Piecu gadu laikā veikti būtiski uzlabojumi OCTA sistēmā 41

 
9.oktobris 2009 9:10

Šogad Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam (LTAB) aprit pieci gadi, kopš tā juridiskās darbības uzsākšanas un funkciju pārņemšanas no LR Satiksmes biroja. Šo gadu laikā ir veikti daudzi uzlabojumi OCTA sistēmā, kas veicina ceļu satiksmes negadījumos cietušo interešu aizstāvību, kā arī disciplinē autovadītājus būt atbildīgiem, piedaloties ceļu satiksmē.

<seesam>Saskaņā ar Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumu, LTAB nodrošina OCTA sistēmas sekmīgu darbību valstī un veic OCTA Garantijas fonda administrēšanas funkcijas, piemēram, izmaksājot cietušajiem zaudējumu atlīdzības par negadījumiem, ko izraisījis neapdrošināts vai nenoskaidrots (attiecas uz fiziskām personām, kurām CSNg rezultātā nodarīts veselības kaitējums, piemēram, gājējs vai riteņbraucējs) transportlīdzeklis.

Juris Stengrevics, LTAB valdes priekšsēdētājs: „OCTA ir komplicēta apdrošināšanas sistēma, kuras mērķis ir ceļu satiksmes negadījumos cietušo interešu aizstāvība Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Būtiski darbi paveikti normatīvās bāzes sagatavošanā, ko paredzēja gan ES normatīvie dokumenti pēc Latvijas iestāšanās ES, gan arī nepieciešamība pilnveidot sistēmu atsevišķās tās darbības jomās, piemēram, e-polises ieviešanā, tehnisko ekspertīžu vienkāršošanā, u.tt.. Šo gadu laikā LTAB aktivitātes orientētas arī uz autovadītāju disciplinēšanu neizraisīt ceļu satiksmes negadījumus un būt atbildīgākiem, piedaloties ceļu satiksmē. Kopš apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēmas Bonus-malus ieviešanas, autoīpašniekiem arvien būtiskāks faktors ir negadījumu neizraisīšana ar tiem piederošajiem auto, jo tā rezultātā var sadārdzināties apdrošināšana.”

Būtiskākie OCTA uzlabojumi LTAB darbības laikā

•    Saskaņotā paziņojuma sekmīga ieviešana. Šobrīd ar saskaņoto paziņojumu tiek reģistrēti 50% - 55% ceļu satiksmes negadījumu, kas ir ļoti labs rādītājs, ņemot vērā, ka to var pielietot tikai daļā negadījumos.

•    Ieviesta „e-polise”, kas nozīmē, ka OCTA līgumu var slēgt ar distances saziņas līdzekļu starpniecību un nav nepieciešams papīra dokuments un OCTA uzlīme uz transportlīdzekļa stikla.

•    Izstrādāta centralizēta apdrošināšanas risku izvērtēšanas sistēma Bonus – malus, kas motivē transportlīdzekļu īpašniekus ar sev piederošu transportlīdzekli neizraisīt ceļu satiksmes negadījumus, kā arī veicina auto īpašniekus rūpīgāk izvērtēt auto uzticēšanu citiem. Šogad septembrī sistēma tika būtiski uzlabota, kas ļauj viena īpašnieka vienas kategorijas transportlīdzekļiem ieņemt vienotu riska klasi. Autoīpašniekiem, iegādājoties jaunu auto, arī klašu pārcelšana notiek automātiski.

•    Vienkāršota tehniskās ekspertīzes procedūra negadījumā cietušajam transportlīdzeklim. Izmaiņas ļauj auto īpašniekam, vienojoties ar apdrošinātāju par abpusēji pieņemamu servisu, uzsākt remontdarbus uzreiz pēc servisa tāmes saskaņošanas, nevis gaidīt eksperta zaudējumu aprēķinus.

•    Saskaņā ar EK direktīvām, būtiski palielināti atlīdzību limiti: no 2009.gada 1.decembra personai – līdz 2,5 miljoniem eiro, mantai – līdz 0,5 miljoniem eiro.

•    4.direktīvas normu ieviešana Latvijā, kas paredz atlīdzību prasību kārtošanas pārstāvju iecelšanu Eiropas Ekonomikas Zonas valstīs par tur notikušiem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros cietuši Latvijas iedzīvotāji. Izveidots arī informācijas centrs, kura funkcijas veic LTAB.

•    OCTA Garantijas fonda stabilitāte ar gandrīz 19 miljonu latu uzkrājumu un izmaiņas likumdošanā, kas ļauj nezaudēt uzkrāto līdzekļu vērtību, veicot profesionālu līdzekļu ieguldīšanu un pārvaldīšanu.

•    Sabiedrības izglītošana par aktuāliem jautājumiem saistībā ar OCTA un tās izmaiņām. Informatīvu kampaņu organizēšana.

Par LTAB

OCTA Latvijā tika ieviesta 1997.gadā ar mērķi nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību. Sistēmas sekmīgai ieviešanai LR Finanšu ministrijas pakļautībā tika izveidots LR Satiksmes birojs, kura uzdevums bija sagatavot atbilstošu likumdošanas bāzi, kā arī nodrošināt OCTA sistēmas funkcionēšanu. Būtisks notikums ir Latvijas kļūšana par Zaļās kartes sistēmas dalībvalsti 1998.gadā, kas nodrošina OCTA darbību jau starptautiskā mērogā.
Iestājoties ES, Latvijai bija jāievēro ES direktīvu prasības. Tika pilnveidota likumdošana, kas paredzēja arī valsts institūcijas LR Satiksmes biroja darbības izbeigšanu un biedrības „Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs” dibināšanu.

2004.gada augustā LTAB pārņēma LR Satiksmes biroja funkcijas. Tā darbības mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību un OCTA sistēmas stabilitāti un attīstību. LTAB  ir OCTA garantijas fonda administrators, kas saskaņā ar likumdošanu lemj un atbild par tā līdzekļu izlietojumu. LTAB pilda Latvijas Zaļās kartes biroja funkcijas un ir Zaļās kartes Biroju Padomes biedrs. Veic sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumdošanas izmaiņu aktualizēšanu atbildīgajās institūcijās.

 

 
Visi komentāri
 
271802. viesis 9.oktobris 2009 17:18
0 0 Atbildēt

1. Vai vainīgajam ir jāpaziņo par apdrošināšanas gadījumu savam OCTA apdrošinātājam?

Jā! Jāpaziņo rakstiski, ja policija sastāda protokolu.

Jā! Jāiesniedz Saskaņotais paziņojums, ja policijai par CSNg nav paziņots.

2. Vai OCTA polisei jābūt pie vadītāja?

Jā! Izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas.

No OCTA likuma:

"...

16.pants. Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi

(1) Transportlīdzekļa vadītājs pēc citas ceļu satiksmes negadījumā iesaistītās personas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas līgumu un apdrošinātāju, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums. Izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, transportlīdzekļa vadītājam jābūt līdzi transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei.

(2) Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums šajā likumā noteiktajā kārtībā paziņot par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos apdrošinātājam, kas apdrošinājis ceļu satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojam, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksājama no Garantijas fonda.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2007. likumu) ..."

3. Ja vainīgais pats neierodas un neiedod savam OCTA apdrošinātājam Saskaņoto paziņojumu, tad apdrošinātājs viņam vai tr.līdz. īpašniekam ir tiesīgs prasīt atmaksāt atpakaļ izmakšatos zaudējumu, + ekspertīzes izdevumus, + administrēšanas izdevumus.

No OCTA Likuma:

"... 41.pants. Apdrošinātāja un Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja regresa prasība

(1) Apdrošinātājs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:

1) transportlīdzekļa vadītāju, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarījis zaudējumus trešajai personai, ja tas:

a) vadījis transportlīdzekli, būdams alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā,

b) vadījis transportlīdzekli bez tiesībām vadīt attiecīgās kategorijas transportlīdzekli,

c) pēc ceļu satiksmes negadījuma, neievērojot šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atstājis notikuma vietu vai izvairījies no noteiktā kārtībā izdarāmās pārbaudes alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaida konstatēšanai, vai šīs vielas lietojis pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz attiecīgajai pārbaudei,

d) nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam pēc tā pieprasījuma;

2) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja:

a) tas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā nav samaksājis apdrošināšanas prēmiju,

b) transportlīdzekļa vadītājs, kas ceļu satiksmes negadījumā nodarījis zaudējumus trešajai personai, nav iesniedzis aizpildītu saskaņoto paziņojumu šajā likumā noteiktajā kārtībā vai nav sniedzis informāciju par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem apdrošinātājam pēc tā pieprasījuma un zaudējumu piedziņa no transportlīdzekļa vadītāja nav iespējama,

c) transportlīdzekļa vadītājs, neievērojot šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktās prasības, atstājis notikuma vietu un konkrētā persona, kura vadījusi transportlīdzekli ceļu satiksmes negadījuma brīdī, nav noskaidrota,

d) transportlīdzeklim nav noteiktajā kārtībā izdarīta valsts tehniskā apskate un ceļu satiksmes negadījumā nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar transportlīdzekļa tehnisko stāvokli;

3) ceļa īpašnieku (pārvaldītāju), ja apdrošinātājs tā vietā ir atlīdzinājis ceļu satiksmes negadījumā nodarītos zaudējumus;

4) personu, kura zaudējumu nodarījusi ar ļaunu nolūku;

5) tirdzniecības uzņēmumu (komersantu), ja tas nav ievērojis šā likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā noteikto kārtību, kādā pārdošanai paredzētie transportlīdzekļi piedalās ceļu satiksmē.

(2) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību pret:

1) ceļu satiksmes negadījumā zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieku vai — transportlīdzekļa līzinga gadījumā — līzinga ņēmēju, ja tas nav apdrošinājis īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai pret šā transportlīdzekļa tiesīgo lietotāju;

2) transportlīdzekļa vadītāju, ja transportlīdzeklis iegūts ar prettiesiskām darbībām;

3) apdrošinātāju, ja tiek noskaidrots transportlīdzeklis, kas nodarījis zaudējumu, un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bija apdrošinātājam;

4) apdrošinātāju, ja apdrošināšanas atlīdzība izmaksāta šā likuma 51.panta piektajā daļā minētajā gadījumā un pienākums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību bija apdrošinātājam;

5) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja triju mēnešu laikā no šā likuma 36.panta ceturtajā daļā minētā rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas ārvalsts apdrošinātājs, kurš apdrošinājis zaudējumu nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesisko atbildību, vai tā pārstāvis nav nosūtījis rakstveida informāciju apdrošināšanas atlīdzības pieprasītājam (Latvijas Republikā dzīvojošai personai, kura cēlusi prasību pret ārvalsts apdrošinātāju sakarā ar šajā valstī notikušo apdrošināšanas gadījumu);

6) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja šīs valsts apdrošinātājs nav iecēlis pārstāvi Latvijas Republikā un šajā valstī notikušā apdrošināšanas gadījumā ir cietusi Latvijas Republikā dzīvojoša persona;

7) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja zaudējumus nodarījis šajā valstī reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā pēc apdrošināšanas gadījuma, kurā ir cietusi Latvijas Republikā dzīvojoša persona;

8) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja šajā valstī ir noticis apdrošināšanas gadījums, kurā cietusi Latvijas Republikā dzīvojoša persona, bet transportlīdzekli nav iespējams noskaidrot;

9) Eiropas Ekonomikas zonas valsts garantijas fondu (kompensācijas iestādi), ja zaudējumus Latvijas Republikā dzīvojošai personai sakarā ar attiecīgajā valstī notikušo apdrošināšanas gadījumu nodarījis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas valstīm reģistrēts transportlīdzeklis, kura īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošinātāju nav iespējams noskaidrot divu mēnešu laikā pēc ceļu satiksmes negadījuma.

(3) Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs ir tiesīgs iesniegt regresa prasību arī starptautiskajos līgumos paredzētajos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.09.2007. likumu) ..."

271824. viesis 10.oktobris 2009 21:10
0 0 Atbildēt

vajag to regresu ierobežot ar 6 mēnešiem max... ja lieta ierosināta- tad no tās izbeigšanas..

271833. viesis 12.oktobris 2009 9:56
0 0 Atbildēt

Patreiz prasību vainojamajam īpašniekam var piestādīt trīs gadu laikā.

271834. viesis 12.oktobris 2009 10:59
0 0 Atbildēt

LTAB ir sūda kantoris. Bonus-Malus klases tika izveidota lai apdrošinātājie varētu vairāk nopelnīt. Kāpēc? Tāpēc ka B-M sistēma sākās no 2006 gada un izdomāja ka vajag skatīt katra autobraucēja vēsturi par 11gadiem nevis no nulles. Daudzi nezināja ka nevar apvienot klases un tādā veidā pārmaksāja (joprojām daudziem tumša lieta BM klases). Daudzi uzreiz norādīja uz kļūdām sistēmas darbībā. Nu un pēc 3 gadiem LTAB gribēja parādīt ka viņi kaut ko dara un atkal uztaisīja jaunu B-M klases aprēķināšanas metodi kā rezultātā kuriem jau kādreiz jau bija samzināta B-M klase to samazināja vēlreiz un papildinot apdrošinātāju kontus

271835. viesis 12.oktobris 2009 11:18
0 0 Atbildēt

"Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likuma" 45. un 46. pantā - "LTAB pārvaldes institūciju veido visi apdrošinātāji" :)

271836. viesis 12.oktobris 2009 12:46
0 0 Atbildēt

Bonus malus un OCTA ir viens liels baļķis acī. Policijas atzinums par vainīgo nav saistošs apdrošinātājiem un apdrošinātāji var pieņemt pretēju lēmumu nekā noskaidrojusi policijas izmeklēšana un ekspertīzes.

271837. viesis 12.oktobris 2009 15:17
0 0 Atbildēt

Pareizi.

Policija nenodarbojas ar apdrošināšanas gadījumu izmeklēšanu.

Policija fiksē redzamo negadījuma vietā un nosaka sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē LAPK noteiktā kārtībā.

271841. viesis 12.oktobris 2009 19:28
0 0 Atbildēt

polise24.lv kas ir tas pats Baltikums

ar kodu oj5500 octa vēl lētāk :)

271842. viesis 12.oktobris 2009 19:47
0 0 Atbildēt

šis vienalga labākais octa kalkulators: www.salidzini.lv/octa.php

271843. viesis 12.oktobris 2009 22:58
0 0 Atbildēt

apskaties kalkulatorā

tad uz www.polise24.lv kods oj5500 un paskaties vai nav lētākais

271848. viesis 13.oktobris 2009 10:28
0 0 Atbildēt

tunos, man ar tavu atlaides kodu sanāk 47 lati, bet pie Ergo - 32 lati

katrai mašīnai iespējams cits rezultāts! Tev varbūt lētāks tas, bet citam - kaut kur citur!

271849. viesis 13.oktobris 2009 11:04
0 0 Atbildēt

Ērik. Policija nodarbojas ar fakta konstatāciju un patiesības noteikšanu. Un ja apdrošinātāji apstrīd acīmredzamus faktus tad ko lai par tiem vēl citu pasaka?

Kā piemērs ir iebraukšana pretējā kustības joslā.

Ne pēc viena CSN punkta nev atļauts iebraukt pretējā joslā vēl jo vairāk ja tiek traucēta pretimbraucošā transportlīdzekļa kustības trajektorija un ātrums. CSN 70; 113; 121.3; 125(!!!!);

Ko uz to saka apdrošinātāji? Izrādās var iebraukt pretējā joslā…

271850. viesis 13.oktobris 2009 11:32
0 0 Atbildēt

Pēc apdrošinātāju domām CSN 113. punkts ir 500 reizes svarīgāks par 125. CSN punktu un pie kam piemēro 113. punktu pilnīgi bez vainas esošam auto.

Vai tad kaut vai šis nepareizs CSN tulkojums neliecina par CSN sagrozīšanu savās interesēs. No sērijas apstīsimies, kurā gadījumā mazākas izmaksas – tā arī lemsim…

271853. viesis 13.oktobris 2009 11:54
0 0 Atbildēt

to uupis

Iebraukt var, tikai jāatmaksā izmaksātā atlīdzība cietušajam OCTA, bet atlīdzību neizmaksā vai samazina uz pusi KASKO gadījumā.

Policija par patiesību soda pēc "149.7-prim pants. Transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšana" no 10 līdz 30 latiem un neviena soda punkta.

Par traucējumu pretimbraucošajam " 149.9-prim pants. Apdzīšanas un samainīšanās ar pretim braucošo transportlīdzekli noteikumu pārkāpšana

Par traucējumu radīšanu apdzīšanas laikā pretim braucošo vai apdzenamo transportlīdzekļu vadītājiem — uzliek naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 40 līdz 60 latiem un ieskaita 2 soda punktus.

Tā ir visa Tava policejiskā patiesīa!

Neesmu apdrošinātajs, bet esmu par ieguldīto darbu, kurā nav sīkumu!

271855. viesis 13.oktobris 2009 12:15
0 0 Atbildēt

Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja

metodiskie norādījumi

„Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto personu

atbildības pakāpes noteikšana”

8.2. pamatsituācija

8.2.4. , ilgstoši apbraucot šķērsli savā braukšanas joslā, aizņem daļu no pretējas joslas:

………...50%;

...………50%.

36. CS?g situācija

Atbildības pakāpe

Garāmbraucošais …………………60%

Pretimbraucošais ………………… 40%

Šis ir rēli uzrakstīts dokuments apdrošinātājiem pēc kura tad šie vadās.

Policejiskā patiesība? Patiesības nevar būt ne divas ne trīs ne policejiskas ne autovadītājiskas. Patiesība ir tā kas uzrakstīta likumos un noteikumos, kuru paši esam pieņēmuši (ar deputātu un ministru starpniecību). Bet apdrošinātāji ievieš korekcijas. Sak patiesība nav patiesība un sāk staipīt 113. punktu uz visām pusēm.

Un šie metodiskie norādījumi attiecas uz OCTA un nekāda KASKO te nav.

271856. viesis 13.oktobris 2009 12:19
0 0 Atbildēt

Vēl viens izvilkums:

50% atbildība tiek noteikta transportlīdzekļa vadītājam gadījumā, ja tas savu

transportlīdzekli ir novietojis stāvēšanai ierobežotā zonā, kurā ir aizliegta apstāšanās. Gājējs šī transportlīdzekļa dēļ neredz tuvojošos transportu un to skar cits transportlīdzeklis. Gājēja atbildība ir 50%.

Pie kam shēmā kas blakus attēlota ir skaidri un gaiši atzīmēta gājēju pāreja.

Tātad gājējiem arī uz gājēju pārejas nav priekšroka?

271857. viesis 13.oktobris 2009 12:28
0 0 Atbildēt

Vēl:

48. CSNg situācija

Transportlīdzekļa vadītājs, braucot ar ātrumu 42 km/h dzīvojamās zonas teritorijā un

uzbraucot gājējam, atbild par 70÷90%.

Nu šitas vispār ir kautkas netverams prātam. Pēc šādas metodikas vadās apdrošinātāji???

CSN 154. Dzīvojamā zonā, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijā gājējiem un velosipēdu vadītājiem ir priekšroka, taču viņiem aizliegts nepamatoti trauc!t citu transportlīdzekļu braukšanu.

CSN 114. ………bet dzīvojamās zonās, daudzdzīvokļu namu pagalmos, degvielas uzpildes staciju un stāvvietu teritorijās - 20 km/h.

Tātad pēc CSN nedrīkst, bet ja vadītājs klaji ignorē CSN tad līdzatbildīgs ir gājējs.

271858. viesis 13.oktobris 2009 12:34
0 0 Atbildēt

Metodiskie norādījumi apdrošinātājiem ir vienkārši fantastiski. Tur ir pat aprakstītas situācijas ar vadītāju reibumā un pat tādos gadījumos ir dalītā atbildība??? Kas tas par sviestu? Apdrošinātāji bija blakus vadītājam un spēja nokonstatēt cik adekvāta bija vadītāja rīcība reibuma stāvoklī???

271859. viesis 13.oktobris 2009 12:35
0 0 Atbildēt
271861. viesis 13.oktobris 2009 13:12
0 0 Atbildēt

Pievērs, lū, uzmanību saviem vārdiem "patiesība" un "priekšroka" !

Viens par striķi, otrs par tūti. Ne jau viss notiek, kā rakstīts. Ir gadījumi, kad atbildība nav jādala! Tad metodiskie norādījumi mazāk līdzēs!

Laikam jau tāpēc, ka tā arī ir patiesība.

Bet gājējam nav gan priekšroka uz gājēju pārejas. Par to atceries, kad būsi gājējs un tuvosies tai!

271862. viesis 13.oktobris 2009 13:13
0 0 Atbildēt

Labrīt :O

271863. viesis 13.oktobris 2009 13:17
0 0 Atbildēt

Es ir šokā.

Tāpēc mums tik daudz gājējus arī nones ka pat Ērika kungs tā domā, ka CSN punkti 114; 138; 159; un 13. nodaļa vispār nestrādā. Dodiet ceļu zīmi, jēdzienu priekšroka var staipīt uz visām debespusēm.

271864. viesis 13.oktobris 2009 13:18
0 0 Atbildēt

Ja Tu patreiz meklē punktus par gājēju priekšrocību, šķērsojot brauktuvi pa apzīmētu gājēju pāreju, tad ir problēma - Tu nevari tos atrast, jo tādu nav!

271865. viesis 13.oktobris 2009 13:22
0 0 Atbildēt

Ja nedrīkst pie stūres sēsties reibumā tad nedrīkst.

Ja reibumā izraisīts CSN tad apdrošinātāji no vainīga piedzen visu regresā.

Tad kāpēc nonesot gājēju pieļauta tiek iespēja, ka vadītājs ir reibumā un vienalga atbildība 80%. Tobiš (tpū, tpū, tpū trīsreiz pār plecu) šādā gadījumā es no apdrošinātāja saņemu tikai 80 % bēru izdevu segšanai. Nu tas nav sviests un ņirgāšanās par OCTA prēmiju maksātājiem?

271866. viesis 13.oktobris 2009 13:23
0 0 Atbildēt

Tāpēc nones gan, ka gājējs neatšķir to, ka viņam nav priekšrokas, bet pat vairāk, ir jāpārliecinās par attālumu līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to ātrums un jāpārliecinās par drošību, pirms viņš šķērso brauktuvi pa apzīmētu gājēju pāreju (CSN 24.p.)!

Nenodarbojies ar muļķībām, jaucot vadītājam domāto "dot ceļu" ar "priekšroku" transportlīdzeklim nevis gājējam!

271867. viesis 13.oktobris 2009 13:27
0 0 Atbildēt

Ja Tev ir konkrēts gadījums par dzērājvadītāju, uzbraukumu gājējam un apdrošinātāja pieņemto lēmumu šajā sakarā, tad spriest par to varēšu tikai tad, kad būšu iepazinies ar atlīdzības lietas materiāliem par konkrēto apdrošināšanas gadījumu.

Vispārīgā papļāpāšanas gadījumā piesaukt kādu konkrētu gadījumu, neiepazīstinot lasītājus ar lietas būtību, ir klaja demagoģija vai vnk. muļķība!

271868. viesis 13.oktobris 2009 13:32
0 0 Atbildēt

Hi, u pis iedomajies ,ka pie tristurzimes ar spici uz leju ir jadod cels gajejam.

271869. viesis 13.oktobris 2009 13:32
0 0 Atbildēt

159. Transportlīdzekļa vadītājam, tuvojoties neregulējamai gājēju pārejai, jāsamazina braukšanas ātrums vai jāaptur transportlīdzeklis pirms gājēju pārejas, lai dotu ceļu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju vai iziet uz tās, ja tie varētu tikt traucēti vai apdraudēti.

Nū jā Ērika kungam traucēti vai apdraudēti nenozīmē neko. Tas ir kas Jūsu juridiskais nihilsms vai visas sabiedrības?

138. Nogriežoties pa labi vai pa kreisi, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš gājējiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā viņš nogriežas, un velosipēdu vadītājiem, kuru ceļu viņš šķērso.

Te pat zebru nevajag.

271870. viesis 13.oktobris 2009 13:38
0 0 Atbildēt

Jādod ceļš neko citu nevar nozīmēt kā vien jādod ceļš, nevis es nevaru vai es negribu dot ceļu. Apnikuši jau šie vārda nozīmes staipītāji.

271871. viesis 13.oktobris 2009 13:44
0 0 Atbildēt

Jādod ceļš nenozīmē ka man tas jādara – ļa ļa ļā. Kas tā par valodu?

Ja ir teikts ka jādod ceļš tad tas arī jāizpilda citādāk tas ir tieši tas pats kas – tu samaksāji par preci un veikalniekam tev viņa jādod bet viņš var to nedot, jo tu nenovērtēji vai viņš vispābā ir tiesīgs kautko tirgot.

Principā tas ir pirmais solis uz Anarhiju. Un situācijas uz ceļiem nav tālu no Anarhijas, kuru paradījušas šādas divējādas vai trijādas viena skaidri un gaiši uzrakstīta CSN punkta interpretācijas.

271872. viesis 13.oktobris 2009 13:46
0 0 Atbildēt

271868 viesim.

A tu pamēģini nonest gājēju pie zīmes «dodiet ceļu» es pastīšos cik tev ilgi vilksies krimāllieta…

271873. viesis 13.oktobris 2009 14:02
0 0 Atbildēt

Par vadītājiem, kuriem jādod ceļš, mēs nerunājam.

Nesaprotu, kāpē Tu tik daudz raksti par viņiem.

Nosauc tos CSN punktus, kuros ir noteikts, ka gājējam ir priekšroka, šķērsojot brauktuvi pa apzīmētu, neregulējamu gājēju pāreju?

Ja tādu nav, tad turpini rakstīt savā pārliecībā pavisam par ko citu!

271874. viesis 13.oktobris 2009 14:05
0 0 Atbildēt

Par prasību pie cz. 206. "dodiet ceļu" palasi satiksmes noteikumus!

Par gājēju un šo cz. ir jālasa pavisam cita nodaļa.

271875. viesis 13.oktobris 2009 14:19
0 0 Atbildēt

Tad kā tu izlasi CSN 159. punktu?

Un itsevišķi vārdu apdraudēt. Ko nozīmē vārds apdraudēt?

Iztulko lūdzu man muļķim ja es nesaprotu šo punktu?

Iztulko man lūdzu 138. CSN punktu?

It īpaši to vietu kādā nozīmē vēl varētu tulkot latviešu valodā vārdus »jādod ceļš«?

271876. viesis 13.oktobris 2009 14:24
0 0 Atbildēt

Vēl palūgšu iztulkot visu 13. nodaļu.

Tur gan ir vārdiņš priekšroka, bet tas jau detaļas jo metodiskie norādijumi apdrošinātājiem atļauj 30 % vainu novelt uz gājēju dzīvojamā zonā. Nu i kas ka auto nesās ar 42 km/h.

(Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja metodiskie norādījumi – 116. lpp lapas apakšā)

271878. viesis 13.oktobris 2009 14:40
0 0 Atbildēt

Tavu prasīto skaidroju apmācības kursos.

271879. viesis 13.oktobris 2009 14:50
0 0 Atbildēt

Vēlreiz!

CSN 159.p. neattiecas uz gājēju, bet gan vadītāju.

CSN 138. neattiecas uz gājēju, bet gan attiecas uz vadītāju, kas veic nogriešanās manevru krustojumā.

Bez ceļiem ir arī dzīvojamās zonas, bet ne jau par to Tev prasu!

Vai nekā neatradi par gājēja priekšrocībām izejot uz apzīmētas gājēju pārejas? Līdzīgi, kā dzīvojamā zonā un tai pielīdzināmām teritorijām?

Vai tiešām gājējam nav priekšroka šķērsojot brauktuvi pa apzīmētu, neregulējamu gājēju pāreju?

271880. viesis 13.oktobris 2009 15:17
0 0 Atbildēt

Tātad jūs gribat teikt ka ja CSN attiecas tikai uz vadītāju tad gājējam šie noteikuma punkti nedrīkst būt zināmi?

Es nestrīdos par to ka mamuti nav ierakstījuši vārdu priekšroka.

Krieviešiem vismaz ir izteiksmīgāk pateikts: обязан уступить дорогу пешеходам…

Nu tā pieņemsim ka 159. punktu ir aizliegts zināt gājējam tāpēc ka uz viņu tas neattiecas. Tātad vai kaut kas mainās gājēju pārēju šķēršošanas kārtībā? Vai mazam bērnam var iegalvot nešķērsot pat gājēju pāreju kamēr auto brauc?

Vai man nav jāmet ar telefona katalogu VW busam pa priekšējo stiklu un jāskrien pāri tā lai mani redz, ja tā vadītājs uz gājēju pārejas palaiž lielos cilvēkus, bet nepamana pirmklasnieku, kurš ir knapi līdz VW lustrām?

Ar piekasīšanos pie vārda priekšroka mēs nonāksim pie lielāka skaita sakropļotu un nonāvētu bērnu.

Bet tā jau ir novirze no tēmas.

Raksts ir par ka OCTA ir ienesusi dafigā uzlabojumus un tagad ir baigi kruta, bet apakšgalda materiāli, pēc kuriem vadās apdrošinātāji kāreiz liecina par pretējo…

271883. viesis 13.oktobris 2009 16:02
0 0 Atbildēt

Lasu lekciju "Ko noklusē apdrošinātājs?" Tur daudz kas interesants ir vadītājiem priekš sevis, ko mēģināju Jums aprakstīt.

Taisnība, gājējam CSN ir veltīta tikai 2. nodaļa (neskaitot vispārīgos un dz.z. punktus).

Bet no CSN 22.p. līdz 27.p. gājējam (īpaši bērniem jau dārziņā) būtu jāiemācās un jāizpilda.

271884. viesis 13.oktobris 2009 16:38
0 0 Atbildēt

Gribi mani dabūt uz saviem kursiem?

:D

271886. viesis 13.oktobris 2009 17:08
0 0 Atbildēt

Nea! :)

Pie manis nāk tie, kam kursi ir vajadzīgi.

Tavs komentārs
 
 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Microcar Avantier C - elektrisks mikroauto par 15 000 eiro 7

Vācijas tirgū kļuvis pieejams Microcar Avantier C – daudzfunkcionāls un manevrētspējīgs mikroauto par pieejamu cenu, kas būtu piemērots… senioriem. Lasīt vairāk

 

Līdz 925 ZS: jaunais Audi e-tron GT: elektrificēts šedevrs 1

Audi e-tron GT quattro kopš tā debijas 2021. gadā ir bijis vadošais elektriskais un sportiskais modelis Audi klāstā. Četru durvju Gran Turismo apvieno pievilcīgu dizainu ar augstu veiktspēju un dinamisku vadāmību. Lasīt vairāk

 

Krievu droni Baltijas robežas ignorē, ideja par “mūri” – vēl zaļa (+ VIDEO) 2

Līdz šī gada beigām uz Latvijas robežas ar Krieviju un Baltkrieviju plānots pabeigt žoga izbūvi. Taču no bezpilota aparātu pārlidojumiem mūsu austrumu robeža pilnībā pasargāta nav. Lasīt vairāk

 

BYD sola uzlādi 10 minūtēs jau šogad; bez izaicinājumiem neiztiks 6

Ķīnas autobūves koncerna izstrādātā 6C uzlādes tehnoloģija 10-80 procentu uzlādi nokārto 10 minūtēs. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti