turpinājums: Ceļu policijas un autobusa vadītāja strīdā tiesa lēma par labu autobusa vadītājam; kas un kāpēc 38

iAuto.lv | 21.marts 2017 20:45

Portālā iAuto rīcībā nonāca video, kurš filmēts no autobusa. Pēc video redzamā materiāla komentāros dominēja viedoklis, ka autobusa vadītājs pārkāpa CSN un sods no Ceļu policijas ir pamatots.

Lieta jau ir ar vēsturi, bet svarīgais tajā ir, ka ir pieejams kvalitatīvs video materiāls un tiesas lēmums, kurš ir stājies spēkā.

Tiesa nolēmusi atcelt ceļu policijas piespriesto sodu autobusa vadītājam par nepārtrauktās līnijas šķērsošanu. Piedāvājam iepazīties ar tiesas spriedumu

 

Tiesa autobusa vadītāja rīcību šajā situācijā atzīst par galēju nepieciešamību, bet patruļpolicijas inspektoru ziņojumus par neobjektīviem vai nepilnīgiem, kas nav ļāvuši pareizi izvērtēt situāciju.

SPRIEDUMS Latvijas Republikas vārdā

Ventspils tiesa:
tiesnesis I.Ķiploks,
ar tiesas sēdes sekretāri S.Dzirko,
piedaloties /pers. A/,
2015.gada 29.janvārī, izskatot atklātā tiesas sēdē /pers.A/ sūdzību, konstatēja

[1] Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes (turpmāk VP ZRP) Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Patruļdienesta rotas jaunākais inspektors 2014.gada 18.oktobrī sastādījis lēmumu administratīvā pārkāpuma protokolu Nr.PF290906 pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta pirmās daļas par to, ka /pers. A/, apdzenot automašīnu, šķērsojis ceļa nepārtraukto līniju. Par minēto pārkāpumu /pers. A/ piemērots naudas sods 55 euro. Šo lēmumu /pers. A/ apstrīdējis VP ZRP. Ar VP ZRP 2014.gada 28.novembra lēmumu Nr.5385-K 2014.gada 18.oktobra lēmums atstāts negrozīts un /pers. A/ sūdzība noraidīta.

[2] 2014.gada 29.decembrī Ventspils tiesā saņemta /pers. A/ sūdzība par VP ZRP 2014.gada 28.novembra lēmumu Nr.5385-K. Sūdzībai pievienots videoieraksts. Sūdzības iesniedzējs neapstrīd to, ka konkrētajā vietā un laikā viņš, vadot transporta līdzekli – satiksmes autobusu SETRA S4166 THD ar valsts reģ.Nr./TL numurs/, šķērsojis nepārtraukto balto līniju, taču norāda, ka bijis spiests to šķērsot. Tas darīts, nevis tāpēc, lai apdzītu automašīnu, bet gan tāpēc, lai izvairītos no sadursmes ar policijas automašīnu, kas iespējams varētu radīt lielākas sekas. Sūdzībā norādīts, ka viņa vadītajam transportlīdzeklim pa priekšu braukusi policijas automašīna ar ātrumu, kas bijis zemāks par 80 km/h. Atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk CSN) 120.punktam ārpus apdzīvotām vietām konkrētu transporta līdzekļu vadītāji var neieturēt pietiekami lielu distanci, ja ir izveidojušies intensīvas satiksmes apstākļi un vadītājs gatavojas apdzīšanai. Konkrētajā situācijā esot izveidojušies abi priekšnoteikumi. Savukārt, policijas automašīna pēkšņi sākusi bremzēt un tūlīt pēc tam ieslēgusi labo gaismas virzienrādītāju. Šī nepārdomātā manevra dēļ /pers. A/ nav bijis pietiekami daudz laika, lai jau laicīgi un lēzeni uzsāktu bremzēšanu un paliktu savā braukšanas joslā, neietriecoties policijas automašīnā un netraumējot pasažierus. Turklāt, aiz autobusa bijusi kolonna ar vairākiem transporta līdzekļiem, kuri, autobusa bremzēšanas rezultātā, arī varēja izraisīt sadursmes. Tā kā ceļš bijis labi pārredzams un pretī nav braukuši transportlīdzekļi, /pers. A/ apbraucis policijas automašīnu. Sūdzība pamatota uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 279.pantu un 287.panta pirmās daļas 2.punktu.

[3] Tiesas sēdē /pers. A/ sūdzību uzturēja. Paskaidroja, ka nepārtraukto balto līniju bijis spiests šķērsot, lai neizdarītu strauju bremzēšanu un, lai neizraisītu avārijas situāciju. Sūdzība esot nevis par soda apmēru, bet par to, ka faktiski sodīts nepamatoti.

VP ZRP Tukuma iecirkņa pārstāvis uz tiesas sēdi nav ieradies. Tiesā saņemts lūgums izskatīt lietu bez viņu pārstāvja klātbūtnes (lietas 32.lapa).

[4] Tiesa, pārbaudot lietā esošos pierādījumus, uzskata, ka sūdzība ir pamatota un apmierināma.

[4.1] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 9.pantā noteikts, ka par administratīvo pārkāpumu atzīstama prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud valsts vai sabiedrisko kārtību, īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību un par kuru likumā paredzēta administratīvā atbildība.

[4.2] Nav strīda par lietas faktiskajiem apstākļiem, t.i., 2014.gada 18.oktobrī /pers. A/, kā autobusa „Setra” šoferis, izpildījis regulāro reisu Ventspils-Rīga. Braucot panācis vieglo automašīnu kolonnu, kurai pa priekšu 11 km braukusi policijas automašīna. /pers. A/ apdzinis automašīnas un nonācis aiz policijas automašīnas Volvo, turpinot kustību. Distance starp autobusu un policijas automašīnu bijusi ne lielāka par desmit metriem.

[4.2] Strīds lietā ir par sekojošo.
/pers. A/ norāda, ka policijas auto vispirms sācis bremzēt un tikai pēc tam ieslēgts labais pagrieziens. Tā kā šī manevra dēļ /pers. A/ nav bijis pietiekami daudz laika, lai jau laicīgi un lēzeni uzsāktu bremzēšanu un paliktu savā braukšanas joslā, /pers. A/ apbraucis policijas automašīnu. Turklāt ceļš viņam bijis labi pārredzams un pretī nav braukuši transportlīdzekļi. Šādos apstākļos /pers. A/ uzskata, ka apbrauca šķērsli un konkrētajā gadījumā nepārtrauktās līnijas šķērsošana ir attaisnojama.

Savukārt, policijas darbinieki uzskata, ka, izdarot apdzīšanu un šķērsojot balto nepārtraukto līniju, /pers. A/ izdarījis pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.31 panta pirmajā daļā – par līnijas šķērsošanu no nepārtrauktās līnijas puses apdzenot.

[4.3] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 243.panta pirmā daļa noteic, ka pierādījumi administratīvā pārkāpuma lietā ir jebkuras šajā kodeksā paredzētajā kārtībā iegūtas un noteiktā procesuālajā formā nostiprinātas ziņas par faktiem, kurus administratīvā pārkāpumā iesaistītās personas savas kompetences ietvaros izmanto, lai pierādītu administratīvā pārkāpuma esamību vai neesamību un noskaidrotu citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

Tiesa uzskata, ka lietai pievienotie pierādījumi – policistu ziņojumi – vērtējami kritiski, kā neatbilstoši objektīvam pierādījumam – videoierakstam.

No lietas materiāliem pievienotā video reģistratora ieraksta (CD diska 2 fails) nepārprotami redzams, ka policijas ekipāžas automašīnai vispirms iedegas sarkanās bremzēšanas signālugunis un tikai pēc tam, lai gan ar mazu laika intervālu, labā pagrieziena signāluguns.

Ņemot vērā, ka distance starp pasažieru autobusu un policijas vieglo automašīnu bija mazāka par desmit metriem, tiesa atzīst, ka /pers. A/ acumirklī bija jāpieņem lēmums vai nu sākt ekstremālu bremzēšanu vai arī apbraukt policijas automašīnu kā pēkšņi radušos šķērsli un apzināti šķērsojot balto nepārtraukto līniju.

[4.4] Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 17.pantā “Galējā nepieciešamība” noteikts, ka pie administratīvās atbildības nav saucama persona, kaut arī tā izdarījusi šajā kodeksā vai citos normatīvajos aktos, kas nosaka administratīvo atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, paredzētu darbību, ja tā rīkojusies galējās nepieciešamības stāvoklī, tas ir, lai novērstu briesmas, kas draud valsts vai sabiedriskajai kārtībai, īpašumam, pilsoņu tiesībām un brīvībām, noteiktajai pārvaldes kārtībai, ja šīs briesmas konkrētajos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem līdzekļiem un ja nodarītais kaitējums ir mazāks nekā novērstais.

Tiesa /pers.A/ rīcību konkrētajā situācijā atzīst par galēju nepieciešamību. /pers. A/, apzinoties pasažieru autobusa masu, kas vairākkārt pārsniedz vieglā automobiļa masu, turklāt ar 44 pasažieriem, nevar nobremzēt tikpat ātri kā vieglais automobilis un tā bremzēšanas ceļš ir daudz garāks.

Tiesa secina, ka /pers. A/ rīcība konkrētajā situācijā atbilst CSN 88.punktā noteiktajam, ka liela gabarīta transporta līdzekļa vadītājam pieļaujama atkāpe no Noteikumu prasībām, kad tiek garantēta drošība.

Tiesa atzīst, ka VP ZRP 2014.gada 28.novembra lēmums Nr.5385-K pieņemts kļūdaini, nepareizi izvērtējot lietas faktiskos apstākļus. Lēmumā vairākkārt norādīts, ka policijas patruļmašīna savlaicīgi, t.i., vispirms ieslēdza labā pagrieziena signāluguni un tikai tad uzsāka bremzēšanu. Kā jau norādīts iepriekš, tiesa, noskatoties video ierakstu, pārliecinājusies par pretējo, ka vispirms tiek uzsākta bremzēšana.

[4.5] Tiesa konstatē, ka lietai pievienotie patruļpolicijas patruļdienesta inspektoru ziņojumi ir neobjektīvi vai nepilnīgi, kas nav ļāvuši Iestādei pareizi izvērtēt situāciju. Jaunākais inspektors Valsts amatpersona 1 savā ziņojumā norāda tikai to, ka ne vairāk kā 10 m attālumā aiz policijas automašīnas braucis autobuss „Setra”, kurš uzsāka apdzīšanas manevru, iebraucot pretējā braukšanas joslā un pārkāpjot ceļa apzīmējumu 920 (lietas 25.lapa).

Inspektors Valsts amatpersona savā ziņojumā norāda : teicu kolēģim, ka jārāda “labais” pagrieziens laicīgi un lai autobuss mums neiebrauc automašīnas aizmugurē (lietas 26.lapa). Ziņojumā norādīts, ka aptuveni 50 m no vietas, kur gribējuši nogriezties, sācis samazināt braukšanas ātrumu, kad pēkšņi autobusa vadītājs, kurš vadījis autobusu aptuveni 8-10 m attālumā, ignorējot CSN, uzsācis apdzīšanas manevru.

Abus šos ziņojumus tiesa vērtē kā tendenciozus un savu rīcību attaisnojušus.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 240.pantu administratīvo pārkāpumu lietas izskata, ievērojot principu, ka visas personas ir vienlīdzīgas likuma un institūcijas, kas izskata lietu, priekšā neatkarīgi no viņu izcelšanās, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzīvesvietas un citiem apstākļiem.

Tiesa pievienojas /pers. A/ viedoklim, ka tieši policijas automašīnas vadītāja rīcība - gan bez vajadzības pārvietojoties pārāk lēni, gan bremzēšanas uzsākšana pirms labā virziena gaismas rādītāja ieslēgšanas, vērtējama kā cēlonis attiecīgajiem apstākļiem.

[4.6] Tiesa uzskata, ka nav pamata /pers. A/ saukt pie administratīvās atbildības, jo viņa subjektīvā attieksme pret aprakstīto pārkāpumu nevar tikt vērtēta kā apzināta un ļaunprātīga rīcība. /pers. A/ likuma ietvaros pieņēmis konkrētajā situācijā atbilstošu lēmumu, apzinoties savas rīcības sekas. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 239.panta 4.punkts noteic, ka lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā nevar iesākt, bet iesāktā lietvedība jāizbeidz, ja persona ir darbojusies galējās nepieciešamības stāvoklī.

[5] Pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 9., 17.pantu, 239.panta 4.punktu,
240., 279.pantu, tiesa nosprieda

apmierināt /pers. A/ sūdzību.
Atcelt Valsts Policijas Zemgales reģiona pārvaldes 2014.gada 28.novembra lēmumu Nr.5385-k administratīvā pārkāpuma lietā Nr.PF290906 un izbeigt administratīvā pārkāpuma lietvedību. Spriedumu 10 (desmit) darba dienu laikā var pārsūdzēt Kurzemes apgabaltiesai, sūdzību iesniedzot Ventspils tiesā.
Sprieduma pieejamības datums - 2015.gada 9.februāris.

Tiesnesis I.Ķiploks

Lasi vēl: Ceļu policijas un autobusa vadītāja strīdus situācija, bija vei nebija CSN pārkāpums (+ video)

Pieraksties iAuto YouTube kanāla jaunumiem - abonē šeit >>> te video parādās ātrāk!

Ja arī Tev ir video un fotogrāfijas no avārijas, videoreģistratora, policijas vai citām nebūšanām uz mūzu ceļiem, sūti tās iAuto.lv redakcijai uz sociālajiem tīkliem FacebookDraugiemTwitter vai uz e-pastu iAuto at iAuto .lv, vai šeit >>>

 
Visi komentāri
 
vaaks 22.marts 2017 21:02
2 7 Atbildēt

Muļķības!

Tiesa sarunāta vai galīgi atpalikusi!

NAV tāda 120. punkta satiksmes noteikumos! Līdz ar to nav šāda otrā priekšnoteikuma!

iuziite 22.marts 2017 21:15
2 0 Atbildēt

Uz datumiem paskaties, gan kad tiesa bija, un kopš kura laika nav tāda 120. punkta.

Kanibaals 22.marts 2017 21:16
7 5 Atbildēt

Ir, bet iepriekšējos CSN. Vienalga tas punkts nav par tēmu piesaukts. Tas nekādi neatceļ šo - 119. Transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

Jāpalasa citi I.Ķiploka spriedumi vai tur arī ir tik pielaidīgi.

10m nekādi nav droša distance un punkts. Un tie kas uz apdzīšanu taisās kā govs uz čurāšanu kilometriem braucot pie dibena pielipuši ir pašnāvnieki nevis profesionāļi.

Aģents x 22.marts 2017 22:23
7 6 Atbildēt

Tad tu apdzīšanu sāc no 80+m distances? :D Vai tomēr brauc ar autobusu kā pasažieris?

Kanibaals 22.marts 2017 22:50
10 2 Atbildēt

Apdzīšanu sāku no drošas distances un ar ieskrējienu jau kad pretimbraucošais vēl nav pabraucis garām(ja tāds ir) un tikai pēc tam pārkārtojos pretējā joslā. Vēlreiz saku turēšanās 10m attālumā vietās, kur apdzīšana nemaz nav iespējama nav gatavošanās apdzīšanai un arī CSN to neparedz. Tie kas uzsāk apdzīšanu izlecot no aizsega ir pašnāvnieki, ok, autobuss redz pāri, bet tāpat ērtāk un drošāk ir ar nelielu ieskrējienu.

Nav man niķis ilgstoši sēdēt pielipušam pie bampera ar domu priekšējo "pabīdīt", tas tāpat nestrādā.

viencexperc 22.marts 2017 21:21
1 4 Atbildēt

ja radinieki tiesā, ne to var iztiesāt.

Eriks_Grigis 22.marts 2017 21:15
7 3 Atbildēt

CSN 120. p. ir norādīti gadījumi, kad transportlīdzekļa vadītājiem ir jābrauc, ievērojot divas distances, kas spēkā tikai šajā punktā uzskaitītos gadījumos! Pārējos gadījumos jābūt drošai distancei, ko toreiz noteica CSN 119.punkts. 119.p. Transportlīdzekļa vadītājam atkarībā no braukšanas ātruma jāizvēlas tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes, kā arī jāizvēlas tāds intervāls, kas nodrošina ceļu satiksmes drošību.

CSN 120.p. Ārpus apdzīvotām vietām šo noteikumu 266. un 268.punktā minēto transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) vadītājiem starp savu un priekšā braucošo transportlīdzekli jāietur tāda distance, lai apdzenošie transportlīdzekļi varētu netraucēti pārkārtoties ceļa labajā pusē. Šī prasība nav spēkā, ja transportlīdzekļa vadītājs gatavojas apdzīt, kā arī intensīvas ceļu satiksmes apstākļos.

CSN 266.p. Kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 12 t (izņemot kravas automobiļus - seglu vilcējus), un

posmainajiem tūristu autobusiem

(Vai SETRA bija posmainais tūristu autobuss?

Vai SETRAi bija piestiprinātas atbilstošās pazīšanas zīmes, kas to apliecināja)

aizmugurē jābūt piestiprinātai vienai (horizontālai) vai divām (horizontālām vai vertikālām), vai četrām (divām vertikālām un divām horizontālām) pazīšanas zīmēm - taisnstūriem ar slīpām sarkanām fluorescējošām paralēlām svītrām (45° leņķī ar kāpumu transportlīdzekļa ass virzienā) (4.pielikuma 9.punkts).

CSN 268. Piekabēm (puspiekabēm), kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz 8 m, kā arī piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa pārsniedz 10 t, aizmugurē jābūt piestiprinātām pazīšanas zīmēm - dzelteniem gaismu atstarojošiem taisnstūriem ar sarkanu fluorescējošu apmali (taisnstūra malas platums no 195 līdz 230 mm, apmales platums 40 mm), kuru skaits, novietojums un kopējais garums atbilst šo noteikumu 267.punktā minētajām prasībām (4.pielikuma 10.punkts).

Vernons 23.marts 2017 13:00
0 6 Atbildēt

..." lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot,"...

Kādu rīcības secību paredz CSN "priekšā braucošajam transportlīdzeklim bremzējot"? Un kā tam visam būtu jāizskatās uz CSL 19. pantā deklarētam uzstādījumam?

Kanibaals 23.marts 2017 13:30
6 0 Atbildēt

Pirms jebkura manevra jāparāda signāls un jā STOP signāls ir bremžu uguņi vai aizstājot ar atbilstošu signālu ar roku. Tas, ka nespēj izlasīt Vīnes konvenciju, kura to apstiprina šo faktu nemaina. Virzienrādītāja rādīšana krietni pirms manevra ir labais tonis, bet ir otšķirīga, jo tikpat labi pirms krustojuma ir jāpiebremzē, lai pārliecinātos par satiksmes drošību, galvenais ceļš nav indulgence. Tai pat laikā CSN neprasa rādīt signālu, ja ātrums tiek samazināts nebremzējot, tas vienalga nedod tev tiesības neievērot distanci. Busa šoferim video kāja smaga tā arī nespēja atlaist pedāli, laikam no "lēnās" braukšanas aizmiga.

Personīgi pagriezienus rādu vienmēr(izņemot iebraucot aplī, lai nemaldinātu) un atsevisķās situācijās tikpat reizē ar pārkārtošanos blakus joslā, lai tādiem pakaļā līdējiem un audzinātājiem, nav laika samazināt distanci apzogot sevi un mani laikā un telpā. Priekšā nevienam nelienu un nespiežu uz masu, ja rādu virzienrādītāju, bet vietas nav varu i piebremzēt, i pagaidīt, kamēr palaiž vai citi aizbrauc.

Kanibaals 23.marts 2017 14:27
2 0 Atbildēt

Pretjautājums Vernonam kādu braukšanas sākuma signālu iesaki rādīt, jo CSN arī tādu paredz?

Vernons 23.marts 2017 16:21
0 3 Atbildēt

CSN 57. punkts!

Kanibaals 24.marts 2017 22:39
0 0 Atbildēt

Jā runa ir par 57.punktu:

Pirms jebkura manevra – braukšanas sākšanas... laikus jādod brīdinājuma signāls ar gaismas virzienrādītājiem.

Lūdzu apgaismo kādā veidā ar gaismas virzienrādītājiem man ir jādod signāls, ja uzsāku braukt taisni no krustojuma tiklīdz iedegas zaļais signāls?

viencexperc 22.marts 2017 21:22
1 1 Atbildēt

i auto nevar nomierināties.

Aģents x 22.marts 2017 22:19
4 0 Atbildēt

Bet tas tomēr ir pierādījums, ka arī šoferis var uzvarēt pret policiju. Nekas liels, bet tomēr vairāk kā nekas. Man autoskolā šobrīd ik pa laikam parādās panti, ar kuriem var reāli atšūt lēmumus par pārkāpumiem. Kad kādreiz mācījos B kategorijai, tur neko no tā nevarēja sadzirdēt. Un arī tā ir jēga apgūt ko jaunu. :) Vēl par konkrēto atgadījumu- ņemot vērā, ar kādu ātrumu autobuss pietuvojās ekipāžai, tās ātrums varētu būt pat ap 70km/h... Un lieki piebilst, ka nepamatoti lēna braukšana arī apdraud satiksmes drošību.

Kanibaals 22.marts 2017 22:58
1 1 Atbildēt

Palasi šeit manu komentāru(www.iauto.lv/pie-stures/po...=all#comments) ātrumu jau aprēķināju pēc dažādām metodēm un pēc visa spriežot tur ātrums nebija zem 80km/h, jo tad lai iegūtu vidējo ātrumu ap 85km/h būtu reāli jābrauc virs 90km/h. 85km/h ir tie paši 90-95km/h pēc spidometra.

Policijai nekas neliedz braukt arī 100km/h pēc spidometra, jo radars ātrumu neņem no spidometra, bet gan no lielākā atstarotāja, tātad asfalta un ±3km/h radara kļūda.

Kanibaals 22.marts 2017 23:10
3 0 Atbildēt

>tas tomēr ir pierādījums, ka arī šoferis var uzvarēt pret policiju.

No savas pieredzes varu pateikt, ka neiesaistot juristus šoferim aizstāvot pašam sevi maz iespēju uzvarēt policiju. Tiesas neskata lietu pēc būtības un ja vien nav kliedzošu pretrunu, nederīgu sertifikātu vai procesuālu pārkāpumu tad neatcels, jo nevarot jau apšaubīt CP teikto :D Tāda mums "neatkarīga" tiesu sistēma. Tai pat laikā arī šis spriedums parāda to, ka lieta nav izskatīta pēc būtības un līdz ar to neko nepierāda no CSN puses.

Kanibaals 22.marts 2017 22:44
2 0 Atbildēt

Te Vernons var vakaros palasīt un atrast kaut vienu lēmumu, kur distance neievērotāji(149-8.p.25.d. pants) ir attaisnoti(izņemot gadījumus ar distances nozagšanu)

manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/lv...&LawPant=51960

Juris 22.marts 2017 23:14
6 4 Atbildēt

tam čekistu kantorim čomi iztiesās ko vien vajag.

Nortel 23.marts 2017 8:21
2 15 Atbildēt

Uzpirkta tiesa! Un ja tas autobusa vadītājs apdzenot CP neatļautā vietā būtu saticies ar kādu pretīm braucošo! Tad arī tiesa attaisnotu, jo tā būtu bijusi nepieciešamība? Ja tādas ir nepieciešamības, tad tiesai vajadzēja norīkot autopbusu uz ārkārtas TA, lai pārbauda bremzes.

Šorīt Nordekas invantārs Nr. 191 izlaida pasažierus neiebraucot pieturā. Kas tā bija par nepieciešamību? Izvairījās no sadursmes ar autobusa pieturu?

Vernons 23.marts 2017 12:06
3 11 Atbildēt

Autobusa vadītājs ar labdarību nenodarbosies! Tāda labdarība dažam labam beigusies ar cietumu! Uz Bauskas šosejas 66 km garumā ir 36 pieturas un vēl ģenerālis Marķitāns, ar 130 km/h, apzogot laikā un telpā neļauj autobusam iekļauties satiksmes plūsmā, kas šeit ir ļoti sarežģīti!

Nepieciešamība vienmēr ir Jūsu vecvecākiem!

iJuris 23.marts 2017 11:41
14 2 Atbildēt

Kādēļ CP apturēja autobusu tik bīstamā vietā, skaidri redzama balta nepārtraukta līnija gar ceļa malu.

Kanibaals 23.marts 2017 13:42
1 2 Atbildēt

Ok, nekorekti, bet kā tas atceļ šofera pārkāpumu?

iJuris 23.marts 2017 18:49
5 0 Atbildēt

Bet es jau nesaku ka atceļ, to noteica tiesa, es tikai norādu ka CP rīkojas bīstami attiecībā pret citiem braucējiem.

Vernons 23.marts 2017 12:01
15 12 Atbildēt

Kas notiek, ja autobuss turpina samazināt ātrumu līdz 20 km/h, un aizmugurē esošo vieglo automašīnu kolonā izraisa sadursmi starp četrām, piecām automašīnām? Uz Akmens tilta, Rīgā notika sadursme starp četrām! Vai strīds ir par to, ka iztika bez incidenta starp automašīnām? Kopš kura brīža Latvijā loģiska rīcība ir nosodāma?

Un nolikt autobusu ceļa malā uz 20 minūtēm, uz baltās līnijas visiem par traucēkli ir normāla parādība? Vai policijas auto nebija jānoliek autobusam aizmugurē, trīsstūra vietā? Nu un kāda ir morāle?

Policija "arestēja" arī 44 pasažierus autobusā!

lynx85 23.marts 2017 12:41
6 1 Atbildēt

vai par policijas darbu tika iesniegta atsevišķa sūdzība? vai gaiļu lekšanās aprobežojās tikai un vienīgi ar pārsūdzētu sodu?

kaarlisk 23.marts 2017 13:22
12 0 Atbildēt

Trakākais jau tas, ka konkrētie policisti izskatās ka meloja savos skaidrojumos.

CP jau tā ir grūti noturēt savu reputāciju, kura bieži vien ir nepamatoti negatīva, un tagad jebkurš vadītājs varēs tiesā teikt "bet CP nevar ticēt, skatieties uz šo lietu"...

Kanibaals 23.marts 2017 15:04
5 0 Atbildēt

Tas jau ir kādu labu laiku, ka tiesas beidzot kritiski skatās uz šiem ziņojumiem, kas tapuši vēlāk, kad jau normāli neviens cilvēks nevarētu neko tik detalizēti atcerēties. Tā policejiskā pieeja, ka katru vajag sodīt, jo nedrīkst atzīt, ka policija arī ir cilvēki un kļūdas gadās arī noved pie tā, ka gatavi pat melot un pasakas stāstīt, lai tik neatceļ.

KillerMiller 24.marts 2017 10:28
6 0 Atbildēt

Ceļu policisti tiesā sniedza pretrunīgas liecības, uz tiesu neieradās.

Tiesa šajā visā saskatīja zināmu necieņu, lūk arī lēmums vadītājam labvēlīgs.

eseris 23.marts 2017 14:57
5 4 Atbildēt

tīri vai neticas ka arī taisnīgums var uzvarēt tiesā. Pozitīvi.

Kanibaals 23.marts 2017 15:05
1 4 Atbildēt

Kur tu redzi taisnīgumu, kad divi auni satiekas uz ceļa?

Pļurkt 23.marts 2017 16:48
10 7 Atbildēt

Kārtējā Latvijas pērkamās tiesas fufeļpērle!

Nevis tiesā pēc taisnības un būtības, bet pēc veiklu advokātu atrastajiem caurumiem likumdošanā!

janis 24.marts 2017 5:56
0 1 Atbildēt

CP ekipāža nerīkojās pareizi, vai tad no CP priekšniecības nevienam nav viedoklis?

CRDI 25.marts 2017 10:56
7 1 Atbildēt

Šis video ir tieši tas kas tika rādīts tiesā? Montēts? Kas ir izgrieztajos fragmentos?

Bet pa lielam setrists āzis, pats rada sev neciešamus apstākļus, un tad aizbildinās ar "galējām nepieciešamībām". Vajag distanci ievērot tad nebūs galējas nepieciešamības.... Un šitas viss neiet kopā ar nervona sludināto, ka vajag tiesāt cēloņus (setristu kurš pielipis CP bamperim), nevis sekas....

Pļurkt 25.marts 2017 13:28
4 8 Atbildēt

Šitā reisa autobusu varza ir vispār atsevišķa rase!!

Ne vienu vien reizi ir nācies piedzīvot, ka aizmugurē braucošais autobuss piebrauc pilnīgi metra attālumā no pakaļējā bampera un teju vai praktiski sāk stumt uz priekšu, jo es SADOMĀJU tādu NEPIEĻAUJAMU rīcību, kā samazināt ātrumu pirms gājēju pārejas, lai nevajadzētu bremzēt palaižot gājējus pāri!!!

Te ir precīzi tāda pat stumšana. Viss ir POX viena vienīgā grafika pēc!!??

Oskars 25.marts 2017 19:38
4 2 Atbildēt

Policistiem jābūt piemēram un attiecīgi jārīkojas. Šai gadījumā viņi izprovocēja un apdraudēja daudzu cilvēku drošību uz ceļa. Pie tam pēc tam leca ārā, kā āži. Mēs esam likums un mums ir taisnība. Veči! Mēs jums maksājam piķi lai jūs rūpētos par mūsu drošību. Uzvedieties attiecīgi! Tiesa malači!

dads 8.oktobris 2017 19:16
0 0 Atbildēt

idiotu portals..

Redaktors 8.oktobris 2017 20:01
0 0 Atbildēt

Tad tāpēc Tu te

Miķelis 24.jūlijs 2019 16:57
0 0 Atbildēt

Policisti labi zin, kā jānoformē protokols. Bet, ja ir videoierakst, tad reizēm sākas sarežģījumi.

Lielā problēma šajā lietā no autobusa vadītāja puses bija distances neievērošana, kas arī izraisīja visu to šļuru.

Tavs komentārs
 
 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Ātri braucošs motocikls un auto kreisais pagrieziens (+ VIDEO) 7

Divu komponentu savienojums, kas arī šoreiz noved pie smagas avārijas. Lasīt vairāk

 

TV AUTO ZIŅAS TESTĒ: Peugeot 3008 Hybrid 4 pret Suzuki Across (+VIDEO)

Uzlādējamā hibrīda sistēma padara automašīnu draudzīgāku videi un piešķir parametrus, kādi pamatmodelim nekad nav bijuši. Peugeot 3008 ir dabūjis pilnpiedziņu un 300 zirgspēkus. Līdzīgi parametri ir Toyota RAV4, taču ir viens āķis - šī nav Toyota, bet gan Suzuki Across. Lasīt vairāk

 

Auto iegādes tendences: Latvijas autoparks kļūst “zaļāks”, ko veicina jaunu auto iegādes pieaugums 3

Šogad būtiski pieaudzis pieprasījums pēc finansējuma gan jauno, gan lietoto automašīnu segmentos, liecina Swedbank dati. Populārākais auto jauno automašīnu segmentā ir Toyota, bet mazlietotu auto segmentā – BMW. Lasīt vairāk

 

Tesla atliek Roadster, Cybertruck un Semi ražošanas startu 7

ASV elektromobiļu ražotājs Tesla paziņojis, ka atliek sportiskā Roadster, pikapa Cybertruck un kravas vilcēja Semi ražošanas startu Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti