Par bīstamo krustojumu Jūrmalā atbildīgo nav, jo nav nodots ekspluatācijā; bet tas strādā (+ VIDEO) 25

 
Māris Ozoliņš, iAuto redaktors | 20.decembris 2021 17:25

Kamēr satiksmes dalībnieku nesūdzēs tiesā atbildīgos dienestus un neprasīs piedzīt zaudējumus, tikmēr situācija būtiski nemainīsies, jo vismaz pagaidām atbildīgo nav.

Vienkāršā interneta tiešraidē izdevās nofiksēt vairākas bīstamas situācijas dēļ luksoforu bīstamās satiksmes organizācijas, ja ir laiks, iesaku noskatīties iAuto facebook tiešraidi no 6.12.2021 vakara.

NORMATĪEVIE AKTI

Iesākumā informācija, kas autovadītājiem nav jāzina, bet šajā tēma ir obligāta. Proti, Ministru kabineta noteikumi Nr.421 "Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem":

1. Vispārīgie jautājumi

 1. Noteikumi nosaka, ar kādiem tehniskajiem līdzekļiem aprīko darba vietas uz ceļiem (turpmāk – darba vietas). (MK 05.05.2009. noteikumu Nr.394 redakcijā)
 2. Darba vietas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem nodrošina persona, kas veic ceļu būvniecības, remonta, kā arī citus darbus uz ceļiem (turpmāk – darbu veicējs), to saskaņojot ar ceļa pārvaldītāju un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – Latvijas Valsts ceļi). (MK 05.05.2009. noteikumu Nr.394 redakcijā)
 3. Noteikumu izpildi kontrolē ceļa pārvaldītājs un Latvijas Valsts ceļi. (MK 05.05.2009. noteikumu Nr.394 redakcijā)
 4. Par noteikumu prasību neizpildīšanu darbu veicējs atbild likumā noteiktajā kārtībā.

LATVIJAS VALSTS CEĻU atbilde 7.12.2021 no Komunikācijas daļas vadītājas Annas Kononovas:

"Objekts Zigfrīda Meierovica prospektā Jūrmalā nav nodots ekspluatācija un darbi pašlaik objektā nenotiek. Iespējams sakarā ar laika apstākļiem ir būvdarbu pārtraukums. Precīzāku informāciju jāprasa pasūtītājam Jūrmalas pašvaldībai un būvdarbu veicējam.

Par to, ka objektā nav pabeigti būvdarbi brīdina plakāti objekta sākumā.

Tā kā darbi objektā nenotiek un MK noteikumu Nr. 421 prasības netiek pārkāptas, LVC nav komentāru sakarā ar šiem noteikumiem.

Ceļu satiksmes noteikumi nosaka: 131. Ja luksofors ir izslēgts vai darbojas mirgojošas dzeltenās gaismas režīmā, transportlīdzekļa vadītājam jāievēro neregulējamu krustojumu šķērsošanas noteikumi un pirms krustojuma uzstādīto priekšrocības ceļa zīmju prasības.

Par veco gājēju pāreju. Ja luksofors nedarbojas, jāvadās pēc ceļazīmēm.

Pamatojoties uz likuma Par autoceļiem 1. panta otro daļu: Pilsētu ielas ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes. Nosūtīsim Jūsu sūdzību Jūrmalas pašvaldībai izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai.

Ceļu satiksmes likuma 6. pants nosaka, ka Ceļa pārvaldītāja pienākumi ir:

 • nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši normatīvajiem aktiem un standartiem ceļu satiksmes drošības jomā;
 • nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;
 • un kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību."

iAuto KOMENTĀRS

Māris Ozoliņš, iAuto redaktors: "Sekojot padziļināti "Dubultu satiksmes mezgla" izstrādei un būvniecībai izgaismojās vairākas būtisksas nepilnības gan Valsts procesu uzraudzībā, gan pašvaldību deputātu un ierēdņu lēmumu pamatotībā, bet pats galvenais KONTROLĒ un ATBILDĪBA.

Iedzīvotāji neko daudz lietderīgu nevar darīt arī, ja ir saskatāmas acīm redzamas nepilnības un pat likuma pārkāpumi, kā zīmes Braukt aizliegts uzstādīšanas uz galvenās ielas, kā ceļa horizontālo apzīmējumu uzkrāsošanas pirms ceļa zīmju uzstādīšanas, kā nenodrošinot gājējiem pagaidu ceļu norobežotu no būvdarbiem, kā maldinošu pagaidu ceļa zīmju uzstādīšanu, kā nepareizu ceļa zīmju uzstādīšanu, pat vadstatņus novieto pretēji noteiktajai auto plūsmas kustībai."Dubultu satiksmes mezglā" jau tika konstatēti vairāki pārkāpumi pēc mana iesnieguma no Latvijas Valsts ceļu puses, tie tika iesniegti Jūrmalas pašvaldības policijā un viss :), lūk kādu atbildi saņēmām no Jūrmalas pašvaldības izpilddirektors E.Stobovs šeit >>> bet īsumā atbildību nosaka MK noteikumi un savstarpējie līgumu un tas ir arī viss.

Ja ceļa īpašnieks, kas šinī gadījumā ir Jūrmalas dome nenodrošina satiksmes drošību būvdarbu laikā, tad vērsos ar iesniegumu Latvijas Valsts ceļos, kur atbildi Jūs jau lasījāt raksta sākumā. Daudzas lietas procesu virzībā nosaka personāls un diemžēl Latvijas Valsts ceļu funkciju Jūrmalā pilda būvinženieris Guntars Ķerāns, kuram citi pienākumi ir svarīgāki un vieglāk pateikt, ka tas viss jānovērš ir Jūrmalas domei. Tā arī ir, bet augstāk minēt MK noteikumi Nr:421 nosaka arī Latvijas Valsts ceļu pienākumus.

PRIEKŠLIKUMS: Satiksmes ministrija var uzlabot situāciju ar kontroli būvdarbu laikā, nosakot, ka saskaņotās pagaidu satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikā ir obligāti jāpublisko gan noteiktā interneta vietnē, gan fiziski izdrukas veidā pie būvdarbu informatīvās zīmes. Jo ja būvinženieris nevēlas pārbaidīt atbilstību likumam, tad to varētu darīt iedzīvotāji, kas attiecīgi ziņotu pārkāpumu gadījumā."

Vēlu veiksmi šajā krustojumā un īpaši gājējiem, jo tikai veiksme var palīdzēt šeit neiekļūt satiksmes negadījumā un saciet lietot videoreģistratoru, tas var paglābt no cietuma."   

LĪGUMA PUNKTI "Dubultu satiksmes mezglā", kas nosaka atbildību:

8. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

8.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti.

8.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par LĪGUMĀ paredzēto būvdarbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu. Ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad, neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs.

8.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.

8.4. Par nepienācīgu saistību izpildi PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no LĪGUMA 4.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas.

8.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē DARBU nodošanu, PASŪTĪTĀJAS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no DARBU līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no DARBU līgumcenas.

8.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no LĪGUMA, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī PUSE ir tiesīga piemērot otrai PUSEI līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.

8.7. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ DARBI netiek pabeigti LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJA izdevumus, kas saistīti ar DARBIEM nodrošinātā būvuzraudzības pakalpojuma termiņa pagarinājumu atbilstoši noslēgtajā līgumā par būvuzraudzību noteiktajām izmaksām.

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.

8.9. PUŠU strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā DARBU veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu-(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz PUSE, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīta par vainīgu. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes ierosinātājs.                                                      

Dubultu satiksmes mezgls:

 • pasūtītājs Jūrmalas dome 
 • būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA “JLD”
 • būvuzraudzību nodrošina SIA “Semita” (5 439 EUR)
 • būvdarbus veic personu apvienība “Igate-Liktenis” (898 793,97 EUR)

Jūrmalas domes atbilde vēl tiek gaidīta! Ja redzi nepilnības Jūrmalā, tu taču vari ar e-pastu oficiāli tās iesniegt uz pasts@jurmala.lv

Skaties tiešraidi no šī infrastruktūras brīnuma 20.12.2021 plkst 17:50 šeit https://www.facebook.com/iAutolv

Laika kods:

7:25 mikrofons atkal strādā

17:10 sarkanais iedegas uz 4 sekundēm

Lasi vēl iAuto.lv par šo tēmu:

 
25 Lasīt visus komentārus → Populārākie komentāri
 
Slinkais 20.decembris 2021 20:43
9 1 Atbildēt

nezinu, braucu tur x4 pa dienu, krustojums kā krustojums. brauc tik. kaitina tikai ka tur 30 ierobežo uzlikts. un šķiet ka darbojas ātruma sensors, kurš iesledz sarkano un īsu brīdi

nja 21.decembris 2021 12:02
6 2 Atbildēt

Ātruma pārsniegšana pilsētā nav bīstama, ja? Saki paldies saviem kolēģiem, autovadītājiem, pie mums daudz risinājumu nebūtu jāievieš, ja cilvēki prastu uzvesties!

Tālavietis 20.decembris 2021 20:26
4 1 Atbildēt

iAuto, pārlasiet 1.rindkopas 1.teikumu! Kurš kuru sūdzēs?

 

Pievienot bildi Pievienot video
 
 
Stingri aizliegts iAuto.lv publicētos materiālus izmantot, kopēt vai reproducēt citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai kā citādi rīkoties ar iAuto.lv publicētajiem materiāliem bez rakstiskas EON SIA atļaujas saņemšanas.

Izceltie raksti

55 600 eiro: modernizētais Audi S3 saņem 333 Zs (+ FOTO) 2

Modernizētais Audi S3 kļuvis spēcīgāks, jaudas ziņā panākot Golf R un pietuvojoties saimes līderim Audi RS 3. Lasīt vairāk

 

Kā aizvest četrus trīsasu vilcējus (+ VIDEO) 2

Interesanta tehnoloģija, kas ļauj uz puspiekabes platformas izvietot četrus, nebūt ne mazus pēc saviem gabarītiem, trīsasu kravas vilcējus. Lasīt vairāk

 

Speciālisti: No šādas avārijas varēja izvairīties (+ VIDEO) 16

Ātruma pārsniegšana, agresīva braukšana un nepareiza bremžu izmantošana. Tā vakarvakarā Rīgā uz Akmens tilta motocikla avāriju vērtē motosporta eksperti. Lasīt vairāk

 

Šonedēļ Jelgavā motocikla vadītājs bēdzis no policijas un pārkāpis likumu deviņas reizes (+ VIDEO) 5

Šonedēļ Jelgavā kāds motocikla vadītājs nepakļāvās policistu aicinājumam apturēt transportlīdzekli un sāka bēgšanu, kuras laikā vairākkārt pārkāpa ceļu satiksmes noteikumus un tika pie deviņiem administratīvo pārkāpumu procesiem, aģentūru LETA informēja policijas pārstāve Rūta Strautniece. Lasīt vairāk

 
 

Lasītākie raksti

Jaunie raksti