Ģenerālvienošanās vieglo taksometru nozarē (doc)

28.septembris 2007 8:12

Šī Ģenerālvienošanās ir noslēgta vieglo taksometru nozarē saskaņā ar LR Darba likuma 18. panta 2. daļu un ir noslēgta starp Latvijas vieglo taksometru nozares darba devēju organizāciju (turpmāk tekstā – LVTNDDO) un Latvijas vieglo taksometru arodbiedrību (turpmāk tekstā – LVTA), kā darbinieku pārstāvi, lai nodrošinātu vieglo taksometru pārvadājumu stabilu un efektīvu funkcionēšanu, nozares attīstību un nozarē nodarbināto sociālo aizsardzību.LVTNDDO valdes priekšsēdētājas Zojas Hruščas personā, no vienas puses, un LVTA valdes priekšsēdētāja vietnieka Vitālija Reinbaha personā, no otras puses, abas kopā turpmāk sauktas Puses, noslēdz šādu Ģenerālvienošanos:
 
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Šī Ģenerālvienošanās noslēgta par darba, tā samaksas, darba aizsardzības organizācijas, darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas, darbinieku kvalifikācijas celšanas, ka arī darba kārtības un darbinieku sociālas aizsardzības noteikumiem. Puses apliecina, ka viņām ir tiesības saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un statūtiem slēgt šo Ģenerālvienošanos.
1.2. Puses apliecina vēlmi uzturēt vieglo taksometru nozarē darba attiecības, kas balstītas uz LR likumdošanas aktiem.
1.3. Šī Ģenerālvienošanās ir saistoša visiem Latvijas Republikas vieglo taksometru nozares darba devējiem un attiecas uz visiem darbiniekiem, kurus nodarbina šie darba devēji. Attiecībā uz šiem darba devējiem un darbiniekiem Ģenerālvienošanās stājas spēkā dienā, kad tā publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ģenerālvienošanās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicējama uz pušu kopīga pieteikuma pamata.
1.4. Slēdzot šo Ģenerālvienošanos LVTNDDO atzīst LVTA, kā vienīgo darbinieku pārstāvi nozarē, kas tiesīgs piedalīties kolektīvās pārrunas, LVTA atzīst LVTNDDO, kā vienīgo darba devēju organizāciju vieglo taksometru nozarē, pamatojoties uz to, ka LVTNDDO biedri nodarbina vairāk kā 50 % darbinieku nozarē.
1.5. Ģenerālvienošanās ir noteikts Pušu minimālo saistību un garantiju apjoms, kuru var uzlabot darba koplīgumos (turpmāk tekstā – Uzņēmuma koplīgums), kuri noslēdzami atsevišķā uzņēmumā vai iestādē starp LVTNDDO biedru un LVTA šajā uzņēmumā vai iestādē (turpmāk tekstā – Dalīborganizācija). Uzņēmumu koplīgumos tiek iestrādātas normas, kuras nav pretrunā ar šo Ģenerālvienošanos un LR likumdošanu un kuras palielina darbinieka sociālās garantijas salīdzinājumā ar šo Ģenerālvienošanos.
1.6. Ģenerālvienošanās ir saistoša visiem uzņēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar vieglo taksometru pārvadājumiem vai vieglo taksometru funkcionēšanu, saskaņā ar LR Darba likuma 18.panta 4.daļas nosacījumiem, ņemot vērā, ka LVTNDDO, kas slēdz šo Ģenerālvienošanos, biedri nodarbina vairāk par 50% nozares darbinieku.
1.7. Ģenerālvienošanās darbības laikā grozījumus un papildinājumus tajā var iekļaut tikai Pusēm savstarpēji vienojoties, un tie stājas spēkā kārtībā, kas noteikta, lai stātos spēkā Ģenerālvienošanās.
1.8. Puses veido Ģenerālvienošanās darba grupu (turpmāk tekstā – Darba grupa), kurā ir iekļaujami pa diviem pārstāvjiem no katras Puses un kuras mērķis ir sekot Ģenerālvienošanās saistību izpildei, izskatīt Pušu priekšlikumus Ģenerālvienošanās grozījumiem, kā arī ar Ģenerālvienošanās izpildi saistītus strīdus.
1.9. Puses Ģenerālvienošanās izpildi izskata reizi pusgadā Darba grupas sēdē.
 
2. VIENOŠANĀS PAR SADARBĪBU SOCIĀLĀS PARTNERĪBAS JOMĀ

2.1. Puses atzīst savstarpējo konsultāciju un saskaņošanas nepieciešamību, risinot jautājumus vai pieņemot lēmumus, kas var būtiski ietekmēt uzņēmumu ekonomisko stāvokli vai darbinieku sociālekonomiskās intereses.
2.2. LVTNDDO atzīst LVTA, kā vienīgo vieglo taksometru nozares darbinieku pārstāvi sarunās ar LVTNDDO.
2.3. Puses vienojas, ka Latvijas Darba likumā, šajā Ģenerālvienošanās un uzņēmuma darba koplīgumos minētās konsultācijas tiks organizētas, kā sarunas starp LVTNDDO un LVTA pilnvarotiem pārstāvjiem vai institūcijām, kuras iepriekš saskaņotas un kuru gaitā Puses var iesaistīt nepieciešamos speciālistus un sniegt priekšlikumus par konsultāciju tematu. Pēc konsultāciju pušu vienošanās šīs sarunas tiek protokolētas, un lēmumi tiek pieņemti, pusēm vienojoties.
2.4. Puses apņemas izskatīt savstarpējo korespondenci, ņemot par pamatu likumā "Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās" paredzēto kārtību, ja likumdošanā konkrēta jautājuma izskatīšanai nav paredzēti īsāki termiņi.
2.5. Puses atzīst vienotas politikas nepieciešamību vieglo taksometru nozarē un apņemas deleģēt attiecīgas politikas izstrādāšanas grupā pa vienam pārstāvim, pieaicinot arī par šo nozari atbildīgās valsts institūcijas pārstāvjus.
2.6. Puses vienojas, ka uzņēmumu koplīgumos, kā obligāta sastāvdaļa ir iestrādājami šādi pielikumi, kas ir saskaņoti ar LVTA vai tās dalīborganizāciju:
2.6.1. Nolikums par nodarbināto minimālo darba samaksu;
2.6.2. Nolikums par darbinieku prēmēšanu;
2.6.3. Nolikums par vienreizējo prēmiju izmaksu (t.sk. sakarā ar jubilejām);
2.6.4. Nolikums par atvaļinājumiem un piemaksu pie atvaļinājuma;
2.6.5. Nolikums par materiālās palīdzības sniegšanu darbiniekiem.
2.7. LVTNDDO apņemas:
2.7.1. noslēgt līdz 2008. gada 31. decembrim ar LVTA Uzņēmuma koplīgumus – uz termiņu, kas nav īsāks par trim gadiem;
2.7.2. sistemātiski sniegt LVTA informāciju par LVTNDDO biedru un to struktūrvienību ekonomisko un finansiālo stāvokli;
2.7.3. pieaicināt LVTA pilnvarotos pārstāvjus uz LVTNDDO valdes, pilnsapulces vai citu izpildinstitūciju vai lēmējinstitūciju sēdēm, savlaicīgi iesniedzot tiem šajās sēdēs izskatāmos darba materiālus un lēmumus;
2.7.4. atļaut LVTA tās pasākumu organizēšanai izmantot LVTNDDO biedru telpas bez maksas, saskaņojot ar LVTNDDO biedru vai tā pilnvarotu personu pasākumu laiku un vietu;
2.7.5. pamatojoties uz darbinieka iesniegumu, ar grāmatvedības starpniecību ieturēt arodbiedrības biedru maksas, atskaitot tās no darba algas, un ieskaitīt arodbiedrības norēķinu kontos pēc arodbiedrības priekšsēdētāja norādījumiem;
2.7.6. nepieļaut individuālos darba līgumos noteikumus, kas tieši vai netieši skar LVTA intereses vai ietekmē darbinieka brīvas izvēles tiesības būt LVTA biedram;
2.7.7. pieņemot darbā jaunu darbinieku, iepazīstināt viņu ar šo Ģenerālvienošanos, uzņēmuma koplīgumu un citiem reglamentējošiem dokumentiem. Informēt jauno darbinieku par uzņēmumā esošo papildu apdrošināšanas sistēmu un uzņēmumā darbojošos LVTA struktūrvienību;
2.7.8. nedēļas laikā informēt LVTA par jauna darbinieka pieņemšanu, norādot tā amatu un darba vietu;
2.7.9. ne vēlāk kā trīs mēnešus iepriekš iesniegt LVTA informāciju par LVTNDDO biedra iestāžu, uzņēmumu un to struktūrvienību, apakšvienību un citu ražošanas vienību reorganizāciju, kā arī informāciju, plānojot atbrīvot no darba darbinieku grupu lielāku par 10 cilvēkiem;
2.7.10. nodrošināt LVTA vēlētām personām, kā arī LVTA darbiniekiem ražošanas un dienesta telpu pieejamību darba laikā arodbiedrības funkciju realizēšanai, ja tas netraucē ražošanas procesu;
2.7.11. nodrošināt LVTA dalīborganizāciju izpildinstitūcijas ar labiekārtotām telpām, kurās LVTA var izpildīt savas sociālā partnera funkcijas.
2.8. LVTA apņemas:
2.8.1. apkopot un noformēt darbinieku priekšlikumus uzņēmumu koplīgumiem, to grozījumiem, kā arī informāciju par Ģenerālvienošanās izpildi;
2.8.2. informēt LVTNDDO par LVTA dalīborganizāciju struktūru LVTNDDO biedru uzņēmumos, kā arī par attiecīgas LVTA vēlēto aktīvu, kas ir ievēlēti atbilstoši LVTA Statūtiem;
2.8.3. aizstāvot savu biedru darba, ekonomiskās, profesionālās, sociālās tiesības un intereses, stiprināt sociālo dialogu ar LVTNDDO, uzskatot, ka jebkurš sarunu ceļā panākts lēmums ir solis uz sociālo mieru un taisnīgumu, kas arī ir sociālā dialoga mērķis;
2.8.4. gadījumos, kad LVTNDDO pilnvarotā persona vai amatpersona savas kompetences ietvaros neievēro LR likumdošanas prasības, kā arī šīs Ģenerālvienošanās vai uzņēmuma koplīguma nosacījumus, jebkurš uz kuru attiecas šī Ģenerālvienošanās nekavējoties informē par šiem faktiem LVTA un LVTNDDO. Šajos gadījumos LVTA veic pasākumus, lai novērstu šos pārkāpumus saskaņā ar LR likumdošanu, Ģenerālvienošanos un uzņēmuma koplīgumu;
2.8.5. kopā ar LVTNDDO vai tā pārstāvi pārstāvēt darbinieku intereses, kad valsts varas vai pārvaldes institūcijās tiek izskatīti vai risināti jautājumi, kas skar vai var skart darbinieku ekonomiskās, sociālās un tiesiskās garantijas;
2.8.6. LVTA sapulces un konferences ir tiesības rīkot darba laika, iepriekš saskaņojot to ar darba devēju.
 
3. VIENOŠANĀS DARBA SAMAKSAS JOMĀ

3.1. Darba samaksas sistēma, šīs Ģenerālvienošanās ietvaros, tiek noteikta nolikumā par nozarē nodarbināto minimālo darba samaksu.
3.2. Puses apņemas grozīt vai papildināt darba samaksas sistēmu uzņēmumā tikai pēc LVTNDDO un LVTA konsultācijām un saskaņošanas.
3.3. Ja LR Ministru kabinets palielina obligāto sociālo apdrošināšanas iemaksu daļu, kas ir ieturama no darbinieka darba samaksas, par attiecīgu daļu samazinot Darba devēju maksājamo daļu, tad darbinieka darba samaksa indeksējama tādā apmērā, lai tā pēc nodokļu ieturēšanas nepazeminātos.
 

4. VIENOŠANĀS TIESISKO ATTIECĪBU,
DARBA KĀRTĪBAS UN PAPILDU GARANTIJU JOMĀ

4.1. Puses apņemas ieviest, mainīt un pārskatīt darba normas, saskaņojot ar LVTA.
4.2. Paredzēt LVTNDDO konsultēšanās un skaņošanas mehānismu ar LVTA, izstrādājot vai grozot darba kārtības noteikumus.
4.3. Ja nepieciešams nodrošināt diennakts darbu, tad šo nepieciešamību, darba maiņu ilgumu, darba sākumu un beigas, pārtraukumus atpūtai un ēšanai, kā arī darba uzskaites kārtību darba devējs nosaka darba kārtības noteikumos, saskaņojot šos nosacījumus ar LVTA.
4.4. Izstrādājot maiņu darba grafikus vai grozot tos, šiem grafikiem ir jābūt saskaņotiem ar LVTA.
4.5. Darbiniekiem, kas nodarbināti tur, kur nepieciešams nodrošināt nepārtrauktu darba gaitu vai darbos, kad ražošanas process neļauj piemērot Darba likumā noteikto normālu darba dienas ilgumu, darba devējs var noteikt summēto darba laika uzskaiti (mēneša, ceturkšņa), saskaņojot to ar LVTA. Ja ir noteikta summētā darba laika uzskaite, par virsstundām tiek uzskatītas stundas, kas nostrādātas virs mēneša (ceturkšņa) darba stundu normas.
4.6. Ja atsevišķām darbinieku kategorijām, saskaņojot ar LVTA, ir paredzēta darba pienākumu pildīšana, kas saistīta ar daļēju atpūtu ("mājas dežūras", "dežūras speciāli aprīkotajā telpā", "nenormētais darba laiks", "obligāts tehnisko mācību apmeklējums darbinieka atpūtas laikā"), nodrošināt šādu kompensācijas mehānismu, kurš ir noteikts pielikumā par darba samaksu.
4.7. Darbiniekiem, kas tiek nosūtīti paaugstināt kvalifikāciju, pārtraucot pamatdarbu, saglabājas darba vieta (amats), vidējā darba alga un tiek apmaksāti pārējie izdevumi, kas saistīti ar kvalifikācijas paaugstināšanu. Tāda pati kārtība attiecināma uz neatbrīvotajiem LVTA aktīvistiem, ja viņus sūta uz īslaicīgiem arodbiedrības mācību kursiem vai semināriem saskaņā ar kopēju darba devēja un Arodbiedrības rīkojumu.
4.8. LVTA padomes locekļiem, kuri strādā savā pamatdarbā, arodbiedrības pienākumu veikšanai papildus tiek piešķirta viena brīva diena mēnesī, saglabājot vidējo izpeļņu.
4.9. Ikvienam darbiniekam piešķir ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu (turpmāk tekstā – atvaļinājums). Atvaļinājuma dienu skaitu aprēķina, summējot pamat atvaļinājuma ilgumu vai dienu skaitu un visu darbiniekam paredzēto papildu atvaļinājumu dienas (turpmāk tekstā – papildatvaļinājums);
4.10. Pamat atvaļinājuma ilgums – 4 kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas. Darbiniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, pamat atvaļinājuma ilgums – viens mēnesis (DL 149.p.1.d.).
4.11. Atvaļinājumu piešķir kalendārā gada laikā. Atvaļinājumu piešķiršanas secību nosaka LVTNDDO biedrs, saskaņojot ar LVTA. Nosakot atvaļinājumu secību, jāņem vērā darbinieku vēlēšanās un uzņēmuma intereses nodrošināt normālu darbu. Atvaļinājumu grafiku darba devējs sastāda visam gadam ne vēlāk kā līdz 31. janvārim un iepazīstina ar to visus darbiniekus.
4.12. Vieglo taksometru nozares uzņēmumos visu kategoriju darbiniekiem tiek noteikts papildatvaļinājums par nepārtrauktu darba stāžu nozarē, kurš ir noteikts Nolikumā par atvaļinājumiem un piemaksu pie atvaļinājuma.
4.13. LVTA padomes locekļus, kuri ir nodarbināti pie LVTNDDO biedriem, pēc darba devēja iniciatīvas var pārcelt uz citu pastāvīgu darbu, atbrīvot no darba, disciplināri sodīt, ievērojot vispārīgo kārtību un iepriekš saskaņojot to ar LVTA valdi. Pārējo arodorganizāciju koleģiāli vēlēto institūciju locekļus, kuri nodarbināti pie LVTNDDO biedra, pēc LVTNDDO biedra iniciatīvas var pārcelt uz citu pastāvīgu darbu vai atbrīvot no darba, ievērojot vispārīgo kārtību un iepriekš saskaņojot ar attiecīgu augstākstāvošu LVTA organizāciju. Šis nosacījums tiek saglabāts divus gadus pēc LVTA neatbrīvotā aktīvista pilnvaru izbeigšanās.
4.14. Pēc LVTA valdes pieprasījuma konkrētam LVTNDDO biedram vai tā pilnvarotai personai ir jāizskata jautājums par darba līguma uzteikšanu ar atbildīgu darbinieku, ja viņš pārkāpj darba likumdošanas aktus, tīši kavē darba koplīguma noslēgšanu, neizpilda darba koplīguma vai šīs Ģenerālvienošanās saistības, kvalificējot to kā apstākļus, kas paredzēti Darba likuma 101.panta pirmās daļas 2.,3. vai 6. punktā.
4.15. LVTNDDO biedri apņemas, aizpildot vakantās vietas, izmantot vieglo taksometru nozares uzņēmumu bijušo darbinieku potenciālu, izņemot tos, kuriem darbs ticis uzteikts Darba likuma 101.panta 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā noteiktajos gadījumos. Par apliecinājumu šim potenciālam LVTNDDO biedri atzīst ierakstus darbinieka izziņā par darbu vai citā dokumentā.
4.16. Darbiniekiem sniegt materiālo palīdzību pamatojoties uz nolikumu, kas ik gadu tiek saskaņots ar LVTA.
4.17. LVTA piekrīt, ka darbinieku pienākumos ietilpst cienīt individuālās tiesības, ievērot morāles un uzvedības normas, kā arī rūpēties par vieglā taksometra vadītāja tēlu sabiedrībā un nepieļaut tādu uzvedību, kas var nodarīt šim tēlam vai konkrēta nozares uzņēmuma tēlam morālu kaitējumu.
4.18. Uzņēmumu koplīgumos nosaka kārtību par mācību atvaļinājumu piešķiršanu darbiniekiem, kuri, nepārtraucot darbu, mācās jebkurā veida izglītības iestādē.

5. VIENOŠANĀS DARBA AIZSARDZĪBAS JOMĀ

5.1. Puses apņemas uzņēmuma koplīgumos iestrādā darba vides iekšējās uzraudzības sistēmas pamatprincipus un būtiskus vai ilgtermiņa darba aizsardzības pasākumus.
5.2. Puses apņemas veikt darba vides risku novērtēšanu, iesaistot tajā LVTA uzticības personas un pēc tās rezultātiem kopīgi noteikt un veikt attiecīgus darba aizsardzības pasākumus darba vides bīstamo un kaitīgo riska faktoru novēršanā vai samazināšanā.
5.3. Puses apņemas darbinieku uzticības personām, kas nav atbrīvotas no pamatdarba, uzņēmumu koplīgumos paredzēt maksāt par darba laiku, lai tās varētu veikt pienākumus darba aizsardzībā.
5.4. Puses apņemas organizēt darba aizsardzības mācības un instruēšanu, izmantojot dažādus uzskates līdzekļus, informatīvi skaidrojošus materiālus, pieaicinot kompetentus speciālistus.
5.5. LVTNDDO biedri apņemas informēt darbiniekus un uzticības personas par darba aizsardzības likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, grozījumiem un papildinājumiem tajos. Sniegt uzticības personām nepieciešamās konsultācijas darba aizsardzības jomā.
5.6. Par darbā notikušo nelaimes gadījumu LVTNDDO biedrs vienas darba dienas laikā informē LVTA galveno uzticības personu (arodbiedrības uzticības personu).
5.7. LVTA piekrīt, ka darbinieku pienākumos ietilpst: izpildot darbu, obligāti ievērot darba aizsardzības instrukciju prasības, lietot individuālās un kolektīvās aizsardzības līdzekļus, izmantot darba apģērbu  un darba apavus (ja tāds ir paredzēts) un nepieļaut to tīšu bojāšanu.
 
6. VIENOŠANĀS DARBINIEKU
APDROŠINĀŠANAS JOMĀ

6.1. Puses vienojas, ka nozarē nepieciešams ievērot vienādus principus apdrošināšanas jomā.
6.2. Sistemātiski informēt darbiniekus par valsts sociālās apdrošināšanas sistēmu, tās nosacījumiem, garantijām un to izmaiņām, kā arī konsultēt darbiniekus par viņus interesējošiem jautājumiem šajā jomā.
6.3. Regulāri informēt darbiniekus par konkrētā uzņēmumā strādājošo darbinieku papildu apdrošināšanas sistēmu, kā arī konsultēt darbiniekus par viņus interesējošiem jautājumiem šajā jomā.
6.4. Puses vienojas pēc savstarpējām konsultācijām izstrādāt vienotus kritērijus visu darbinieku papildu pensijas nodrošināšanā.
6.5. Puses apņemas iespēju robežās noslēgt apdrošināšanas līgumus par darbinieku LVTA biedru apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, veselība un dzīvības apdrošināšanu.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Ģenerālvienošanās noslēgta uz trīs gadiem un stājas spēkā ar dienu, kad tā publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Attiecībā uz vieglo taksometru nozares Darba devējiem, kas nav šīs Ģenerālvienošanās līgumslēdzēji, Ģenerālvienošanās stājas spēkā Darba likuma noteiktajā kārtībā. Ja divu mēnešu laikā pirms Ģenerālvienošanās beigšanās termiņa neviena no pusēm neizsaka vēlēšanos grozīt vai izbeigt šo Ģenerālvienošanos, tā tiek pagarināta uz nākamo trīs gadu termiņu.
7.2. Ģenerālvienošanās ir noslēgta 8 (astoņos) eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks.
7.3. Nav spēkā darba koplīgumu, darba kārtības noteikumu, kā arī darba līgumu un darba devēja rīkojumu noteikumi, kas pretēji šīs Ģenerālvienošanās normām pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli.
7.4. Visus strīdus, kas saistīti ar šīs Ģenerālvienošanās izpildi, atrisina Pusēm vienojoties. Ja vienošanās Pušu starpā nav panākta, strīdu izskata šķīrējtiesa vai tiesa.Parakstīta
Rīgā, 2007. gada 25. septembrī
 
Komentāri
 
Nav pievienots neviens komentārs.
Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

"Meistara padoms". Kā pirms iegādes pārbaudīt lietotu automašīnu? (+VIDEO) 1

Lietota auto iegāde ir adrenalīna pilns pasākums, kas līdzinās precībām. Visi zina, ka objektu vajadzētu pārbaudīt, taču tas nav viegls darbiņš. Lasīt vairāk

 

Sieviete zaudē samaņu pie stūres; apkārtējie to pamana un glābj situāciju (+ VIDEO) 1

ASV kādai autobraucējai kļūst slikti pie stūres un viņas mašīna sāk ripot šķērsām pāri krustojumam. Lasīt vairāk

 

Krievijas tirgus neietekmē Daimler Truck pārdošanas apjomus

Neskatoties uz uzņēmējdarbības apturēšanu Krievijā, Daimler Truck pārdošanas apjomi pirmajā ceturksnī auguši par astoņiem procentiem, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Lasīt vairāk

 

TV AUTO ZIŅAS TESTĒ: Peugeot 308 - pamanāms un lieliski brauc (+VIDEO)

Mūsu autotirgū, kur krosovera mēnešmaksājums ir mazāks nekā tikpat lielam parastam auto, klasiskās virsbūves bieži uzskata par otro izvēli. Varbūt jaunais Peugeot 308 atsvaidzinās interesi? Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti