Vai iedzīvotāji var ko darīt, ja pašvaldība "būvē" ielas nelietpratīgi? Apskatīsim Jūrmalas piemēru 56

iAuto.lv | 26.marts 2021 1:30

iAuto regulāri raksta par trūkumiem satiksmes infrastruktūrā, kas attiecas gan uz satiksmes drošību, gan arī uz nesaimniecisku līdzekļu izlietošanu. Tomēr mainīt situāciju nav vienkārši, un rodas jautājums, vai un kā iedzīvotāji var ietekmēt ceļu infrastruktūras būvniecību, lai pārbūvētais un no jauna izbūvētais būtu ērts un drošs lietošanā, kā arī saimnieciski izdevīgs. Kam prasīt atbildību?

Atbilstība standartiem nav obligāta

Bieži dzirdam, ka kaut kas neatbilst standartiem, arī CSDD veiktajā auditā Dubultu prospekta pārbūves projektam, par ko iepriekš rakstījām, eksperti atsaucas uz Latvijas Standartiem jeb LVS. Kas tie vispār ir?

Standartus Latvijā organizē Ekonomikas ministrijai piederošā kapitālsabiedrība “Latvijas Standarts” jeb LVS. Vēstulē iAuto redakcijai LVS valdes loceklis Ingars Pilmanis būtībā norāda to, kas ir minēts Latvijas Standartizācijas likumā:

“LVS ir nacionālā standartizācijas institūcija, kas saskaņā ar Standartizācijas likumā noteikto organizē Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu, reģistrē Eiropas standartizācijas organizācijas publicētos standartus, nodrošina standartu krājumu veidošanu un standartizācijas informācijas, t.sk., standartu izplatīšanu un piedalās starptautisko un  Eiropas standartizācijas organizāciju darbā.

Standarti ir ieinteresēto pušu izstrādāti un atzītas standartizācijas organizācijas apstiprināti dokumenti. Standartu  lietošana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad standartu obligāta piemērošana ir noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Attiecīgi obligāto standartu piemērošanu, kas noteikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kontrolē/uzrauga attiecīgo nozaru ministrijas vai to pilnvarotās iestādes.”

To, vai un kurā brīdī standarti ir obligāti piemērojami nosaka normatīvie akti, bet ceļu infrastruktūras objektos tos galvenokārt piemēro brīvprātīgi. Attiecībā uz ceļu satiksmi LVS standarti ir piemērojami virknē ar transportu un kravu pārvadāšanu saistītajos noteikumos, bet noteikumos, kas attiecas uz ceļu infrastruktūru, obligāti piemērojamo standartu ir maz. Ceļu satiksmes noteikumos LVS tiek piemērots prasībās:

  • par ceļa zīmēm, to tehniskajām prasībām un uzstādīšanas noteikumiem;
  • par ceļa apzīmējumiem;
  • par ceļa signālstabiņiem un to lietošanas noteikumiem;
  • par gājēju pāreju  projektēšanas noteikumiem;
  • par ceļu satiksmes regulēšanas tehniskajiem līdzekļiem un luksoforiem.

Noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli tiek piemēroti tādi paši standarti kā Ceļu satiksmes noteikumos, kā arī prasībās par ceļu un transportlīdzekļu norobežojošām sistēmām, drošības barjerām un to lietošanas noteikumiem. Šajā gadījumā standarti nosaka to, kādām ir jābūt zīmēm un apzīmējumiem, barjerām u.c. elementiem, ja tādi esošā vai plānotā satiksmes infrastruktūras objektā ir paredzēti. Savukārt autoceļu un ielu būvnoteikumos ir ietverts obligāts standarts tikai par to, kā noformēt būvprojektu - LVS 190-6:2009 Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un noformēšana. Tas, vai izbūvējamā infrastruktūra atbildīs LVS standartiem, ir atkarīgs no pasūtītāja un projektētāja, jo noteikumi neparedz obligātu standartu piemērošanu, projektējot dažādus satiksmes risinājumus.

Ceļu drošības audits kā kvalitātes kontrole

Varētu domāt, ka sava veida uzraugs būvprojekta un satiksmes objekta kvalitātei ir normatīvajos aktos noteikta obligāta ceļu drošības audita nepieciešamība. MK noteikumos Nr.972 teikts, ka ceļu drošības audita mērķis ir panākt, lai ceļu projekti (arī būvprojekti) un ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvprojekti tiktu izstrādāti atbilstoši ceļu lietotāju drošības prasībām un lai esošo ceļu tīkls atbilstu satiksmes drošības prasībām, novēršot iespējamos ceļu satiksmes negadījumus. Šim auditam tiek pakļauti kā valsts galvenie, reģionālie un vietējas nozīmes autoceļi, tā arī pilsētu un apdzīvoto vietu ielas un ceļi, kas atbilst noteikumos minētajiem kritērijiem (MK noteikumu Nr.972 7. punkts). Šajos noteikumos arīdzan detalizēti izklāstīts audita apjoms un tas, ko auditori pārbaudīs. Ceļu drošības audits nav tikai vienreizēja pārbaude, bet gan tiek veikts vairākās stadijās visā projekta realizēšanas laikā kopumā piecās stadijās. Noteikumi gan regulē, cik un kādas audita stadijas ir nepieciešamas atkarībā no objekta. Lai gan šajos noteikumos nav atrodamas tiešas atsauces uz LVS, tie paredz to, ka auditora pienākums ir audita atzinumā sniegtos ieteikumus pamatot ar normatīvajiem aktiem, tehnisko normatīvu prasībām, kā arī audita labāko praksi (tai skaitā ārvalstu) satiksmes dalībnieku aizsardzībai. iAuto apskatīja vairākus CSDD veikto auditu ziņojumus, kuros audita grupas atsaucas uz dažādiem normatīvajiem aktiem, tehniskajiem noteikumiem un arī LVS – arī tādiem, kurus normatīvie akti neparedz kā obligātus.

Tādējādi ceļu drošības audits ir paredzēts kā vismaz kaut kāda kvalitātes kontrole, lai ceļu objekts tiktu izveidots ceļu lietotājiem drošs un ērts, tomēr arī audita atzinums ir drīzāk rekomendējošs nevis obligāts. Iepriekšminētie noteikumi nosaka, ka audita pasūtītāja pienākums ir pēc iespējas ievērot audita atzinumā sniegtos ieteikumus. Par ceļa projekta (būvprojekta) audita atzinumā sniegto ieteikumu ievērošanu vai noraidīšanu, kā arī par noraidīšanas sekām ir atbildīgs projekta (būvprojekta) pasūtītājs, bet par esošā ceļa audita atzinumā sniegto ieteikumu ievērošanu vai noraidīšanu, kā arī par noraidīšanas sekām – ceļa pārvaldītājs.

Latvijas Valsts ceļi – autoceļu būvvalde

Valsts kapitālsabiedrība Latvijas Valsts ceļi (LVC) ne vien pārvalda valsts autoceļu tīklu, bet saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu uzrauga ceļu būvniecību, remontu, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām. Līdz ar to katrs ceļu būvprojekts ir jāsaskaņo ar LVC, lai tas atbilstu tehniskajiem noteikumiem. Uzņēmuma interneta vietnē tie ir brīvi pieejami, taču tie galvenokārt attiecas uz pašu būvniecības gaitu un pielietotajiem tehniskajiem risinājumiem, nevis uz ceļa, ielas vai cita objekta pieejamību, ērtībām un drošību visiem ieinteresētajiem satiksmes dalībniekiem. Tādā gadījumā jāvēršas pie ceļu pārvaldītāja – valsts autoceļu gadījumā tie ir Latvijas Valsts ceļi, bet par ielām un ceļiem konkrētajās pašvaldībās.

Arī  sarunā par aktuālo Dubultu prospekta pārbūves projektu Jūrmalā LVC komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova iAuto redakcijai apstiprināja, ka pilsētas iedzīvotājiem ar iebildumiem jāvēršas pašvaldībā:

“LVC Satiksmes organizācijas uzlabošanas projektu saskaņoja 2019. gada 10. decembrī. Saskaņojums tiek sniegts par būvprojekta atbilstību LVC izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Atbilstoši likumam par autoceļiem pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā. Pilsētas pašvaldība nosaka savas satiksmes infrastruktūras attīstību atbilstoši savas teritorijas attīstības plāniem un pieejamajam finansējumam, kā arī Satiksmes organizācijas uzlabošanas projektam ir veikts ceļu drošības audits. Ja pilsētas iedzīvotājiem ir iebildumi par satiksmes infrastruktūras organizāciju un attīstību, tas jārisina saziņā ar pašvaldību.”

Drošība un iedzīvotāju ērtības pasūtītāja pārziņā

Būtu gan dīvaini, ja ceļu un ielu projektēšana un būvniecība nebūtu pakļauta kontrolei – Latvijā tas tiek risināts ar ceļu būvvaldes un ceļu drošības audita palīdzību. Atbilstību tehniskajiem noteikumiem vērtē stingri, taču drošība un ceļu satiksmes dalībnieku ērtības izskatās ir projekta pasūtītāja un projekta autora izpratnes jautājums. Ar ceļu drošības audita palīdzību var panākt krietnus kvalitātes un iedzīvotājiem labvēlīgus uzlabojumus projektā, vien jautājums, vai audita secinājumi tiek ņemti vērā?! Tāpēc nav jābrīnās par situācijām, kad vienā pašvaldībā sekmīgi īsteno projektus iedzīvotāju ērtībām, bet citā turpat kaimiņos, kā saka, apgūst līdzekļus. Kā iedzīvotājiem pieprasīt kvalitāti un to izmērīt? Standarti it kā paredz, bet nav obligāti, auditori secina - arī tas ir rekomendējoši. Un beigu beigās viss taču ir normatīvajiem aktiem atbilstošs.

Lasi iAuto vēl par šo tēmu:

 
Visi komentāri
 
viencexperc 26.marts 2021 1:55
6 8 Atbildēt

Tāpēc jau vajadzīgas tādas komunistiskas organizācijas, lai tās varētu apiet. Latvijā, kā jau komunistiskā valstī - galvenais ir sataisīt daudz iestādes uz nodokļu maksātāja rēķina. Un nevienu neinteresē - efektīvas tās, vai nē.

WALA 26.marts 2021 8:20
3 1 Atbildēt

Devišķi gudrs toč neesi, tā vietā lai spiestu strādāt pēc standarta un iegutu labaku produktu (ja var gadities ka standarts ar būs jāuzlabo utt) tu prasti dirsies, un telo baigo kapitalistu, kaut kapitslists momentā teiktu ka sūdigi celi viņam izmaksa N naudiņas uz katru transporta vienibu gada remontos, un nereti ari priekšlaicigu transporta nolietojumu.

viencexperc 26.marts 2021 9:10
1 4 Atbildēt

Nē, kapitālismā valsts pasūtījumu pildītu tāpat kā tagad.

Ja valsts pasūtījumu organizātors būtu kārtīgs, ne korumpants, tad haltūrētājiem piedzītu soda sankcijas un nākošajā konkursā aizliegtu piedalīties.

Ceļu kvalitātes taisīšana neatkarīga no valsts ekonomikas - komunisms vai kapitālisms.

Bet komunismā pa vidu būs daudz vairāk valsts līdzekļu izšķērdētāji, kuri katrs grib iesūkt sev kādu kumosu.

Pļurkt 26.marts 2021 9:21
2 5 Atbildēt

Murgot beidz!!

1. Latvānijas Pizness ir kaut ko pamatīgi lēti un ignorējot jebkādu kvalitāti uzbliezt, stiepjot gumiju - tā lai pēdējā stundā pasūtītājs būtu spiests parakstīt pieņemšanas aktu, jo citādi Eiropas naudiņa tu, tū. Tiklīdz akts ir parakstīts, tā uztaisa firmas bankrotu un tie paši vēži dibina jaunu firmu, lai turpinātu tā iesūkt nāsīs!

Pat kukuļus nekam nevajag dot!!

2. Pie komunistiem pat sapņos nevienam nerādījās tik milzīgi kukuļi un zagšana kāda ir pašlaik!

Kā miljonos ir jāzog, bāleliņus kā reiz kapitālisti iemācīja (lasi trimdas latvieši).

viencexperc 26.marts 2021 9:28
1 2 Atbildēt

Palasi kas ir komunisms. Acīmredzot,tu nezini.

Tavas attēlotā shēma turās tikai uz tā, kurš to papīru paraksta. Ja kāds stiepj gumiju, tad tas ir jāsoda. Un kā tāds bandīts pēc tam uzvar konkursā otru reizi, nevis sēž cietumā.

Par to jau rakstīju.

viencexperc 26.marts 2021 9:29
1 2 Atbildēt

Tikai nezin kāpēc Bindars neklapejas ciet, ka tu raksti, nesēž cietumā, ka rakstu es, bet turpina haltūrēt?

Pļurkt 26.marts 2021 12:00
0 1 Atbildēt

Ej papirst dīvānā tālāk!!

Nav tev nekādas sajēgas no tā kas reālajā dzīvē notiek.

viencexperc 26.marts 2021 9:23
2 2 Atbildēt

Viss jābūvē pēc tehnoloģijas.

Kad arhitekts uzzīmē māju, viņš neiet, neprasa kaut kādam izbijušam mūzikas skolotajam, kurš tagad strādā par ierēdni, uz cik pāļiem māja ir jābūvē.

Vai elektriķis neprasa kā savienot vadus.

Viss ir jātaisa pēc tehnoloģijas. ARĪ CEĻI.

Ceļu jātaisa tā, kā tie ir jātaisa, nevis kopā ar ierēdni izdomāt kaut kādu mītisku "standartu", kas būtībā ir nokopēts no gatavas ceļu būves tehnoloģijas.

To visu LVS darbu var aizvietot ar vienu piecīti tulkotāju birojam.

WALA 26.marts 2021 9:30
2 1 Atbildēt

per 5cietī tulkotāju birojam tu iegūsi tulkojumu no kura inženieri lasot būs uz grīdas pārņirgušies, un ja tā vēl kāds uzbūvēs ceļus, mājas utml. - nevienam citam toč vais nebūs smieklīgi !

Es pats tulkoju daudz lietas ( ne standartus) uzņēmumu iekšējāi lietošania, kādreiz arī reklāmas info matyeriāliem interneta pirmsākumos iekš LV, es zinu ar ko tas kurā gadijumā draud, un cik laika man pašam aizņēma laba (ne izcila) tulkošana ar pareizu LV terminu lietošanu.

Es joprojām piepalīdzu ar tulkojumiem no RU un EN savai darba vietai, kad nav daudz citu darbu !

viencexperc 26.marts 2021 10:36
0 1 Atbildēt

Vispār neko nevajag tulkot. Tas tā, joka pēc pierakstīju.

Pāriešu tavā līmenī - kad tu skrūvē dzīvoklī izdegušu lampiņu, tu lasi valsts standartu, vai dari tā, ka tas ir jādara?

Valstij NEVAJAG mācīt būvēt ceļus cilvēkiem, kuri ir beigusi augstskolas, studējusi un gājuši praksēs ceļu būvē.

Cilvēki mācās profesiju un tehnoloģiju nevis no Latvijas standarta, bet savādākā ceļā.

Ceļš jābūvē bēc TEHNOLOĢIJAS. un nevajag ierēdnim tulkot brošūru - ka būvēt ceļu cilvēkam, kurš piedalījās konkursā.

WALA 26.marts 2021 11:25
0 0 Atbildēt

Kas ir E27 vai E18 zini ?

Vai varbūt labāk GU10, LH, H7 ?

Kas tie ir standarti, vai wala "izpirsti" fantāzijas augļi ???

viencexperc 26.marts 2021 12:35
0 2 Atbildēt

Tu, kā komunists, man saki - E27 ir Led spuldzes. Bet man, kapitālistam ir cits jautājums. Precīzāk 2:

1) kāds no tā labums?

2)kāds tam sakars ar Latvijas standartiem?

...

Es varu arī izdomāt tādus standartus - Ar1 ir šokolāde ar riekstiem, Ar2 ir šokolāde ar mango...

Pasaki man labāk kādu reālu piemēru. Vienu gadījumu, kad pirms standarta bija slikti, tad palika labi. Ideāli, ja to izdarītu LVS...

WALA 26.marts 2021 13:00
3 0 Atbildēt

NU tu nopietni ? Pat padomāt netaisies ?

E27 ir nevis LED spuldzes standarts bet gan Edisona standarta spuldzes patronas "izmērs" (en.wikipedia.org/wiki/Edison_screw) , ja tas būtu cēlies LED laikā, tad šai apaļajai skrūvējamai daļai piedevām tik resnai nebūtu nekādas jēgas principā!

Sīs dizains izriet no apstākļiem kādos bija iespējams uzražot minētās kvēlspuldzes.

AR LVS tam ir sakars tāds - nekas LVSā (kā tavuprāt "komunistiskā" iestādē) , vai jebkurā ES standartā neliegtu uzspiest cita izskata patronu, lai tikai Edisona patronas nekļūtu populāras šaipus okeānam, nevari sertficēt kaut ko atbilstoši ES standartam - pigu ievest nevari ...

Un ja savukārt šis standarta nebūtu - cik viegli tad tev būtu nopirkt spuldzīti, ja eksistētu kaut vai standarts kuram vītne vienkārši būtu pretēja E27. Gan jau ka neviens vien cilvēks pats ir uzrāvies uz GU10 un GU5.3 standartu lampiņu līdzību un nesaderību, tāpat kā ar auto spuldzēm utml.

Bet lai es tev atrastu konkrētu LVS standartu ar kuru palikusi labāka dzīve - tas nebūs tik vienkārši, es nestrādāju ikdienā ar šiem standartiem - attiecīgi būs diezgan jāpapūlas, bet nu pamēģināšu.

viencexperc 26.marts 2021 13:21
0 0 Atbildēt

Tu atkal ūdeni lej. Tad kas izdomāja to standartu - pirmie spuldžu ražotāji ( Philips, ja nekļūdos) vai kaut kāds ierēdnis ofisā?

Un ļoti sliktu piemēru izdomāji. Šito piemēru vajadzēja pieminēt man, nevis tev, jo tas parāda, kā kapitālismā veidojas standarti bez nekādas valsts iejaukšanās.

Toreiz, pirmie spuldzīšu ražotāji satikās, un vienojās par spuldzes diametru un jaudu, kādas izmantos.

...

Tas notiek visu laiku, pats no sevis. Huawei vadītājiem neviens nepateica, ka lādētājus vajag izmantot "samsunga".

Visus tos kodus, apzīmējumi taisa ražotājs. Neviens nesaka - padot man to detaļu ar līķi galu, vai invoice neraksta - 100 detaļas ar 35 mm, kuri iziet uz 37mm... Bet izmanto kaut kādu savu apzīmējumu. Un tā tās nosaukums ( kods) cirkulē.

WALA 26.marts 2021 14:24
1 0 Atbildēt

Ta kā tev vienmer trūkst motivācijas, vai ari mentalas kapacitates sekot manam domu gajienam, es cenšos nedzit zirgus lai jebkurs var izsekot.

Teiktajam ir tikai viena jega - lai tu sev atbildi uz vienu jautajumu - ir,/nav jēga no standartiem ( nepieveršoties tam kāda iekarta, vai institūcija tis izstrādā)?

Ezis UK 29.marts 2021 10:59
0 0 Atbildēt

Bet kur nejēgas var tik pie labas naudas? Tikai valsts dienestā.

anonimikis 26.marts 2021 10:10
13 2 Atbildēt

Ar tiem standartiem tā ir kā ir. Piemēram, ir tāds W3C standarts. Priekš interneta lapām.

Jebkurai sevi un apmeklētājus cienošai lapai vajadzētu tiekties uz atbilstību šim standartam.

Ja mēs paskatāmies iauto, tad redzam 71 neatbilstību : validator.w3.org/nu/?doc=https...%2Fiauto.lv%2F

Kas ir faktiski milzīgs kauna traips. Bet nu vaimanāt, ka citi neievēro standartus, gan te patīk.

lynx85 26.marts 2021 11:31
6 1 Atbildēt

Uhh, tas bija skarbi!

ezis71 26.marts 2021 19:16
0 0 Atbildēt

Я тут причом???

iAuto 27.marts 2021 8:03
1 3 Atbildēt

Ir milzīga starpība starp iedzīvotāju, privāto uzņēmēju naudas tērēšanas mērķi un sabiedrisko resursu, naudas (budžeta) tērēšanu. Sabiedribai nav būtiski, kur un kā tu tērē savus privātos līdzekļus, bet pašvaldības tēriņi ir pa visam cita lieta.

Armando 29.marts 2021 17:58
0 0 Atbildēt

Ja sabiedrībai tas nebūtu būtiski, tad jau liela daļa likumu vispār neeksistētu. Piem., naida kurināšanas, narkotisko vielu aprites, cilvēktirdzniecības utt.

hihi 27.marts 2021 10:52
0 2 Atbildēt

demagogs tu esi...iauto ir privāta bodīte, bet pašvaldība rīkojas ar budžeta un nodokļu maksātāju naudu. bišku ir starpība, jeb nesaskati?

iAuto 27.marts 2021 16:48
0 0 Atbildēt

Njā, izlasi lūdzu vēlreiz

mja 28.marts 2021 0:44
0 0 Atbildēt

tas bija anonimikim, kas sajauca kopā silto ar apaļo

qwerty 29.marts 2021 10:10
3 1 Atbildēt

Anonimiķim ir pilnīga taisnība, neatkarīgi no tā, kādi līdzekļi tiek tērēti. Ja norādi uz nepilnībām, tad rādi labo piemēro, nevis savā saimniecībā bardaks, savukārt uz cita saimniecību gan norādām ar pirkstu un meklējam nepilnības.

Tāds vērā neņemams viedoklis sanāk, jo paša saimniecībā bardaks.

gunbox 31.marts 2021 9:57
1 0 Atbildēt

Nepiekritīšu. Portāls ir privāts, no savas kabatas sponsorēts. Ja viņam ar šo pietiek un netraucē nepilnības, tad kāds ir pamats kaut ko labot, ja labošanai jāpiesaista vēl vairāk līdzekļu no savas kabatas? Ja kādam kaut kas traucē, ziedojiet vai palīdziet salabot par free. C'mon. Ja nebūtu jāmaksā nodokļi ceļu būvniecībai, tad sanāktu arī portāls pēc standarta. Tagad ne ceļa, ne samaksāto nodokļu, portāls kā ir, toties kāds pārsēdās no BMW uz Porshe. Un ar šī pēdējā punkta sakārtošanu ir jāsāk, lai sakārtotu pirmos, bet te maļ muļķības par kaut kādiem standartiem un atbildībām.

viencexperc 26.marts 2021 10:45
1 2 Atbildēt

Un wala nezin, kas ir kapitālisms.

Paskaidrošu - ceļi - tas ir valsts īpašums. Vienalga - komunisms vai kapitālisms. Atklāšu noslēpumu - arī kapitālismā ir valstij piederoši īpašumi, ceļi, nodokļi un pat tādas lietas kā pensija. Tikai atšķirībā no komunisma - ir minimāla (!!!!!!! NEVIS NEKĀDA!!!!) iejaukšanās privātajā biznesā.

Var eksistēt JEBKURA komunistiska valsts iestāde, tikai savādākā veidā, lai neizšķirtu bezjēgā naudu. Pat tādas, kā darba inspekcija, tikai arodbiedrību līmenī, ko veido paši nozaru darbinieki, nevis kāds korumpants ierēdnis, kurš par kukuli visu noformēs kā vajag.

WALA 26.marts 2021 11:30
3 0 Atbildēt

Puis pamāci vien pats sevi par to kas ir kapitālisms un kas nav, jo vismaz pieminot komunismu, tu to pārāk bieži attiecini uz kapitālisma augļiem.

Es tev 100 piemēru varu iedot kur un kā kapitālisms pakāš finansiāli salīdzinot ar komunimsmu, tāpat kā kukuļošana, sarunāšana utml. nav komunisma prerogatīva. Tāka vai nu runā par tēmu vai nerunā nemaz - pagaidām tava zināšanu bagāža atpaliek ...

viencexperc 26.marts 2021 12:36
0 2 Atbildēt

Nevajag 100. Pasaki vienu.

Tu visu laiku lielies, ka pastāstīsi, bet tā arī neesi.

WALA 26.marts 2021 13:46
0 1 Atbildēt

Saņemsies un spēsi saprast domu gājienu ?

Ļoti ātri nāk prātā izglītības jautājums - komunismā izglītība ir pieejama visiem, kapitālismā - nav - tā ir maksas, un diemžēl kvalitāte aŗi kapitālismā nav atkarīga no tā cik "dārgā skolā" esi ticis, tādēl pamatizglītības sistēma arī ASV arvien vairāk iet sociālisma virzienā, lai tā ir pieejama visiem.

viencexperc 26.marts 2021 20:44
0 0 Atbildēt

Tavuprāt, kapitālismā nodokļus nemaksā?

Izlasi kaut vai šito, sākumā, un tad parunāsim.

lv.m.wikipedia.org/wiki/Kapit%C4%81lisms

Un lasot, atrodi vārdus: skola, izglītība.

Tu jauc dažādas lietas. Jauc feodālismu, 19.gadsimtu vai antīko pasauli ar mūsdienām u antīkajai pasaulei pieliec terminu - kapitālisms, bet mūsdienu - komunisms.

P.s.

Tavuprāt, sociālo psiholoģiju izdomāja komunisti ( jo figurē vārds "sociālā")?

WALA 26.marts 2021 21:40
1 0 Atbildēt

Vecīt, es dzivē esmu redzejis kā ASV tiek maksati nodokļi, tā ja beidz nu tuksu muldēt. Un nekadi nodokļi nenodrošina skolu pieejamību, ja skolas strādatu tikai pēc kapitālistiska modeļa. Un tu attieciba pret manam zināšanampae ASV atpaliev par gadiem ~25 ;)

Armando 29.marts 2021 17:50
0 0 Atbildēt

Kā tiek maksāti nodokļi ASV?

WALA 29.marts 2021 17:55
0 0 Atbildēt

Neiesligstot detaļās, ja gribi te atradisi visu ko vajag:

apps.irs.gov/app/picklist/...lications.html

Armando 29.marts 2021 18:25
0 0 Atbildēt

The devil is in the details

Manuprāt IRS lejuplāžu sadaļai ir tikai pastarpināta saistība ar to "kā ASV tiek maksāti nodokļi"

WALA 29.marts 2021 20:52
0 0 Atbildēt

Kādas tad detaļas vajag ?

Jo.svariga daļa ir kā tiek aizpildītas konkretas formas un uz kadam atlaidēm ir tiesības ...

Nezinītis 26.marts 2021 12:52
3 1 Atbildēt

Viencexpert USĀ valda kapitālisms, vai komunisms? Vienkārši nav īsti skaidrs kādēļ viņi ir tādā dirsā ar saviem triljonu parādiem! Kad viņi tos sāks atdot? Jeb cik ilgi vel drukās to dolāru?

viencexperc 26.marts 2021 14:18
0 1 Atbildēt

Kam viņi parādā?

Atklāšu noslēpumu - paši sev.

Un lielākais ārzemju aizdevējs ir Japāna...

Bet Japānas parāds ir 300% no IKP. Un lielākais ārzemju aizdevējs..... ASV...

..

Galva sāka kūpēt? Parāds ir slikti tad, ja to nevar atdot.

Vislielākais parādnieks ASV ir Kalifornijas štats...kas ir komunistu štats. Ja kas...

Un tur daudz komunistu štatu. Viens komunists pat vēlēšanās uzvarēja.

WALA 26.marts 2021 14:50
0 0 Atbildēt

mazliet plašāks skatījums uz to tavu ASV parāda "problēmu":

www.visualcapitalist.com/foreign-count...most-u-s-debt/

Un par Japānas īpatnību kad tieši viņu parāds ir gandrīz 100% pašiem sev, kamēr ASV tikai labi ja 55% ir "pašiem sev":

economictimes.indiatimes.com/news/internat...3.cms?from=mdr

viencexperc 26.marts 2021 14:13
1 1 Atbildēt

Labi. Pastudēju standarta organizāciju vēsturi, darbību, konstatēju, ka kļūdījos*, nosaucot to par komunistisku organizāciju. Patiesībā, tā ir īstena kapitālistiskā, kas radās pašā industrializācijas sākumā, kapitālismā sirdī, Lielbritānijā. Tajā laikā komunisma idejas bija tikai Kārļa Marksa darbos. Un uz tiem nopietni skatījās tikai Ļeņins.

Vienīgi brīnos, kāpēc komunists wala aizstāv kapitālismā veidojumu...

*es atzīstu savas kļūdas, jo esmu gudrs cilvēks un man neeksistē nekādas dogmas.

WALA 26.marts 2021 14:21
0 0 Atbildēt

Varbūt es ari esmu gudrāks nekā tu domā !

ezis71 26.marts 2021 19:27
0 2 Atbildēt

Pat rakstu nelasīšu,zinu tikai vienu,mūsu ceļi ir atpalikuši PSRS līmenī,mūsu brīvvalsts(banānu) ceļa seguma kvalitāte atpaliek no PSRS līmeņa,кароче жопа.

dubis 26.marts 2021 20:30
0 0 Atbildēt

Kādreiz varēja niknākus materiālus izmantot un tie bija lētāki, jo karjeri, nafta piederēja valstij (tai ar 4 burtiem), līdz ar ko tad izmantotās lietas ne tikai nemaksāja patieso cenu, bet arī bija videi kaitīgas(kaitīgākas). Līdz ar ko šobrīd ceļu būvē tiek būvēts pēc saimnieciski izdevīgākā principa uz 10-20 gadiem, jo ilgākam laikam kko būvēt nozīmē, ka tas viss maksās daudz dārgāk šobrīd, ilgtermiņā ir lētāk. Taču šobrīd nav tādas naudas, lai būtu iespēja strādāt uz ilgtermiņu. Viss.

ezis71 26.marts 2021 21:01
0 1 Atbildēt

Nav brīnums kad šoziem daudzi autoceļi ir zaudējuši ceļa virskārtu jo nav pieterējušies PSRS standartiem.Nav nekādu ES standartu,tā ir tīrā diršana,aizbrauc uz Igauniju.Ja ar to ir par maz tad uz Zviedriju,tad redzēsi kādiem ir jābūt ceļiem,tur akmentiņi nekur nemūk,pielīmēti kā ar superlīmi.

dubis 27.marts 2021 9:22
0 0 Atbildēt

Par virsmas atlekšanu patiesībā ir tāda, ka izmantotie materiāli - bitumens emulsija un granīta šķembiņas pats par sevi katrs bija ok, bet kopā tiem neveidojās nepieciešamā sasaiste. Turklāt to ar momentanajiem testiem nevarēja noķert, tajos viss bija ok, vai tur 70, vai 90 salipšana bija(principā nekas neatlec). Bet kā izrādījās iestājoties salam, ka tas salipšanas procents bija īslaicīgs, kas uz aci arī ir redzams, faktiski ne būvnieku, ne tehnoloģijas vaina, bet materiālu saderības vaina. Piemērs no dzīves, katrs ražotājs savai špaktelei iesaka izvēlēties tā paša ražotāja grunti, bet ja viens ir lēts, tad otrs dārgs, citām ražotājam otrādi, kam nauda spiež, tas izvēlas lētāko no abiem ražotājiem un miksēt kopā, cerot ka rezultāts būs ok. Ar virsmas apstrādi kkas līdzīgs, tikai materiāli nesaderēja...

dubis 26.marts 2021 20:24
0 0 Atbildēt

Jau pie foruma rakstīju, rakstīšu vēlreiz. Katra atkāpe no ceļu satiksmes jomā spēkā esošajiem standartiem ir jāpamato. Un atkāpes drīkst veikt tikai uz drošo pusi, pretēji darīt nav pieļaujams. Protams, visus projektus saskaņo un taisa cilvēki, nevis mašīnas, līdz ar ko kļūdas(tīšas, netīšas) var rasties, bet nu katrā puse kas ir iesaistīta cenšās kļūdas izķert.

Par to dubultu prospektu, kas tur nav lāgā kāds var paskaidrot?

iAuto 27.marts 2021 8:06
0 0 Atbildēt
dubis 1.aprīlis 2021 14:53
0 0 Atbildēt

Ir elektroniski pieejams arī pilns projekts, lai nav tīri no izvilkumiem jābalstās? Jo paskatoties to pamatojumu veloceļam un GP likvidēšanai, neatbilstoši LVS tie nav, kaut vai ar domes dotajām atbildēm. Tāpēc būtu labi redzēt pilnu ainu.

Pļurkt 27.marts 2021 8:13
0 0 Atbildēt

Katrai kļūdai ir vārds un uzvārds, ar attiecīgo pantu galā!

gunbox 31.marts 2021 9:46
0 0 Atbildēt

Bēda tikai viena - likumdošanā ir paredzēta tikai pirksta kratīšana par visu, kur iesaistīta kāda valsts amatpersona. Maksimālais sods kādu drīkst uzlikt ir publiski pateikt "Ai,ai,ai". Piedrāst viņiem tev uzrakstītos pantus. Viņiem ir savi panti.

to Dublis, kāds sakars te drošībai? Gaļas dēlītis var būt no bērza, kurš pēc 1 gada izviebsies, bet var būt pagriezts ar šķiedru un no kubikiem, kurš kalpos gadiem. Ne uz viena no viņiem nebūs nedroši griezt. Problēma tikai tajā, ka bērza gadījumā organizēsim katru gadu jaunu iepirkumu. Standarts neparedz iepirkt kvalitatīvu, bet lai var tikai griezt.

Veloceliņš 29.marts 2021 10:12
1 0 Atbildēt

Labāk uzrakstiet, vai Čaka ielas velo celiņš atbilst standartiem un vai bija sabiedriskā apspriešana pirms tā izveides!

Armando 29.marts 2021 17:57
0 0 Atbildēt

Ja sabiedrībai tas nebūtu būtiski, tad jau liela daļa likumu vispār neeksistētu. Piem., naida kurināšanas, narkotisko vielu aprites, cilvēktirdzniecības utt.

imzz 30.marts 2021 15:46
0 0 Atbildēt

Likumi ir tikuši mainīti laika gaitā, bez tam līdzīgām sabiedrībām ir dažādi likumi par vienu un to pašu: kādreiz ASV bija "sausais likums", to atcēla, likumi par prostitūciju Zviedrijā atšķirībā no Vācijas un Nīderlandes, kādreiz apkarotās marihuānas legalizācija, piem. vairākos štatos ASV utt.

cd 29.marts 2021 18:07
0 0 Atbildēt

Varētu taupīt un likt ceļazīmes uz viena staba, bet nē, pēc pāris metriem ierok nākamo stabu. Tajā pat laikā pirms krustojuma nav zīme, ka pa labi būs 10t ierobežojuma. Nogriezies un tev nav iespēja apgriezties.

gunbox 31.marts 2021 9:37
0 0 Atbildēt

Tātad uzstādīšanas noteikumiem ir vainojams standartizācijas kantoris? Ja jau šeit var uzlikt šādu zīmi, tad kā viņi var standartus noteikt tādos nopietnos lauciņos kā būvniecība?

goo.gl/maps/qwApqoAHk63kAorJ8

WALA 31.marts 2021 10:09
0 0 Atbildēt

Konkrētā zīme gan ir loģiska no likuma viedokļa ( drīkst "griezt" tikai pa labi un nevis pa kreisi pretēji plūsmai) un līdz ar to arī no standarta viedokļa, taču no praktiskās puses tā nesniedz papildus noderīgu informāciju, un drīzāk pat maldina vadītāju + veido "bāzi" tam cik ļoti vadītāji (ne)uzticēsies zīmēm.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Var uzstādīt papildu lukturus, taču jāuzmanās, lai tie būtu legāli(+VIDEO) 4

Rāmavas izstādē sastapām kādu baltu Ford Ranger. Tas aprīkots ar papildlukturiem, kas naktī pārvērš dienā. To, saprotams, spēj arī citas papildlampas, taču šīs, atšķirībā no daudzām citām, ir legālas - proti, atbilst tehniskās apskates prasībām. Lasīt vairāk

 

Kravinieks aizķer Tesla un stumj aptuveni kilometru; vadītājs sākumā neko nemana (+ VIDEO) 17

ASV kravas auto aizķēris Tesla Model 3 un ar ātrumu 100 km/h stūmis sev pa priekšu šķērsām sagriezto elektromobili aptuveni kilometru. Lasīt vairāk

 

Slidenā ceļa upuris? (+ VIDEO) 2

Kravas auto šoferis nav gatavs tam, ka ceļs krustojumā būs tik slidens un, lai arī vieglās automašīnas vadītājs cenšas piespiesties pie malas, cik spēj, sadursme tomēr notiek. Lasīt vairāk

 

Viens no 500 – pārdod Volkswagen Touareg ar 12 cilindru motoru (+ FOTO) 17

Japānā izlikts pārdošanā reti sastopamais VW Touareg ar W12 motoru. Par automašīnu ar nepilnu 100 000 km nobraukumu prasa vien 24 000 dolāru. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti