Kad un kā Ceļu policijas transportlīdzekļi drīkst pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, kad jāieslēdz bākuguņi 18

 

Vai Ceļu policijas ekipāža šeit uz Krasta ielas pārkāpj vai nepārkāpj CSN? Foto: iAuto.lv

iAuto | 19.oktobris 2016 16:26

iAuto.lv piedāvā atsvaidzināt zināšanas un paskatīties uz aktuālo noteikumu redakciju, kura regulē Ceļu policijas darbu. Meklējam atbildi uz jautājumu, vai Ceļu policija drīkst braukt un stāvēt uz ietves bez ieslēgtiem bākuguņiem?

No Ceļu satiksmes likuma (turpmāk tekstā "CSL") 1.panta Likumā lietotie termini

15. operatīvais transportlīdzeklis — mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar iedegtu mirgojošu zilu vai zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu;

CSL 17.pants. Operatīvie transportlīdzekļi

17. Operatīvos transportlīdzekļus ir tiesības lietot juridiskajām personām, kuru sarakstu, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību apstiprina Ministru kabinets*. Operatīvie transportlīdzekļi jāapzīmē un jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikā obligāto standartu prasībām**.

*  Ministru kabineta noteikumi Nr.304 Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem no 31.08.2015. Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 17.pantu.

**LVS 63:2015  Operatīvie transportlīdzekļi, krāsojums, aprīkojums.

No Ceļu satiksmes noteikumu (turpmāk tekstā "CSN") 4. nodaļas Transportlīdzekļa vadītāja pienākumi īpašos gadījumos

CSN 29

29. Operatīvie transportlīdzekļi drīkst piedalīties ceļu satiksmē, tikai pildot neatliekamus dienesta uzdevumus, lai:

 • 29.1. glābtu cilvēka dzīvību, materiālās vērtības vai novērstu personai smagus veselības traucējumus un kaitējumu videi;
 • 29.2. novērstu draudus sabiedriskajai drošībai un kārtībai (arī braucot uz noziedzīga nodarījuma (notikuma) vietu);
 • 29.3. sekotu no operatīvā transportlīdzekļa bēgošai personai;
 • 29.4. pārvadātu materiālās vērtības sevišķi lielos apmēros;
 • 29.5. pavadītu citus transportlīdzekļus (kolonnas);
 • 29.6. nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos.

CSN 30

30. Šo noteikumu 29. punktā minētajos gadījumos operatīvo transport­līdzekļu vadītāji drīkst neievērot šo noteikumu prasības, izņemot prasības, kas tiek noteiktas ar satiksmes regulētāja signāliem.

Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie transportlīdzekļi.

CSN 31

31. Pirms pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) braucošajam operatī­vajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu mirgojošu zilu un sarkanu bākuguni un ieslēgtu speciālu skaņas signālu. Aiz pavadāmā transportlīdzekļa (kolonnas) braucošajam transportlīdzeklim jābrauc ar iedegtu mirgojošu zilu bākuguni.

CSN 32

32. Lai nodrošinātu aizsargājamās amatpersonas drošu un netraucētu pārvietošanos, operatīvajam transportlīdzeklim, kas veic aizsargājamo amat­personu aizsardzību (apsardzi), ir tiesības, izbraucot no kolonnas, aizšķērsot ceļu transportlīdzeklim, kurš rada draudus aizsargājamās amatpersonas dzīvībai vai veselībai.

CSN 33

33. Iedegtai mirgojošai zilai bākugunij bez ieslēgta speciāla skaņas signāla ir tikai brīdinoša nozīme. To var izmantot, brīdinot par nelaimes gadījumu (piemēram, ceļu satiksmes negadījumu), kā arī pavadot transportlīdzekli (kolonnu).

Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir iedegta mirgojoša zila bākuguns bez ieslēgta speciāla skaņas signāla, nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī šo noteikumu 98. punktā *** minēto aizliegumu mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem vai kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem.

***  CSN 98. Pa ietvēm, gājēju ceļiem, velosipēdu ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, kā arī velojoslām mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts, izņemot ceļu uzturēšanas un komunālo dienestu (piemēram, elektroapgādes, siltumapgādes) transportlīdzekļus, ja tie veic ceļu uzturēšanas, remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus, un specializētos tūristu transportlīdzekļus (izņemot pa ietvēm). Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad pa šiem ceļiem atļauts braukt un stāvēt (tai skaitā stāvēšanas ilgumu) transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības vai citus uzņēmumus, veic ar īpašumu apsaimniekošanu saistītus darbus (piemēram, pieved preces, būvmateriālus) objektos, kas atrodas tieši pie šiem ceļiem, ja nav citu piebraukšanas iespēju, netiek traucēta gājēju un velosipēdu vadītāju pārvietošanās un attiecīgo transportlīdzekļu pilna masa nepārsniedz 5 t. Novietojot transport­līdzekli stāvēšanai, tā salonā pie priekšējā stikla novieto informāciju par laiku, kad transportlīdzeklis novietots.

CSN 34

34. Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir speciāls krāso­jums un piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss, bez iedegtas mirgojošas zilas bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas signāla nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 121.4., 121.6., 121.7., 121.9., 121.10., 121.11., 121.12., 122.2., 122.3., 122.4. un 292.15. apakšpunktā **** minētos aizliegumus, un tiem ir atļauts braukt pa pasažieru sabiedriskajiem transport­līdzekļiem paredzētajām joslām.

****   CSN 121. Aizliegts apstāties un stāvēt:

 • ...
 • 121.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;
 • 121.6. krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.);
 • 121.7. tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz 541. vai 542. ceļa zīmes, kā arī ar 543. ceļa zīmi apzīmētās taksometru stāvvietās, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi;
 • 121.9. uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot šo noteikumu 117. punktā minētos gadījumus;
 • 121.10. uz ieskrējiena un bremzēšanas joslām;
 • 121.11. 326. ceļa zīmes darbības zonā;
 • 121.12. vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

****   122. Aizliegts stāvēt:

 • ...
 • 122.2. citās vietās, kur stāvošs transportlīdzeklis var neļaut braukt (iebraukt vai izbraukt) citiem transportlīdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos;
 • 122.3. 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;
 • 122.4. vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu.

****   Horizontālie apzīmējumi

292.15.  934., 935. un 936. ceļa apzīmējums apzīmē virzienu saliņas transportlīdzekļu plūsmu sadalīšanās vai sakļaušanās vietās, kā arī sadalošo joslu un drošības saliņu sākumu un beigas. Šiem ceļa apzīmējumiem uzbraukt aizliegts

CSN 35

35. Transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļiem ir piešķirts operatīvo transportlīdzekļu statuss, bet nav speciāla krāsojuma un kuri pilda šo noteikumu 29.6. apakšpunktā minētos dienesta uzdevumus, bez iedegtas mirgojošas zilas bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas signāla nedrīkst pārkāpt šo noteikumu prasības, izņemot šo noteikumu 121.4., 121.6., 121.7., 121.9., 121.11., 121.12., 122.3. un 122.4. apakšpunktā*****  minētos aizliegumus, un tiem ir atļauts braukt pa pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem paredzētajām joslām.

*****  CSN 121. Aizliegts apstāties un stāvēt:

 • ...
 • 121.4. vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 m;
 • 121.5. uz gājēju pārejām, vietās, kur brauktuvi šķērso velosipēdu ceļš, gājēju un velosipēdu ceļš vai kopīgs gājēju un velosipēdu ceļš, un tuvāk par 5 m no šīm vietām;
 • 121.6. krustojumā un tuvāk par 5 m no tā, izņemot apstāšanos un stāvēšanu pretim sānceļam trīsvirzienu krustojumā, kur ir nepārtraukta 920. vai 921. ceļa apzīmējuma līnija vai sadalošā josla. Šajā apakšpunktā minētās prasības neattiecas uz vietām, kur uz brauktuves izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u. tml.);
 • 121.7. tuvāk par 25 m pirms un 10 m aiz 541. vai 542. ceļa zīmes, kā arī ar 543. ceļa zīmi apzīmētās taksometru stāvvietās, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai izkāpšanai no tā un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai taksometru satiksmi;
 • 121.9. uz ietvēm, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem, kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem, velosipēdu ceļiem un velojoslām, izņemot šo noteikumu 117. punktā minētos gadījumus;
 • 121.11. 326. ceļa zīmes darbības zonā;
 • 121.12. vietās, kur brauktuves mala apzīmēta ar 920. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 943. vai 947. ceļa apzīmējumu;

*****  122. Aizliegts stāvēt:

 • ...
 • 122.3. 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datumos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 523. ceļa zīmi;
 • 122.4. vietās, kur brauktuves mala vai apmale apzīmēta ar 944. ceļa apzīmējumu, kā arī vietās, kas apzīmētas ar 945. ceļa apzīmējumu.

CSN 36

36. Iedegta mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns nedod priekšroku. To lieto, lai pievērstu citu ceļu satiksmes dalībnieku uzmanību un brīdinātu tos par iespējamām briesmām. Mirgojoša oranža (dzeltena) bākuguns obligāti jāiededz transportlīdzekļu vadītājiem, kas:

 • 36.1. pavada transportlīdzekļus, kuri pārvadā sevišķi smagas vai lielgabarīta kravas;
 • 36.2. pavada tādu transportlīdzekļu kolonnas, kuri pārvadā sprāgstvielas, radioaktīvas vielas vai stipras iedarbības indīgas vielas;
 • 36.3. uz ceļa veic ceļa uzturēšanas darbus, kā arī citus remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbus;
 • 36.4. vada traktortehniku ar divām piekabēm;
 • 36.5. pavada velosipēdu vadītājus treniņnodarbību laikā.

CSN 37

37. Ja, veicot ceļa uzturēšanas, remonta, avārijas vai ceļu satiksmes negadī­juma seku likvidēšanas darbus, transportlīdzekļu vadītāji iedeguši mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni, viņi drīkst neņemt vērā ar ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem noteiktās prasības un atkāpties no šo noteikumu 85., 86., 87., 88., 92., 93., 95. un 97. punktā minētajām prasībām, bet, veicot ceļa uzturēšanas darbus, – arī atrasties tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā, ja tiek nodrošināta ceļu satiksmes drošība. Citi transportlīdzekļu vadītāji nedrīkst traucēt minēto transportlīdzekļu vadītāju darbu, un viņiem jābrauc ar tādu ātrumu, lai, ja nepieciešams, varētu nekavējoties apturēt transportlīdzekli.

CSN 38

38. Mirgojošu oranžu (dzeltenu) bākuguni ceļu satiksmē atļauts iedegt arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada transportlīdzekļus, kas pēc savas konstrukcijas ir paredzēti specifiskiem uzdevumiem (lielgabarīta automobiļi, traktortehnika u. tml.), transportlīdzekļus, kas tiek izmantoti specifiskiem uzdevumiem (tehniskās palīdzības, ceļu uzraudzības automobiļi u. tml.), kā arī komunālo dienestu (elektroapgādes, siltumapgādes u. tml.) transportlīdzekļus, ja šādu transportlīdzekļu atrašanās uz ceļa var radīt traucējumus vai bīstamību citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Kā ar šo situāciju, vai Ceļu policijas ekipāža šeit pārkāpj vai nepārkāpj CSN? Foto: iAuto.lv aculiecinieka foto

Katram gadījumam:

LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMS Par policiju 2. nodaļas 10. pants. Policijas darbinieka pamatpienākumi

Saskaņā ar policijas uzdevumiem policijas darbinieka pamatpienākumi atbilstoši dienesta kompetencei ir:

 • 1) nodrošināt kārtību uz ceļiem, ielās, laukumos, parkos, sabiedriskā transporta līdzekļos, lidostās, ostās, stacijās un citās publiskās vietās, lai garantētu personu un sabiedrības drošību;
 • 2) reģistrēt iesniegumus un informāciju par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem likumpārkāpumiem, par notikumiem, kuri apdraud personu vai sabiedrības drošību, un par tajos iesaistītajām personām, savlaicīgi reaģēt uz sniegto informāciju, kā arī nodot kompetentām amatpersonām un institūcijām saņemto informāciju par personu vai sabiedrības drošību apdraudošiem notikumiem (avārijām, ugunsgrēkiem, katastrofām, stihiskām nelaimēm un citiem gadījumiem);
 • ...
 • 6) novērst un pārtraukt administratīvos pārkāpumus, noskaidrot vainīgos, savas kompetences ietvaros sastādīt protokolus, izskatīt lietas par šiem pārkāpumiem vai arī nodot tās izskatīšanai pēc pakļautības;
 • 7) savu pilnvaru ietvaros atklāt noziedzīgu nodarījumu un administratīvo pārkāpumu cēloņus un tos veicinošos apstākļus un veikt pasākumus to novēršanai; piedalīties personu tiesiskajā audzināšanā;
 • ...
 • 11) regulēt transportlīdzekļu un gājēju kustību, veikt satiksmes un satiksmes līdzekļu uzraudzību;
 • ...
 • 18) reģistrēt un uzskaitīt ceļu satiksmes negadījumus, kurus dokumentāri noformē Valsts policijas darbinieki;
 • ...

iAuto portāla secinājumi:

Ceļu policijas operatīvie transportlīdzekļi drīkst braukt pa ietvi, velo ceļiem utt.

 • ar iedegtām mirgojošām zilām bākugunīm vai
 • ar iedegtām mirgojošām zilām bākugunīm un ar ieslēgtu speciālo skaņas signālu

Ceļu policijas operatīvie transportlīdzekļi drīkst stāvēt uz ietves un velo celiņiem utt. bez iedegtām mirgojošām zilām bākugunīm.

 

 
18 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
Palaidniex 19.oktobris 2016 14:34
21 8 Atbildēt

Aisej vispirms pie acu ārsta, ja problēma nebūs acīs, tad vismaz tas uzrakstīs nosūtījumu pie psihoterapeita.

Vernons 19.oktobris 2016 13:46
9 20 Atbildēt

No kādas pozīcijas uz to palūkojas. No "standarta" pozīcijas "ievēro distanci" policija dara ko vēlas! Bet no pozīcijas "Katram ir jārīkojas TĀ, lai neveidotu bīstamu situāciju", vai "priekšā esošam ar savu rīcību ir un būs jāgarantē drošība" policistam ir stingri jāpiedomā par savas rīcības sekām.

CSN 100. Vadītājam jāsamazina ātrums pirms šķēršļiem, kurus viņš spēja pamanīt, policijai vēl vairāk jāpiedomā par sekām!

Pēkšņi nekas uz ceļa nedrīkst parādīties, būs sūdi! Un tam pamats ir "Ceļu satiksmes Likuma" 19. pants!

Vernons 19.oktobris 2016 15:50
7 0 Atbildēt

CSN 30. punkts!

"Operatīvā transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai tiktu garantēta ceļu satiksmes drošība. Minētās tiesības un pienākumi ir arī tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie transportlīdzekļi."

 
Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

Volkswagen modernizēs elektrisko ID.3 4

Volkswagen paziņojis par sava pirmā uz elektriskās piedziņas platformas MEB radītā modeļa ID.3 modernizāciju. Lasīt vairāk

 

13 populāri jautājumi apsardzes kompānijai - Apsardzes Alianse (+ VIDEO)

Mūsu atbildes uz jūsu biežāk uzdotajiem jautājumiem. Lasīt vairāk

 

Hyundai Ioniq 6: vēl vairāk avangarda un retrostila sinerģijas (+VIDEO) 5

Kad Hyundai pirmo reizi izrādīja avangarda elektromobili ar retrostila iezīmēm vārdā Ioniq 5, šķita, kur tad vēl drosmīgāk? Taču izrādījās, ka Ioniq 5 ir tikai sākums. Vēl drosmīgāks un pakāpi augstāks Hyundai elektrifikācijas solis ir revolucionārais sedans jeb drīzāk fastbeks Ioniq 6. Lasīt vairāk

 

OPEC+ vienojas nemainīt naftas ieguves apmēru 1

Naftas ieguvējvalstu alianse OPEC+ svētdien vienojās saglabāt līdzšinējo naftas ieguves līmeni, lai gan neskaidrības tirgū rada jaunas sankcijas Krievijas energoresursiem, kas nākamnedēļ stāsies spēkā. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti