma zonu transportlīdzekļu iebraukšanai Jūrmalā nosaka Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumā.
 
5. Laika periodā no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim transportlīdzekļiem atļauts iebraukt īpaša režīma zonā Jūrmalā, ja iebraukšanas dienā saņemta caurlaide, izņemot šo noteikumu 20.punktā noteiktos gadījumus.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

6. Noteikumos noteiktajos gadījumos caurlaidi izsniedz pēc nodevas samaksas. Jūrmalas pilsētas dome var noteikt maksu par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi, ja persona, kas vēlas saņemt caurlaidi, ir atbrīvota no nodevas samaksas. Maksas apmērs nepārsniedz administratīvos izdevumus.

 

7. Lai informētu transportlīdzekļu vadītājus, pirms iebrauktuvēm īpašā režīma zonā Jūrmalā (turpmāk – kontrolpunkti) saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu prasībām uzstāda attiecīgas zīmes.

 

8. Kontrolpunktos un īpaša režīma zonā, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas, var:

8.1. uzstādīt dienas caurlaides apmaksas aparātus;

8.2. uzstādīt videotehniskās kontroles ierīces, kuras izmanto pārkāpumu fiksēšanai;

8.3. nodrošināt dežurējošo personālu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 

9. Lai nodrošinātu transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā kārtības ievērošanu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība izmanto Jūrmalas pilsētas transportlīdzekļu kontroles informācijas sistēmu (turpmāk – informācijas sistēma). Informācijas sistēmā uzkrāj un apstrādā datus, kas nepieciešami transportlīdzekļu iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ievērošanas kontrolei.

 
 
III. Nodevas objekts, maksātāji un piemērošanas periods
 
10. Nodevu maksā par transportlīdzekļa iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā.
 
11. Nodevu maksā transportlīdzekļa īpašnieks, turētājs vai vadītājs.
 
12. Nodevu piemēro par periodu no kalendārā gada 1.aprīļa līdz 30.septembrim
 
 
IV. Nodevas likmes, atvieglojumi un maksāšanas kārtība
 
13. Nodevu nosaka šādā apmērā:

13.1. vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma 2,00 euro;

13.2. transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (ieskaitot) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.2.1. septiņām dienām 10,00 euro;

13.2.2. trīsdesmit dienām 31,00 euro;

13.2.3. deviņdesmit dienām 55,00 euro;

13.2.4. nodevas periodam 107,00 euro;

13.3. transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām bez iebraukšanas reižu ierobežojuma:

13.3.1. septiņām dienām 12,00 euro;

13.3.2. trīsdesmit dienām 43,00 euro;

13.3.3. deviņdesmit dienām 110,00 euro

13.3.4. nodevas periodam 213,00 euro.

(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

 

14. Nodevas atvieglojumu no šo noteikumu 13.2.4.apakšpunktā noteiktās nodevas likmes par personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošu transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām vai vienu lietošanā esošo transportlīdzekli ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām saskaņā ar 1.pielikumu ir tiesīga saņemt:

14.1. persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

14.2. persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā;

14.3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks;

14.4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks;

14.5. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā;

14.6. Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks;

14.7. Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.8. valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, vai šādas iestādes, aģentūras vai kapitālsabiedrības darbinieks;

14.9. persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā;

14.10. bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā;

14.11. reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks;

14.12. persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

15. Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi noteikti 1.pielikumā.

 

16. Nodevas atvieglojuma piemērošanas gadījumā, ja nodevu maksā, sākot ar kalendārā gada 1.jūliju, tās apmēru samazina par 50%, izņemot šo noteikumu 14.1. un 14.3.apakšpunktā noteiktos gadījumus.

(Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošo noteikumu Nr. 39 redakcijā)

 

17. Nodevu var maksāt:

17.1. ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību;

17.2. veicot tiešsaistes maksājumus;

17.3. dienas caurlaides apmaksas aparātā (tikai nodevu vienai dienai bez iebraukšanas reižu ierobežojuma) skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī;

17.4. skaidrā naudā vai ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domē;

17.5. ar maksājumu karti maksājumu karšu pieņemšanas terminālī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās. Struktūrvienību sarakstu, kurās pieejams šāds pakalpojums, publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

18. Ja personai ir tiesības saņemt gan nodevas atvieglojumu, gan nodevas atbrīvojumu, personai piemēro nodevas atbrīvojumu.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

19. Caurlaides neizmantošanas vai anulēšanas gadījumā samaksāto nodevu neatmaksā.

 
 
V. Atbrīvojumi no nodevas maksāšanas
 
20. Nodevu nemaksā un bez caurlaides īpaša režīma zona Jūrmalā var iebraukt valsts akciju sabiedrībā "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) reģistrētie:

20.1. transportlīdzekļi, kas pielāgoti vadītājam invalīdam;

20.2. operatīvie transportlīdzekļi;

20.3. specializēto dienestu (Satversmes aizsardzības birojs, Militārās izlūkošanas un drošības dienests, Drošības policija) transportlīdzekļi un avārijas dienestu transportlīdzekļi, kuriem piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss;

20.4. ārvalstu diplomātiskā korpusa transportlīdzekļi;

20.5. valsts policijas, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības, Militārās policijas, Saeimas, Ministru kabineta, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un prokuratūras īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi;

20.6. Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāžu īpašumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.03.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 15; 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

21. Nodevu nemaksā, ja iebraukšanas dienā īpaša režīma zonā Jūrmalā saņemta caurlaide:

21.1. par fiziskajai personai īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā, ja:

21.1.1. persona ir deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā;

21.1.2. personai piederošais nekustamais īpašums atrodas Jūrmalas pilsētā;

21.1.3. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā ir nodots personai lietošanā, lai to izmantotu dzīvošanai, pamatojoties uz dzīvojamo telpas īres vai patapinājuma līgumu, vai persona uz līguma pamata lieto izglītības iestādes dienesta viesnīcas dzīvojamās telpas. Atbrīvojumu no nodevas samaksas nepiešķir, ja persona, kurai pieder nekustamais īpašums, nav reģistrēta komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, kā arī nav paziņojusi Valsts ieņēmumu dienestam par saimnieciskās darbības veikšanu;

21.1.4. nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā, pamatojoties uz pilnvarojuma dokumentu par pārvaldīšanas, apsaimniekošanas tiesībām, ir nodots lietošanā personai, kura ir reģistrējusi saimniecisko darbību;

21.1.5. persona nekustamo īpašumu Jūrmalas pilsētā ieguvusi valdījumā un tas paredzēts dzīvošanai, kā arī persona lietojumā un valdījumā Jūrmalas pilsētā ir dzīvojamo māju palīgēka, garāžu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, garāžu īpašnieku biedrības garāža (izņemot smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāža), ja tā netiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;

21.2. par juridiskajai personai, kuras Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītā juridiskā adrese reģistrēta Jūrmalas pilsētā, īpašumā vai turējumā esošo transportlīdzekli;

21.3. par transportlīdzekli, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

21.4. par transportlīdzekli, kas pārvadā fiziskas personas uz ārstniecības iestāžu reģistrā reģistrēto Jūrmalas pilsētas ārstniecības iestādi, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, ja pārvadājums ir saistīts ar ārstniecības pakalpojuma saņemšanu;

21.5. par transportlīdzekļiem, kas veic regulāros pasažieru pārvadājumus (sabiedriskais transports);

21.6. par vieglajiem taksometriem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

21.7. par atkritumu apsaimniekotājam, ar kuru Jūrmalas pilsētas domei ir spēkā esošs pakalpojuma līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, īpašumā vai turējumā esošiem transportlīdzekļiem – kravas atkritumvedējiem;

21.8. par transportlīdzekļiem, ja to atbrīvojums no nodevas maksāšanas ir paredzēts starptautiskajos līgumos;

21.9. par fiziskajai personai, kurai ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss, īpašumā, valdījumā vai turējumā esošo transportlīdzekli, kas reģistrēts uz šīs personas vārda Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

22. Ja persona atbilst šo noteikumu 21.1.1.–21.1.5.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem, no nodevas samaksas atbrīvo vienu šīs personas lietošanā esošo Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēto transportlīdzekli, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

22.1. Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa;

22.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz šīs personas vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

 

 

VI. Caurlaides veidi, derīguma termiņš un izsniegšanas kārtība

 
23. Caurlaide ir elektronisks ieraksts informācijas sistēmā, kuram piešķirts identifikācijas numurs. Caurlaidi izsniedz uz konkrētu transportlīdzekli, un tā ir derīga no nodevas vai maksas pakalpojuma (ja piemērojams) apmaksas dienas plkst.00.00 vai norādītā caurlaides derīguma sākuma datuma plkst.00.00.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

24. Ir šādi caurlaides veidi:

24.1. dienas caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.1.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā attiecīgajā dienā no 00.00 līdz 23.59. Ja nodevas samaksa veikta pēc plkst. 00.00, uzskata, ka nodeva samaksāta un caurlaide saņemta par attiecīgo dienu;

24.2. septiņu dienu caurlaide – izsniedz pēc šo noteikumu 13.2.1. vai 13.3.1.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā septiņas dienas pēc kārtas;

24.3. trīsdesmit dienu caurlaide – izsniedz pēc 13.2.2. vai 13.3.2.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā trīsdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 1 reizi caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.3.deviņdesmit dienu caurlaide - izsniedz pēc 13.2.3. vai 13.3.3.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalā norādītajā termiņā deviņdesmit dienas pēc kārtas. Nodevas maksātājam ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes caurlaides derīguma periodā pārreģistrēt caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.4. perioda caurlaide – izsniedz pēc 13.2.4. vai 13.3.4.apakšspunktā noteiktās nodevas samaksas, derīga vienam nodevas periodam. Nodevas maksātājam vai personai, kurai piemērots nodevas atvieglojums, ir tiesības ne vairāk kā 2 reizes nodevas periodā pārreģistrēt perioda caurlaidi uz citu transportlīdzekli bez atkārtotas nodevas samaksas;

24.5. terminētā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.3., 21.4., 21.7. vai 21.8.apakšpunktu. Terminētā caurlaide derīga laika periodā, kurā šo noteikumu 21.1.3., 21.1.4., 21.1.5., 21.7. vai 21.8.apakšpunktā minētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas. Ja līgumā vai citā dokumentā, uz kura pamata personu atbrīvo no nodevas samaksas, nav norādīts tā darbības termiņš vai tas ir garāks par nodevas periodu, caurlaidi izsniedz vienam nodevas periodam. Personai, kura atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3. vai 21.4.apakšpunktu, izsniedz terminēto caurlaidi uz konkrētu dienu. Šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minētajai personai ar invaliditāti ir tiesības reģistrēt terminēto caurlaidi vienam nodevas periodam vienam šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim;

24.6. pastāvīgā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. vai 21.2.apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas. Ja caurlaidi izsniedz fiziskās personas lietošanā esošam transportlīdzeklim vai citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrētam transportlīdzeklim, caurlaide ir derīga vienam nodevas periodam, ja šajā laikā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas;

24.7. automātiskā elektroniskā caurlaide – izsniedz personām, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.5., 21.6. vai 21.9.apakšpunktu, derīga periodā, kurā ir spēkā atbrīvojums no nodevas samaksas.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā, kas grozīta ar 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

25. Perioda caurlaidi ar nodevas atvieglojumu, terminēto un pastāvīgo caurlaidi uzskata par personificēto caurlaidi. Personificētās caurlaides saņemšanai persona iesniedz pieteikumu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā.

 

26. Informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu, pēc stāvokļa uz katra gada 1.martu identificē personas, kuras atbilst šo noteikumu 21.1.1., 21.1.2. un 21.2.apakšpunktā minētajiem kritējiem. Ja identificētajai personai ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas, pastāvīgo caurlaidi Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem transportlīdzekļiem informācijas sistēmā reģistrē bez personas pieteikuma līdz katra gada 15.martam. Personas pienākums pirms iebraukšanas īpaša režīma zonā Jūrmalā ir pārliecināties par caurlaides derīgumu pašvaldības tīmekļa vietnē vai Jūrmalas pilsētas domes nodrošināto elektronisko pakalpojumu tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.jurmala.lv (turpmāk – e-pakalpojums).

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

26.1 Informāciju par šo noteikumu 26.punktā minētajām pastāvīgajām caurlaidēm izmaiņu gadījumā var aktualizēt:

26.11. informācijas sistēma, veicot datu apmaiņu;

26.12. persona, izmantojot e-pakalpojumu;

26.13. persona, vēršoties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

27. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) saņemšanai un pārreģistrācijai persona var izmantot e-pakalpojumu vai vērsties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Šo noteikumu 24.1.‒24.4.apakšpunktā minēto caurlaižu (bez nodevas atvieglojuma) saņemšanai persona var vērsties arī Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībās atbilstoši šo noteikumu 17.5.apakšpunktam.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

28. Ja e-pakalpojumu izmanto personificētās caurlaides saņemšanai, persona aizpilda speciālu tiešsaistes formu, autentifikācijai izmantojot tīmekļa vietnē www.epakalpojumi.jurmala.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus. E-pakalpojums pieejams Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem.

 

29. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3.apakšpunktu, uzrādot dokumentus, kas pamato tiesības saņemt atbrīvojumu no nodevas samaksas, pieteikties terminētās caurlaides saņemšanai var arī kontrolpunktā, kurā nodrošināts dežurējošais personāls. Informāciju par šādiem kontrolpunktiem un to darba laiku publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

 

30. Personas, kuras ir atbrīvotas no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4.apakšpunktu, pieteikumu terminētās caurlaides saņemšanai iesniedz, izmantojot e-pakalpojumu. Pieteikumu elektroniski apstiprina ārstniecības iestāde, kura personai sniegs ārstniecības pakalpojumu un ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi par e-pakalpojumu sistēmas izmantošanu. Informāciju par šādām ārstniecības iestādēm publicē pašvaldības tīmekļa vietnē un izliek redzamā vietā Jūrmalas pilsētas domes ēkā.

 

31. Caurlaides (izņemot automātisko elektronisko caurlaidi) izsniegšanu (pārreģistrāciju) pamato informācijas sistēmas elektronisks apliecinājums, ja persona izmanto e-pakalpojumu, vai šī apliecinājuma izdruka, ja caurlaidi saņem Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai citā Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībā.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 

32. Caurlaides izsniegšanas (pārreģistrācijas) elektronisks apliecinājums (tā izdruka) satur šādu informāciju :

32.1. caurlaidei piešķirto identifikācijas numuru informācijas sistēmā;

32.2. caurlaides veidu;

32.3. transportlīdzekļa, kuram izsniegta caurlaide, valsts reģistrācijas numuru;

32.4. caurlaides derīguma termiņu;

32.5. personas, kura pieprasīja personificēto caurlaidi, datiem (vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukumus un reģistrācijas numurs);

32.6. caurlaides izsniegšanas tiesisko pamatojumu;

32.7. veikto nodevas vai maksas par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi samaksu (ja piemērojams);

32.8. (svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34).

 

33. Dienas caurlaides izsniegšanu atkarībā no izvēlētā nodevas samaksas veida pamato dienas caurlaides apmaksas aparāta čeks, maksājumu pakalpojumu sniedzēja paziņojums vai šo noteikumu 32.punktā minētais elektronisks apliecinājums.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

34. Automātisko elektronisko caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē:

34.1. transportlīdzekļiem, kuriem ir izsniegta licences kartīte pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.2. transportlīdzekļiem, kuriem Jūrmalas pilsētas dome izsniedza licences kartītes regulāro pasažieru pārvadājumu veikšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.3. transportlīdzekļiem, kuriem saskaņā ar Autotransporta direkcijas sniegto informāciju ir izsniegtas licences kartītes un kuri veic regulāros pasažieru pārvadājumus ar autobusiem ar apstiprinātajām pieturvietām Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;

34.4. transportlīdzekļiem, kuri Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrēti fizisko personu īpašumā, valdījumā vai turējumā, ja šīm personām saskaņā ar VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" sniegto informāciju ir piešķirts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka statuss.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

35. Persona var pārliecināties par izsniegtās caurlaides (izņemot dienas caurlaidi) derīguma termiņu pašvaldības tīmekļa vietnē, norādot transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

 

VII. Pieteikuma iesniegšana un izskatīšana personificētās caurlaides saņemšanai

 

36. Pieteikumā pastāvīgās caurlaides saņemšanai norāda:

36.1. personas, kurai ir tiesības uz atbrīvojumu, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

36.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs). Ja pastāvīgo caurlaidi saņem uz citas valsts transportlīdzekļu reģistrā reģistrēto transportlīdzekli, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu;

36.3. vadītāja apliecības numuru, ja caurlaidi saņem uz personas lietošanā esošo transportlīdzekli atbilstoši šo noteikumu 22.2.apakšpunktam. Ja vadītāja apliecība nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā, persona Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā uzrāda tās oriģinālu.

 

37. Ja pastāvīgās caurlaides saņemšanai persona personīgi vēršas Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, tā var nenoformēt pieteikumu kā dokumentu, bet uzrādīt personas apliecinošo dokumentu (juridiskās personas pārstāvim arī pārstāvību apliecinošo dokumentu) un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības oriģinālu. Ja saskaņā ar šo noteikumu 22.2.apakšpunktu caurlaidi saņem uz lietošanā esošo transportlīdzekli, persona papildus uzrāda vadītāja apliecības oriģinālu, ja tā nav reģistrēta Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

 

38. Izskatot pieteikumu pastāvīgās caurlaides saņemšanai, atbildīgais darbinieks, informācijas sistēmā tiešsaistē pārbauda personas tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas.

 

39. Pieteikumā perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai norāda:

39.1. personas, kurai ir tiesības uz atvieglojumu vai atbrīvojumu no nodevas samaksas, datus (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs);

39.2. datus par transportlīdzekli (transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības numurs);

39.3. tiesisko pamatu caurlaides saņemšanai;

39.4. papildus informāciju saskaņā ar 2.pielikumu;

39.5. pasta vai elektroniskā pasta adresi informācijas nosūtīšanai par caurlaides anulēšanu saskaņā ar šo noteikumu 45.9.apakšpunktu.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 

40. Pieteikumam perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai pievieno dokumentus saskaņā ar 2.pielikumu.

 

41. Iesniedzot pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai, persona ar savu parakstu apliecina iesniegtās informācijas patiesumu, kā arī šo noteikumu 21.1.3. un 21.1.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā piekrīt iesniegtās informācijas par īpašuma lietošanu iesniegšanai Valsts ieņēmumu dienestam.

 

42. Jūrmalas pilsētas dome pieteikumā norādītās informācijas pārbaudei ir tiesīga no pieteikuma iesniedzēja vai citas institūcijas pieprasīt papildu informāciju, ja:

42.1. transportlīdzeklis nav reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

42.2. transportlīdzeklis vai īpašums ir nodots valdījumā vai lietošanā saskaņā ar likumīgā kārtā noslēgtu darījuma aktu citai fiziskai personai.

 

43. Jūrmalas pilsētas dome izskata pieteikumu perioda caurlaides ar nodevas atvieglojumu vai terminētās caurlaides saņemšanai piecu darba dienu laikā no pieteikuma vai papildu informācijas, ja tāda ir pieprasīta, saņemšanas. Ja pieteikumu iesniedz persona, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.3.apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc pieteikuma saņemšanas. Personai, kas ir atbrīvota no nodevas samaksas saskaņā ar šo noteikumu 21.4.apakšpunktu, caurlaidi informācijas sistēmā reģistrē pēc ārstniecības iestādes apstiprinājuma saņemšanas.

 

44. Caurlaidi neizsniedz, ja persona neatbilst šo noteikumu prasībām (tai nav tiesību uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu), pieteikumā vai tam pievienotajos dokumentos ir sniegta nepatiesa informācija, nav samaksāta nodeva vai maksa par caurlaides saņemšanai iesniegto dokumentu izskatīšanu un datu apstrādi (ja piemērojams).

 

44.1 Informāciju par pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu nosūta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pieteikumā elektroniskā pasta adrese nav norādīta vai norādīta nepareizi, informāciju par pieteikuma izskatīšanas rezultātiem var saņemt Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai e-pakalpojumu sistēmā.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

 

VIII. Caurlaides anulēšana

 
45. Personificēto un automātisko elektronisko caurlaidi anulē šādos gadījumos:

45.1. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, ir noņemts no uzskaites, atsavināts vai pārtraukta tā reģistrācija, nododot speciālas nozīmes numura zīmes;

45.2. transportlīdzeklim, uz kuru izsniegta caurlaide, piemērots aizliegums izmantot to ceļu satiksmē;

45.3. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, zaudējis īpašu statusu, kas dod tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas vai šīs tiesības zudušas transportlīdzekļa turētāja izmaiņu rezultātā;

45.4. transportlīdzeklis, uz kuru izsniegta caurlaide, izgājis no īpašnieka vai lietotāja valdījuma citas personas prettiesisku darbību dēļ un par to ir paziņots attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

45.5. fiziskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir mirusi;

45.6. juridiskā persona, kurai izsniegta caurlaide, ir likvidēta;

45.7. persona ir zaudējusi tiesības uz nodevas samaksas atvieglojumu vai atbrīvojumu;

45.8. persona, kurai izsniegta caurlaide, ir lūgusi to anulēt;

45.9. personas pieteikumā caurlaides saņemšanai vai tam pievienotajos dokumentos sniegta nepatiesa informācija.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 

46. Caurlaidi anulē šādā kārtībā:

46.1. šo noteikumu 45.1.–45.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar attiecīgo notikumu reģistrāciju Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

46.2. šo noteikumu 45.5.–45.8.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar nākamo dienu pēc attiecīgo notikumu reģistrācijas vai nosacījumu, kas pastāvēja caurlaides izsniegšanas brīdī, izmaiņām;

46.3. šo noteikumu 45.9.apakšpunktā noteiktajā gadījumā caurlaidi anulē ar tās izsniegšanas brīdi, informāciju nosūtot uz personas pasta vai elektroniskā pasta adresi, kuru tā norādīja savā pieteikumā caurlaides saņemšanai.

 

47. Šo noteikumu 45.1.‒45.7.apakšpunktā minētajos gadījumos caurlaidi anulē informācijas sistēma. Persona var iegūt informāciju par caurlaides anulēšanu e-pakalpojumu sistēmā, ja anulēta caurlaide transportlīdzeklim, kas reģistrēts Ceļu satiksmes drošības direkcijā, vai pašvaldības tīmekļa vietnē atbilstoši šo noteikumu 35.punktam.

(Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošo noteikumu Nr. 34 redakcijā)

 

 

IX. Administratīvā atbildība par noteikumu pārkāpšanu un sodu uzlikšanas kārtība

 
48. Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas kontrolē šo noteikumu prasību izpildi, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolus un uzliek administratīvos sodus par šo noteikumu pārkāpšanu.
 
49. Par šo noteikumu 5.punkta pārkāpšanu uzliek naudas sodu transportlīdzekļa īpašniekam vai turētājam piecdesmit euro.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39)

 

 

X. Noslēguma jautājumi

 
50. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".
 
51. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 20.oktobra saistošie noteikumi Nr.32 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā".
 
 
Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece R.Sproģe
1.pielikums 
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.1 (prot. Nr.1, 5.p.)
 
 
Nodevas atvieglojuma apmērs un saņemšanas ierobežojumi

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34)

 
Nr. p.k. Persona, kurai ir tiesības uz nodevas atvieglojumu Atvieglojuma apmērs %, ja persona ir transportlīdzekļa
īpašnieks, valdītājs vai turētājs lietotājs
1. persona, kuras laulātais ir deklarējis dzīvesvietu Jūrmalas pilsētā vai laulātā īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā 90 atvieglojumu nepiešķir
2. persona, kuras ģimenes locekļu (bērnu, vecāku) īpašumā ir nekustamais īpašums Jūrmalas pilsētā 75 atvieglojumu nepiešķir
3. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta iestādes darbinieks 90 75
4. Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, darbinieks 75 50
5. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas ārstniecības iestādes, kurai noslēgts līgums par valsts finansētu ārstniecības pakalpojumu nodrošināšanu, darbinieks vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieks, kas veic darba pienākumus Jūrmalas pilsētas teritorijā 75 50
6. Jūrmalas pilsētas teritorijā reģistrētā sporta kluba licencēts dalībnieks, treneris vai dalībnieka (bērna) vecumā līdz 18 gadiem vecāks 75 50
7. Jūrmalas pilsētas teritorijā esoša valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij 50 50
8. Jūrmalas pilsētas teritorijā esošas valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij, darbinieks 50 30
9. valsts budžeta iestāde, valsts aģentūra vai kapitālsabiedrība, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā 50 50
10. valsts budžeta iestādes, valsts aģentūras vai kapitālsabiedrības, kuras 100% kapitāla daļu pieder valstij un to pārraugošā darbība noris Jūrmalas pilsētā, darbinieks 50 30
11. persona, kura strādā, studē vai mācās izglītības iestādē, kas atrodas Jūrmalas pilsētā 50 30
12. bērna vecāks, ja bērns mācās vai iegūst profesionālās ievirzes izglītību izglītības iestādē, kas atrodas īpaša režīma zonā Jūrmalā 50 30
13. reliģiskā organizācija, kas veic reliģiskās organizācijas, labdarības vai sociālās aprūpes darbību, vai sabiedriskā labuma organizācija, kas veic labdarības vai trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanas darbību Jūrmalā, vai šādas organizācijas darbinieks 50 50
14. persona, kurai ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) 50 50
 
 
2.pielikums 
Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra 
saistošajiem noteikumiem Nr.1 (prot. Nr.1, 5.p.)
 
 
Pieteikumā papildus norādāmās informācijas un pievienojamo dokumentu saraksts

(Pielikums grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 23.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 34; 22.11.2018. saistošajiem noteikumiem Nr. 39) Pielikums šeit >>

 
1 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
PN 8.februāris 2019 18:45
2 0 Atbildēt

Lapdien, es vēlreiz ar Jautājumu.Ne gluži par naudu, bet idejiski.Varbūt ja ne gluži Dome, tad kāds Csn lasīšanas entuziasts varētu pateikt- cik metrus no zīmes "gājēju pāreja" ir ieteicamais (vai atļautais) transportlīdzekļa novietošanas attālums? Pat ja pieņemt, ka šī raksta ilustrējošajā attēlā redzamā Asaru pāreja kā vienīgā visā Valstī ir "īpaša" ar to, ka stāvēšanai izveidotajā kabatā pie attiecīga tās aizpildījuma 1-majam transportlīdzeklim ir oficiāli garantēta iespēja stāvēt burtiski pāris metrus no tās vietas, kur gājējs uzkāpj uz brauktuves?

Kādā veidā gājējs tur "redz" tuvojošos transportīdzekli, ja tuvākais stāvvietā novietotais auto izrādās 2m augsts džips? Kā no rīgas puses braucošais autovadītājs spēj "prognozēt" vai ieraudzīt pārejai tuvojošos gājēju, kuru ieraudzīt viņam traucē gan tas pirmais stāvvietā stāvošais, gan arī Domes noorganizētā atrakcija ar 1,20m augsto sniegakaudzi? Kādā veidā te tiek "veicināts",ka gājējs kāps uz pārejas tieši tam paredzētajā vietā tieši no (apzināti?) nenotīrītā trotuāra? Kaudze un gājēju ceļā esošās netīrītās sniega pļuras dziļums šonedēļ tur samazinās ar katru dienu- vai uzticamais darbinieks ar nosaukumu Atkusnis par to saņem labu algu ?

Vai vakar vakarā NEdegošā vienīgā gaismas ierīce pie Dubultu stacijas,kurai ir vienīgais un galvenais uzdevums apgaismot nožēlojami noformēto gājēju pāreju kopā ar ielas fragmentu vismaz 50m uz katru pusi no pārejas, šodien ir salabota?

Kad šī Dubult-pāreja iegūs ceļazīmi "gājēju pāreja" vai vismaz kādu ielas malā pakarinātu informatīvu dzelsgabalu, pēc kura 4 rindās kustošie autobraucēji sajutīs tuvošanos visbīstamākajai vietai visā šajā pilsētā?? Varbūt kādu plakātu ar smaidīgu seju,vai mākslinieciski stilizētu melnā punkta attēlu? Kad beidzot mūs apmeklēs situācija, ka gājēju pāreju marķējums vismaz reāli kritiskajās vietās tiks nevis atjaunots aiz nekodarīt tikai vasarā, bet arī pienācīgi uzturēts tumšajā, slapjajā un bīstamajā ziemas periodā ?

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Dubultapsteigšana ar dubultnepatikšanām (+ VIDEO) 5

Video autors uzsāk kravas auto apsteigšanu, taču izrādās, ka viņš nav viens. Rezultātā notiek sadursme ar trīs transportlīdzekļu iesaistīšanos. Lasīt vairāk

 

Volkswagen ID.3 kļuvis par Eiropas visvairāk pirkto elektroautomobili 2

Volkswagen pirmais plašam pircēju lokam paredzētais elektriskās piedziņas modelis kļuvis par Eiropas tirgus līderi elektroautomobiļu segmentā. Lasīt vairāk

 

Tēvocis Žora piedāvā - Suzuki Bandit 1200 offroad (+ VIDEO) 8

Noslēpumainā, taču meistarīgā "Tevoča Žorika" video kanālā tiek parādītas Suzuki Bandit 1200 offroad motocikla spējas. Lasīt vairāk

 

Visbiežākais cēlonis sadursmēs ar meža dzīvniekiem – stirna 17

If Apdrošināšanas Baltijā veiktā pētījuma dati liecina, ka 68% Latvijas, 64% Igaunijas un 57% Lietuvas iedzīvotāju visbiežāk cietuši ceļu satiksmes negadījumā ar meža dzīvnieku – stirnu. Tālāk secīgi ierindojas sadursme ar alni, kā arī mežacūkām. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti